Meysydd Pwnc

Safonau Uwch

Astudiwch gyrsiau Safon Uwch gyda CAVC a dewis o blith rhai o'r cyrsiau UG a Lefel A mwyaf eang yn y rhanbarth

Mynediad

Ein darpariaeth Mynediad yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Addysg Sylfaenol i Oedolion

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Gwyddoniaeth Awyrofod ac Awyrennau

Hyfforddwch i gael gyrfa ym maes awyrofod - un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU

Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Gwasanaethau Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn trydanol, plymio a theilsio.

Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Cogydd, Pobydd neu arbenigwr Blaen Ty.

Gofal Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno neu blastro.
ccc_angle_new

Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod bywyd bob dydd yn cyflymu, felly dyna pam ein bod ni wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu – ffyrdd sy’n gallu ei gwneud hi’n haws astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Peirianneg

Cyfle i hyfforddi i fod yn Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau ar amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

TGAU

Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau TGAU.

Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Ategol neu Reolwr Salon.

TG a Chyfrifiaduron

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cyfle i ddysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gweithio ar friffiau byw ar gyfer diwydiant fel rhan o'ch cwrs.

Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Addysgu ac Addysg

Gall rôl yn y sector addysg roi llawer iawn o foddhad gyda chyfleoedd ar gael y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Teithio a Thwristiaeth

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant er mwyn agor drysau ar yrfa yn y diwydiant.
123

Cyrsiau Addysg Uwch yn CAVC

Hyfforddiant arbenigol. Cyfleusterau anhygoel. Cymorth gwych. Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi.