Cymdeithaseg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 7 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs Cymdeithaseg A2 hwn yn dilyn ymlaen o Cymdeithaseg UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Gall fod yn bosibl dilyn y cwrs hwn fel myfyriwr rhan amser.

Mae Cymdeithaseg A2 yn cynnwys dwy uned sy'n trafod Pŵer a Rheolaeth, ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Trwy gydol eu hastudiaeth o Gymdeithaseg ar lefel A2, bydd disgwyl i fyfyrwyr adeiladu ar eu dealltwriaeth o’r pwnc a gaffaelwyd ar lefel UG er mwyn datblygu lefelau uwch o wybodaeth a dealltwriaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

A2 Uned 3: Pŵer a Rheolaeth

A ydych chi erioed wedi gyrru'n gyflymach na’r terfyn cyflymder? A ydych chi erioed wedi cael eich dal yn pigo eich trwyn yn gyhoeddus? A gawsoch chi eich blas cyntaf ar alcohol yn yr oed cyfreithiol? A ydych chi'n tyllu rhan o’ch corff na fyddai eich mam-gu wedi bod eisiau i chi ei dyllu? A ydych chi wedi gweithio rhywle a mynd a beiro, pensil neu baced o nodiadau gludiog adref gyda chi?

Os ydych chi'n gallu rhoi ateb cadarnhaol i unrhyw un o’r cwestiynau hyn, rydych chi'n enghraifft o beth mae cymdeithaseg yn ceisio ei ddeall ac esbonio yn y rhan yma o’r cwrs.

Y prif opsiwn fyddwch chi'n ei astudio yn yr uned hon fydd trosedd a gwyrni. Bydd dealltwriaeth o drosedd yn cynorthwyo dealltwriaeth o bŵer o fewn cymdeithas heddiw. Gwneid hyn trwy gaffael dealltwriaeth o reolaeth gymdeithasol a’r amrywiol drafodaethau seicolegol ynghylch y pwnc, yn cynnwys pethau megis beth yw trosedd a gwyrni? rhywedd a throsedd, dosbarthiad cymdeithasol trosedd a gwyrni a theorïau ynghylch trosedd a gwyrni ymysg eraill.

Mae A2 Uned 3 yn cael ei asesu trwy arholiad ysgrifenedig 2 awr yn cynnwys un cwestiwn gofynnol ac un traethawd o ddewis o ddau.

A2 Uned 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol. Mae dwy elfen i'r uned hon. Sef Dulliau Cymhwysol o Ymholi Cymdeithasegol ac Anghydraddoldeb Cymdeithasol.

Bydd yr elfen gyntaf yn gweld myfyrwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o ddulliau ymchwil er mwyn eu helpu i ddeall bywyd cymdeithasol ymhellach. Fe wneir hyn trwy’r arfer o ddylunio ymchwil ac adeiladu ar wybodaeth o ddulliau cymdeithasegol a ddysgwyd trwy astudio Uned 2 y Safon UG.

Mae’r ail elfen yn canolbwyntio ar anghydraddoldeb cymdeithasol neu ddosbarthiad anghyfartal cyfoeth, grym neu urddas ymysg aelodau cymdeithas. Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o anghydraddoldeb cymdeithasol trwy archwilio pynciau maent wedi eu hastudio’n flaenorol a thrwy ddangos dealltwriaeth o sut mae dosbarth, oed, rhyw, ethnigrwydd a chymdogaeth yn ganolog i’r drafodaeth.

Asesir A2 Uned 4 gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr a 15 munud. Mae Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio Cymdeithasegol yn cynnwys cwestiwn gofynnol *ac fe arholir Anghydraddoldeb Cymdeithasol gyda myfyrwyr yn ateb *un cwestiwn gofynnol ac un cwestiwn traethawd o ddewis o ddau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £0.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau asesiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F16
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Cymdeithaseg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Addysg Gymunedol
 • Cwnsela
 • Rheoli Gwybodaeth
 • Newyddiaduriaeth
 • Y Gyfraith
 • Cymdeithaseg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Addysgu

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE