Cefnogaeth Ariannol

Rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach llawn amser a rhan amser.

Croeso i dudalen wybodaeth Cymorth Ariannol i ddysgwyr ar gyrsiau Addysg Bellach. Mae'r dudalen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i benderfynu a ydych yn gymwys i gael unrhyw gyllid gan y coleg a sefydliadau eraill. Gall y tîm Cyllid Myfyrwyr hefyd roi gwybod i chi am unrhyw fath o gyllid y gallech fod yn gymwys i'w gael, i'ch cefnogi'n ariannol drwy eich astudiaethau. Gellir dod o hyd i ni yn y dderbynfa ar ein campws Heol Colcot ac yn y swyddfa Gwasanaethau Myfyrwyr ar ein campws Heol Dumballs. Gallwch hefyd anfon e-bost atom i: fcfqueries@cavc.ac.uk

Cronfa Ariannol Wrth Gefn (FCF)

Mae'r FCF yn arian a roddir i'r coleg gan Lywodraeth Cymru y gallwn ei ddefnyddio i gefnogi dysgwyr mewn nifer o ffyrdd. I fod yn gymwys i gael cymorth, rhaid i chi fod yn ddysgwr llawn amser sy'n astudio o leiaf 12 awr yr wythnos; rhaid i chi fod ar gwrs addysg bellach - ni allwn gefnogi dysgwyr ar gwrs addysg uwch; ni ddylai fod gennych unrhyw gyfyngiadau ar eich arhosiad yn y DU, ac mae'n rhaid eich bod wedi bod yn y wlad am dair blynedd cyn dyddiad dechrau'r cwrs. Mae dyfarniadau FCF yn ddewisol ac nid yn hawl i unrhyw un. Mae'r cronfeydd yn gyfyngedig ac nid oes unrhyw ddyfarniadau wedi'u sicrha.

Efallai y bydd y canllawiau’n newid ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei chanllawiau ar gyfer dyrannu’r Gronfa Ariannol Wrth Gefn. Hefyd, bydd y dyraniadau’n amodol ar unrhyw newidiadau cyllidebol y gall Llywodraeth Cymru eu rhoi ar waith. Cofrestrir y coleg dan y Ddeddf Diogelu Data. Dim ond at y dibenion a nodir yng nghofrestriad y Coleg dan y Ddeddf y cesglir ac y defnyddir data personol. Oherwydd Polisi Diogelu Data’r Coleg, ni fydd y Coleg yn trafod y cais hwn gyda neb arall ar wahân i chi (yr ymgeisydd), heb eich caniatâd.

Efallai y bydd y Coleg yn anfon negeseuon testun neu e-byst atoch ynglŷn â statws eich cais – gwnewch yn siŵr bod y manylion cyswllt sydd gennym ar eich cyfer yn gywir ac yn gyfredol.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg a bydd pob cais yn cael ei drin yn gyfartal.

Os bydd angen cynnal cyfweliad ac os dymunwch ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod y cyfweliad, rhowch wybod inni. Byddwn yn hwyluso hyn trwy wahodd cydweithiwr Cymraeg neu trwy drefnu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd pan fo’n briodol.

Mae meini prawf cymhwysedd gwahanol yn dibynnu ar eich oed, eich cwrs ac incwm eich cartref, gweler dadansoddiad isod:

Oed

Dan 19 oed

Dros 19 oed

Cronfa
Prydau Ie - yn unol â meini prawf cymhwysedd Llywodraeth Cymru

Amgylchiadau eithriadol yn unig

Teithio Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n byw 3+ milltir i ffwrdd

Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n byw 3+ milltir i ffwrdd ac yn derbyn GDLlC

Petrol Nid ydym yn darparu lwfans petrol i ddysgwyr dan 19 oed
Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n byw 3+ milltir i ffwrdd ac yn derbyn GDLlC
Pecyn
Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n derbyn LCA Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n derbyn GDLlC
Gofal Plant Ie - Dysgwyr Llawn Amser gydag incwm y cartref yn is na 25,000, darperir arian ar gyfer un plentyn yn unig
Byw
Ie - gyda thystiolaeth o fod yng ngofal Awdurdod Lleol, rhywun sy'n gadael gofal neu Ofalwr Ifanc

Ie - gyda thystiolaeth o fod yn Ofalwr Ifanc neu'n unigolyn sy'n gadael gofal

Ffioedd cofrestru
Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n derbyn LCA
Ie - Dysgwyr Llawn Amser sy'n derbyn GDLlC

I wneud cais am un neu fwy o'r mathau uchod o gymorth, cliciwch YMA a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y dudalen – dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud hyn, hyd yn oed os hoffech gael eich ystyried am fwy nag un math o gymorth ariannol o'r tabl uchod. Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch y gwahanol fathau o gymorth drwy glicio ar y dolenni isod.

LCA – cyllid ar gyfer pobl ifanc 16-18 oed

Beth yw LCA?

Mae Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) yn daliad wythnosol o £40 i helpu myfyrwyr 16-18 oed gyda chostau addysg bellach. Gwneir taliadau bob pythefnos os ydych yn bodloni gofynion presenoldeb, perfformiad ac ymddygiad y coleg.

Gwirio Cymhwysedd
Gallech fod yn gymwys i gael LCA os gallwch ateb 'byddaf/ydw/ydy/ie' i'r holl gwestiynau canlynol: 

  • A fyddwch yn 16, 17 neu 18 oed ar 31 Awst 2023? 
  • Ydych chi'n byw yng Nghymru? 
  • A fyddwch yn parhau i astudio'n llawn amser yn yr ysgol neu'r coleg am o leiaf 12 awr yr wythnos? 
  • Ydy eich cwrs yn para o leiaf 10 wythnos? 
  • Ai chi yw'r unig berson ifanc mewn addysg bellach amser llawn yn eich cartref a bod incwm eich cartref yn £20,817 neu lai? 

Neu

A oes pobl ifanc eraill yn eich cartref mewn addysg bellach amser llawn sy'n gymwys i gael Budd-dal Plant a bod incwm eich cartref yn £23,077 neu lai? 

Neu  

  • Ydych chi'n unigolyn sy'n gadael gofal?

Sut i wneud cais?

Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais a'i hanfon i Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae nodiadau canllaw i'ch helpu i lenwi'r ffurflen.

Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r rhain gan ddilyn y dolenni isod:

Ffurflen gais LCA 23/34 - Cymraeg

Nodiadau cais LCA 23/24 - Cymraeg

Ffurflen gais LCA 22/23 - Cymraeg

Nodiadau cais LCA 22/23 - Cymraeg

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ôl-daliadau, rhaid i chi wneud cais o fewn 13 wythnos o ddechrau eich cwrs. Rhaid i chi hefyd arwyddo eich Cytundeb EMA o fewn yr un cyfnod o 13 wythnos. Os nad oes gennych fynediad at beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn cais o unrhyw un o'n campysau. Gallwch wneud cais cyn i chi gofrestru. Rydym yn argymell eich bod yn anfon eich ffurflen gais LCA cyn gynted â phosibl.


Os dyfarnwyd LCA i chi gyda'ch Sefydliad Blaenorol, neu os oeddech yn ei dderbyn yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn 2022-2023

Fel myfyriwr sy'n dychwelyd, nid yw'n ofynnol i chi lenwi ffurflen gais newydd gan y byddwch yn cael eich trosglwyddo'n awtomatig i'r flwyddyn academaidd nesaf. Byddai llofnodi eich Cytundeb Dysgu LCA yn gyfystyr â chais ffurfiol. 

Cliciwch yma i lofnodi eich Cytundeb Dysgu LCA ar gyfer 23/24
Cliciwch yma i lofnodi eich Cytundeb Dysgu LCA ar gyfer 22/23
Cliciwch yma i weld amserlen dalu'r LCA ar gyfer 2022-2023

GDLlC – cyllid ar gyfer dysgwyr 19 oed a hŷn

Beth yw GDLlC?
Mae'n darparu cyllid i helpu gyda chostau eich addysg os ydych yn 19 oed neu'n hŷn. Os ydych yn astudio'n llawn amser gallech gael taliadau o hyd at £1,500 y flwyddyn neu, os ydych yn astudio'n rhan amser, gallech gael hyd at £750 y flwyddyn. Nid yw'r cyllid hwn yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau y gallech fod eisoes yn eu derbyn.

Gwirio cymhwysedd
Mae angen i chi fodloni'r gofynion canlynol i gael y grant: 

Oed
I gael y grant hwn mae'n rhaid i chi fod yn 19 oed neu'n hŷn, felly ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 mae'n rhaid i chi fod yn 19 oed neu'n hŷn ar 1 Medi 2022.
Cwrs
Rhaid i chi fod yn astudio cwrs cymwys. Mae cyrsiau cymwys yn cynnwys: • TGAU • Lefelau 'U' neu 'UG' • BTEC, GNVQ, NVQ • Cyrsiau Sgiliau Sylfaenol • Sgiliau Byw'n Annibynnol - Nid yw cyrsiau ar lefel 4 ac uwch yn gymwys. Gall eich ysgol neu goleg ddweud wrthych a yw eich cwrs yn gymwys.
Cenedligrwydd a Phreswylio
Os ydych yn ddinesydd y DU sy'n byw yng Nghymru, gallech fod yn gymwys i gael GDLlC Addysg Bellach. Os nad ydych yn ddinesydd y DU, efallai y byddwch yn dal yn gymwys. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Sut i wneud cais?
Bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais a'i hanfon i Cyllid Myfyrwyr Cymru. Mae nodiadau canllaw i'ch helpu i lenwi'r ffurflen.
Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r rhain gan ddilyn y dolenni isod:

Ffurflen gais GDLlC 23/24 - Cymraeg

Nodiadau cais GDLlC 23/24- Cymraeg

Ffurflen gais GDLlC 22/23 - Cymraeg

Nodiadau cais GDLlC 22/23 - Cymraeg

Os nad oes gennych fynediad at beiriant argraffu, gallwch gasglu pecyn cais o unrhyw un o'n campysau. Gallwch wneud cais cyn i chi gofrestru. Rydym yn argymell eich bod yn anfon eich ffurflen gais GDLlC cyn gynted â phosibl.

Os dyfarnwyd GDLlC i chi gyda'ch sefydliad blaenorol, neu os oeddech wedi'i gael yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn 2021-2022.
Fel myfyriwr sy'n dychwelyd, nid yw'n ofynnol i chi lenwi ffurflen gais newydd gan y byddwch yn cael eich trosglwyddo'n awtomatig i'r flwyddyn academaidd nesaf. Byddai llofnodi eich Cytundeb Dysgu GDLlC yn gweithredu fel cais ffurfiol. 

Cliciwch yma i lofnodi eich Cytundeb Dysgu GDLlC ar gyfer 23/24
Cliciwch yma i lofnodi eich Cytundeb Dysgu GDLlC ar gyfer 22/23

Cynllun Benthyg Gliniadur

Rhaid i’r holl ddysgwyr sy’n dal i feddu ar liniadur ei ddychwelyd i un o’r Canolfannau Llwyddiant ar unwaith.

Bydd dysgwyr nawr yn cael mwy o fynediad at liniadur o fewn Canolfannau Llwyddiant ar draws pob safle. Er mwyn benthyca gliniadur, bydd angen i ddysgwyr fynd at y ddesg yn un o’n Canolfannau Llwyddiant a’i logi. Rhaid defnyddio’r gliniadur yn y Ganolfan Llwyddiant, a rhaid ei ddychwelyd cyn gadael.

Cymorth arall

Efallai y bydd dysgwyr mewn caledi ariannol yn gallu cael cymorth gan asiantaethau neu sefydliadau allanol eraill. Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth: 

Ymddiriedolaeth y Tywysog - Gall Gwobrau Datblygu Ymddiriedolaeth y Tywysog ddarparu cymorth gyda ffioedd cyrsiau, yn ogystal â chymorth i brynu unrhyw offer neu wisg hanfodol y gallai fod ei hangen arnoch ar gyfer eich cwrs. CLICIWCH YMA i fynd i'w tudalen gyswllt a gwneud ymholiad heddiw.

Turn2us - https://www.turn2us.org.uk/ - elusen genedlaethol sy'n rhoi cymorth ymarferol i bobl sy'n cael trafferthion ariannol

Gwefan y Llywodraeth - https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf - Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu dau fath o grant nad oes angen i chi eu had-dalu.

Budd-dal Plant – https://www.gov.uk/child-benefit - mae dysgwyr amser llawn hyd at 20 oed yn dal yn gymwys i gael Budd-dal Plant, bydd angen prawf o statws myfyriwr a gellir gofyn amdano drwy lenwi'r ffurflen hon.

Tîm Lles Coleg Caerdydd a’r Fro – os oes angen unrhyw gymorth arnoch ar wahân i'r hyn a amlinellir uchod, gallwch gysylltu â Thîm Lles y coleg; gallant roi gwybod i chi am unrhyw asiantaethau allanol a allai eich helpu, yn ogystal â darparu cymorth emosiynol tymor byr a chymorth ymarferol fel talebau banc bwyd neu gardiau crafu teithio – gallwch gysylltu â’r tîm drwy e-bostio learnerfeelsafeteam@cavc.ac.uk.