Meysydd Pwnc

Safonau Uwch

Profiad chweched dosbarth ysbrydoledig ac unigryw.

Mynediad

Ein darpariaeth Mynediad yw'r ffordd berffaith o ddychwelyd i fyd addysg gyda'r nod o fynd ymlaen i'r brifysgol neu newid cyfeiriad eich gyrfa.

Addysg Sylfaenol i Oedolion - Saesneg, Mathemateg a Llythrennedd Digidol

Datblygwch eich sgiliau gyda chyrsiau Llythrennedd, Rhifedd a Llythrennedd Digidol yn dechrau ym mis Medi, Ionawr ac Ebrill.

Gwyddoniaeth Peirianneg Awyrofod

Hyfforddwch i gael gyrfa ym maes awyrofod - un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU

Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng

Fyddech chi'n hoffi datblygu eich talent mewn celf, dylunio neu amlgyfrwng a hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol?

Moduro

Byddwch yn unigryw yng nghanol y dorf a hyfforddi am yrfa yn y diwydiant moduro gyda CCAF.

Gwasanaethau Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn trydanol, plymio a theilsio.

Busnes, Cyllid, Gweinyddu a Chyfrifeg

Cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau busnes ac agor drysau ar yrfaoedd ledled amrywiaeth eang o ddiwydiannau.

Arlwyo a Lletygarwch

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Cogydd, Pobydd neu arbenigwr Blaen Ty.

Gofal Plant a Gweithio Mewn Ysgolion

Mae ein holl gyrsiau gofal plant, blynyddoedd cynnar ac iechyd a gofal cymdeithasol yn gyfle i chi gael gwybodaeth, sgiliau, profiad a chymwysterau diwydiant er mwyn dechrau yn eich gyrfa.

Adeiladu

Cyfle i hyfforddi i fod yn fasnachwr medrus a chymwys mewn gwaith brics, gwaith coed, paentio ac addurno neu blastro.

Peirianneg

Cyfle i hyfforddi i fod yn Beiriannydd medrus a chymwys - gan agor drysau ar amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol.

ESOL ac ESOL +

Cyrsiau i wella eich Saesneg a hyfforddi ar gyfer gyrfa.

Esports

A oes gennych ddiddordeb mawr mewn gemau? Mae Esports yn ddiwydiant byd-eang sy’n datblygu ar raddfa gyflym yn cynnig nifer o lwybrau gyrfa i reoli digwyddiadau, hyfforddi a marchnata.

TGAU

Rydym yn cynnig ystod eang o bynciau TGAU.

Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Ategol

Cyfle i ennill cymwysterau diwydiant a phrofiad i ddechrau ar eich gyrfa fel Steilydd Gwallt, Technegydd Lliw, Therapydd Harddwch, Therapydd Ategol neu Reolwr Salon.
ILS Learner

Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Chyfrifiaduro a TG

Mae sgiliau TG yn hynod werthfawr i gyflogwyr ym mhob sector. Ewch ati i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn TG a Chyfrifiaduron ac agor drysau ar amrywiaeth eang o yrfaoedd.

Cerddoriaeth a Chelfyddydau Perfformio

Cyfle i ddysgu gan staff sy'n weithwyr proffesiynol yn y diwydiant a gweithio ar friffiau byw ar gyfer diwydiant fel rhan o'ch cwrs.

Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod bywyd bob dydd yn cyflymu, felly dyna pam ein bod ni wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu – ffyrdd sy’n gallu ei gwneud hi’n haws astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Chwaraeon

Mae ein cyrsiau chwaraeon wedi'u lleoli ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (CISC) - cartref ysbrydoledig Chwaraeon CAVC.

Addysgu ac Addysg

Gall rôl yn y sector addysg roi llawer iawn o foddhad gyda chyfleoedd ar gael y tu mewn a'r tu allan i'r ystafell ddosbarth.

Teithio a Thwristiaeth

Mae ein cyrsiau teithio a thwristiaeth yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad ac yn darparu cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant er mwyn agor drysau ar yrfa yn y diwydiant.

Mynediad Galwedigaethol

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n gwaith neu astudiaeth bellach.

Cyrsiau Addysg Uwch yn CAVC

Hyfforddiant arbenigol. Cyfleusterau anhygoel. Cymorth gwych. Gwnewch gais nawr ar gyfer mis Medi.