Cymdeithaseg - A2

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Cymdeithaseg A2 hwn yn dilyn ymlaen o Cymdeithaseg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Gall fod yn bosibl dilyn y cwrs hwn fel myfyriwr rhan amser.

Mae Cymdeithaseg A2 yn cynnwys dwy uned sy'n trafod Pŵer a Rheolaeth, ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Trwy gydol eu hastudiaeth o Gymdeithaseg ar lefel A2, bydd disgwyl i fyfyrwyr adeiladu ar eu dealltwriaeth o’r pwnc a gaffaelwyd ar lefel UG er mwyn datblygu lefelau uwch o wybodaeth a dealltwriaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

A2 Uned 3: Pŵer a Rheolaeth

A ydych chi erioed wedi gyrru'n gyflymach na’r terfyn cyflymder? A ydych chi erioed wedi cael eich dal yn pigo eich trwyn yn gyhoeddus? A gawsoch chi eich blas cyntaf ar alcohol yn yr oed cyfreithiol? A ydych chi'n tyllu rhan o’ch corff na fyddai eich mam-gu wedi bod eisiau i chi ei dyllu? A ydych chi wedi gweithio rhywle a mynd a beiro, pensil neu baced o nodiadau gludiog adref gyda chi?

Os ydych chi'n gallu rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, rydych chi'n enghraifft o beth mae cymdeithaseg yn ceisio ei ddeall ac esbonio yn y rhan yma o’r cwrs.

Y prif opsiwn fyddwch chi'n ei astudio yn yr uned hon fydd trosedd a gwyrni. Bydd dealltwriaeth o drosedd yn cynorthwyo dealltwriaeth o bŵer o fewn cymdeithas heddiw. Gwneid hyn trwy gaffael dealltwriaeth o reolaeth gymdeithasol a’r amrywiol drafodaethau seicolegol ynghylch y pwnc, yn cynnwys pethau megis beth yw trosedd a gwyrni? rhywedd a throsedd, dosbarthiad cymdeithasol trosedd a gwyrni a theorïau ynghylch trosedd a gwyrni ymysg eraill.

Mae A2 Uned 3 yn cael ei asesu trwy arholiad ysgrifenedig 2 awr yn cynnwys un cwestiwn gofynnol ac un traethawd o ddewis o ddau.

A2 Uned 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Mae dwy elfen i'r uned hon. Sef Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol.

Bydd yr elfen gyntaf yn gweld myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddulliau ymchwil er mwyn eu helpu i ddeall bywyd cymdeithasol ymhellach. Fe wneir hyn trwy’r arfer o ddylunio ymchwil ac adeiladu ar wybodaeth o ddulliau cymdeithasegol a ddysgwyd trwy astudio Uned 2 y Safon UG.

Mae’r ail elfen yn canolbwyntio ar anghydraddoldeb cymdeithasol neu ddosbarthiad anghyfartal cyfoeth, grym neu urddas ymysg aelodau cymdeithas. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o anghydraddoldeb cymdeithasol trwy archwilio pynciau maent wedi eu hastudio’n flaenorol a thrwy ddangos dealltwriaeth o sut mae dosbarth, oed, rhyw, ethnigrwydd a chymdogaeth yn ganolog i’r drafodaeth.

Asesir A2 Uned 4 gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr a 15 munud. Mae Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol yn cynnwys cwestiwn gofynnol *ac fe arholir Anghydraddoldeb Cymdeithasol gyda myfyrwyr yn ateb *un cwestiwn gofynnol ac un cwestiwn traethawd o ddewis o ddau.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau asesiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Addysg Gymunedol
 • Cwnsela
 • Rheoli Gwybodaeth
 • Newyddiaduriaeth
 • Y Gyfraith
 • Cymdeithaseg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Addysgu

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws Dwyrain Caerdydd
Campws Dwyrain Caerdydd

Heol Trowbridge, 
Caerdydd, 
CF3 1QL