Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod bywyd bob dydd yn cyflymu, felly dyna pam ein bod ni wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu – ffyrdd sy’n gallu ei gwneud hi’n haws astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau gwaith a bywyd.

Gwybodaeth am Bellter / Cyrsiau ar-lein ac ar y Campws

Rydym yn gwerthfawrogi bod cyflymder bywyd bob dydd yn cyflymu, a dyna pam rydym wedi chwilio am ffyrdd newydd o addysgu - ffyrdd sy'n ei gwneud hi'n haws i astudio ochr yn ochr ag ymrwymiadau bywyd a gwaith.

Rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda Mindful Education  i greu casgliad o gyrsiau dysgu cyfunol sy'n darparu opsiynau astudio hyblyg, gan gyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb yn wyneb yn y dosbarth. 
Mae ein hamrediad o gyrsiau rhan amser proffesiynol yn cynnig y gorau o ddau fyd, gan ddisgwyl llai o amser yn y coleg na chyrsiau traddodiadol dosbarth yn unig, ac yn galluogi dysgwyr i ddysgu sut, pryd a lle maent eisiau astudio.

Ar-lein ac ar y campws - y gorau o'r ddau fyd

Mae darlithoedd fideo ar-lein ar gael ar gais, ac i'w gwylio o'ch ffôn, tabled neu gyfrifiadur. Mae gwersi'n para tua 45 munud ac yn dod ynghyd ag animeiddiadau â graffeg symudiad er mwyn dod â chysyniadau'n fyw. Ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac offer creadigol er mwyn helpu ehangu'r profiad dysgu ymhellach.

Ar y campws, byddwch yn manteisio ar ddosbarthiadau coleg rheolaidd - ac ni fydd angen i chi ymrwymo i fynychu nosweithiau niferus bob wythnos. Bydd tiwtoriaid profiadol yn trafod ac yn atgyfnerthu'r hyn rydych wedi'i ddysgu'n ystod eich astudiaethau ar-lein a byddant ar gael i ddarparu arweiniad ynghylch datblygiad ac asesu. Bydd trafodaethau a dadlau gyda chyd-fyfyrwyr o gymorth i chi gymhwyso theorïau i sefyllfaoedd rydych yn eu hwynebu yn y gweithle.

Nodyn ynghylch Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau ar-lein ac ar y campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein drwy ddarlithoedd fideo safonol, gall myfyrwyr barhau'n ddidrafferth â'u hastudiaethau gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. Gall rhai o'r gwersi rheolaidd 'Ar y Campws' gael eu disodli gan sesiynau 'dosbarth rhithiol' sy'n cael eu harwain gan diwtoriaid coleg. Gall y dull hyblyg hwn gael ei addasu'n rhwydd yn unol â chanllawiau'r llywodraeth a pholisïau'r coleg.

Tystebau Myfyrwyr - Ar-lein ac Ar y Campws

CAVC: Dysgu o Bell - CILEx

Cyrsiau Pellter / Ar-lein ac Ar y Campws

Cyrsiau ar-lein ac ar y campws - AAT Cyfrifeg

Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Argaeledd
Dyddiadau dechrau ar gael
Mis
Blwyddyn
Lleoliadau ar gael
Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Ar-lein ac Ar y Campws) L2 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Diploma Uwch AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol) L3 Rhan Amser 5 Medi 2022 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd