Diploma Proffesiynol AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
6 Medi 2024 — 30 Ionawr 2026
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) proffesiynol hwn yn gymhwyster cyfrifeg lefel uwch. Os ydych yn cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus ac yn ateb gofynion profiad gwaith y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu, gallwch wneud cais am aelodaeth AAT llawn a llwyddo i gyrraedd statws Cyfrifydd AAT proffesiynol.

Mae'r cwrs hyblyg hwn wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Mindful Education, ac yn cyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb yn wyneb yn y dosbarth.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Yn ystod y cymhwyster hwn byddwch yn mynd i'r afael â thasgau cyfrifyddu lefel uwch gan gynnwys drafftio cyfriflenni, rheoli cyllidebau a gwerthuso perfformiad ariannol, ynghyd ag amrediad o unedau arbenigol opsiynol.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn cael Uwch Ddiploma AAT Lefel 4 mewn Cyfrifeg. Mae'r cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) hwn yn galluogi'r rhai sy'n gweithio ym maes cyfrifeg neu sy'n awyddus i fynd i faes cyfrifeg fel gyrfa i ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a'r ardystiad hollbwysig sy'n aml yn ofynnol gan gyflogwyr.

Mae'r cwrs Lefel 4 hwn yn ymdrin ag amrediad o feysydd allweddol, gan gynnwys:

 • Cyfrifeg Rheoli: Cyllidebu
 • Cyfrifeg Rheoli: Penderfyniad a Rheolaeth
 • Adroddiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
 • Systemau a Rheolyddion Cyfrifeg
 • Asesiad Synoptig Diploma Proffesiynol

Caiff yr unedau craidd hyn eu hasesu ar lefel uned. Yn ychwanegol, bydd asesiad synoptig yn gofyn i fyfyrwyr gymhwyso gwybodaeth a sgiliau a enillwyd ar draws y cymhwyster mewn modd integredig, o fewn cyd-destun y gweithle.

Unedau opsiynol - dewiswch ddau o'r canlynol (yn amodol ar argaeledd):

 • Treth busnes
 • Treth personol
 • Archwilio allanol
 • Rheoli Arian Parod a Thrysorlys
 • Rheoli Credyd

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu a dysgu gydol oes, ac yn cymhwyso'r hyn rydych yn ei ddysgu ar y cwrs i'r cyd-destun diwydiant ehangach.

Rydym wedi creu partneriaeth gyda Mindful Education i gyflwyno'r cwrs drwy gyfrwng ein model Ar-lein ac Ar y Campws.

Mae darlithoedd fideo ar-lein ar gael ar gais, ac i'w gwylio o'ch ffôn, tabled neu gyfrifiadur, sy'n golygu y gallwch ddewis sut, pryd a ble rydych am astudio. Mae gwersi'n para tua 60 munud ac yn dod ynghyd ag animeiddiadau â graffeg symudiad er mwyn dod â chysyniadau i'r byw. Ymarferion, astudiaethau achos rhyngweithiol ac offer creadigol er mwyn helpu ehangu'r profiad dysgu ymhellach.

Ar y campws, byddwch yn manteisio ar ddosbarthiadau coleg rheolaidd - ac ni fydd angen i chi ymrwymo i fynychu nosweithiau niferus bob wythnos. Bydd tiwtoriaid profiadol yn trafod ac yn atgyfnerthu'r hyn rydych wedi'i ddysgu'n ystod eich astudiaethau ar-lein a byddant ar gael i ddarparu arweiniad ynghylch datblygiad ac asesu. Bydd trafodaethau a dadlau gyda chyd-fyfyrwyr o gymorth i chi gymhwyso theorïau i sefyllfaoedd rydych yn eu hwynebu yn y gweithle.

Asesir y cwrs hwn drwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy'n defnyddio ac yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws y cymhwyster.

Bydd y sgiliau cyfrifyddu a ddatblygir gennych wrth astudio'r cymhwyster hwn yn eich galluogi i chwilio am gyflogaeth yn hyderus, a/neu i symud ymlaen i astudio cyfrifeg siartredig.

*Ffioedd cofrestru dysgwyr i’w talu’n uniongyrchol i’r AAT, yn ychwanegol at y Ffioedd Cwrs. Mae’r rhain yn amodol ar newid gan yr AAT ym mis Awst

Ffioedd Cofrestru 2023/24 

Diploma Lefel 4 mewn Cyfrifyddu Proffesiynol = £224

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £40.00

Ffi Cwrs: £1,595.00

Ffi Arholiad : £340.00

Gofynion mynediad

Cwblhau AAT Lefel 3 yn llwyddiannus.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Medi 2024

Dyddiad gorffen

30 Ionawr 2026

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

BSCC4P92
L4

Cymhwyster

AAT Professional Diploma in Accounting - Level 4

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Pan ddes i'n ôl i addysg roeddwn i'n gwybod mai dyma'r lle i fynd. Mae Moodle yn wych ac mae llawer o ddeunydd arno, mae tiwtoriaid yn ymateb yn gyflym i unrhyw gwestiynau sydd gennym.

Breeze Thompson
Myfyriwr Cyfrifo AAT

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE