Pam CAVC?

Pob blwyddyn mae miloedd o bobl ifanc yn ymuno â ni ar ôl gadael Blwyddyn 11 i astudio cyrsiau Safon Uwch, cwrs sy’n canolbwyntio ar yrfa neu brentisiaeth.

Dyma ychydig o resymau pam...

Mae ein cyfraddau llwyddiant myfyrwyr ymhlith y gorau yn y sector.

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig profiad o ansawdd uchel, ac eleni fe wnaeth Estyn — Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant — ddod i’r casgliad ein bod yn Rhagorol neu’n Dda ar draws pob maes arolygu.

Fel un o’r colegau mwyaf yn y DU, rydym hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau sy’n canolbwyntio ar yrfa. O Beirianneg Awyrennau i Gelf a Dylunio, Busnes i Therapi Harddwch, Adeiladu i Arlwyo — mae yna gymaint o ddewis!

Rydym yn ymfalchïo mewn cynnig profiad o ansawdd uchel, ac eleni fe wnaeth Estyn — Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant — ddod i’r casgliad ein bod yn Rhagorol neu’n Dda ar draws pob maes arolygu.

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu pobl fedrus a chyflogadwy sy’n sefyll allan o’r dorf ac yn gwneud cynnydd. Mae pob myfyriwr yn cael profiadau cyffrous sy’n eu helpu i ddatblygu a chael cam ar y blaen gan gynnwys lleoliadau gwaith, briffiau diwydiant byw, prosiectau cymunedol, siaradwyr gwadd, teithiau rhyngwladol, cystadlaethau sgiliau cenedlaethol a mwy.

Fel y cyntaf a’r unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru, mae gan bob myfyriwr elfen o ddysgu ar-lein ynghyd â dysgu wyneb yn wyneb ar y campws, gan roi iddynt set o sgiliau ychwanegol gwych y mae cyflogwyr yn eu gwerthfawrogi. Beth bynnag sy’n digwydd, bydd eich addysg o safon uchel yn parhau.

Cymerodd mwy o fyfyrwyr CAVC ran mewn cystadlaethau sgiliau cenedlaethol — ac enill! Gyda’n myfyrwyr yn cael eu cydnabod fel rhai o’r goreuon yn y DU am yr hyn y maent yn ei wneud!

Mae gan ein myfyrwyr enw arbennig o dda am symud ymlaen i addysg bellach neu gyflogaeth ar ôl gadael eu cwrs gyda mwy na 1,000 wedi mynd ymlaen i astudiaethau prifysgol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.
Mae gennym athrawon gwych gyda chyfoeth o arbenigedd a phrofiad, sy’n gallu cynnig gwybodaeth sy’n rhoi mwy na chymhwyster yn unig i fyfyrwyr. Maen nhw hefyd yn gyfeillgar, yn groesawgar ac wedi ennill gwobrau!

Mae gennym gyfleusterau anhygoel i ddysgu ynddynt — o labordai gwyddoniaeth i stiwdios ffilm, bwytai o’r radd flaenaf, salonau a sbas, canolfannau arbenigol o safon diwydiant ar gyfer meysydd fel Awyrofod, Modurol ac Adeiladu yn ogystal â lleoedd enfawr i astudio’n annibynnol, cymdeithasu gyda ffrindiau neu i gael cinio sydyn. 

Ac mae ein gwasanaethau cymorth wedi ennill gwobrau — maent yn cynnig dull gweithredu cofleidiol i bob myfyriwr, gyda thimau o staff arbenigol sy’n helpu tiwtoriaid cwrs i ddarparu cymorth dysgu, lles a chymorth ariannol trwy gydol eich amser yn y Coleg.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cefnogaeth Ariannol

Rhagor o wybodaeth am y cymorth ariannol sydd ar gael ar gyfer cyrsiau Addysg Bellach llawn amser a rhan amser.
Course Guides

Lawrlwytho Canllaw Cyrsiau

Cyfle i ddysgu mwy am yr holl gyrsiau drwy lawrlwytho un o'n canllawiau cwrs!

Chwaraeon CAVC – Academïau a Chwaraeon Elît

Cydbwyso eich chwaraeon dewisol wrth ddysgu.

Gwybodaeth i rieni, gofalwyr a gwarcheidwaid

Gwybodaeth ddefnyddiol i rieni a gwarcheidwaid