Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Ein Hamcan

Dyluniwyd ein Rhaglen Ysgolheigion ar gyfer dysgwyr sy'n dangos rhagoriaeth academaidd ac sydd am ehangu eu dysgu y tu hwnt i gyfyngiadau'r Cwricwlwm Safon Uwch traddodiadol. Rydym yn darparu cymorth gyda'r broses mynediad i brifysgol ac yn eich darparu â'r sgiliau, cyfleoedd a gwybodaeth i lwyddo mewn prifysgolion elitaidd ar draws y byd. 

Beth yw'r Rhaglen Ysgolheigion?

Mae ein rhaglen ysgolheigion wedi ei gynllunio ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno astudio cyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, sydd wedi arddangos rhagoriaeth academaidd yn eu canlyniadau TGAU (4+ gradd A). Bydd dysgwyr yn cwblhau Cymhwyster Prosiect Estynedig CBAC ochr yn ochr â'u hastudiaethau eraill. Mae'r cymhwyster hwn yn gyfwerth â hanner cymhwyster Safon Uwch. Cwblheir y cwrs yn lle'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Beth yw Cymhwyster Prosiect Estynedig (CPE) CBAC?

Mae CPE CBAC yn rhaglen astudio lem sy'n darparu myfyrwyr gyda'r wybodaeth a'r sgiliau maent eu hangen yn y brifysgol. Mae'r holl gyrsiau wedi'u dylunio i ddatblygu gwybodaeth fanwl am bwnc, sgiliau ymchwil, a'r gallu i weithio'n annibynnol.
Drwy gwblhau maes llafur Cymhwyster Prosiect Estynedig CBAC rydym yn gallu gosod arbenigedd academaidd dysgwr mewn cyd-destun ymarferol gwirioneddol, gan roi cyfle iddynt ymchwilio ac archwilio amrywiaeth o faterion sy'n herio pobl ar draws y byd, ar ffurf seminar. Gan ddatblygu sgiliau beirniadol/dadansoddol, ymchwil, a datrys problemau sy'n hanfodol ar gyfer addysg uwch, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i osod eu safbwyntiau personol mewn cyd-destun byd-eang, gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth a heriau newydd ar draws eu hastudiaethau Safon Uwch.
Mae'r CPE yn ymwneud â'r dysgwyr yn cynllunio, trefnu, ymchwilio ac ysgrifennu traethawd 5,000 o eiriau ar bwnc o'u dewis nhw. Gellir clymu hyn gyda'u dewis o brifysgol neu faes o ddiddordeb personol sy'n cyd-fynd â'u hastudiaethau. Mae'r gydran estynedig hon yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau, a chyflwyno'r cais gorau bosibl i'r brifysgol. Ochr yn ochr â hyn bydd dysgwyr yn ennill cymorth ychwanegol wrth ymgeisio am Oxbridge a sefydliadau Grŵp Russell.

Ein Partneriaid

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Rhwydwaith Seren i ddarparu'r cymorth gorau i'n dysgwyr. 
Rhwydwaith a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhwydwaith Seren, sy'n anelu i:

  • Ysbrydoli myfyrwyr am eu huchelgeisiau gyrfaol i'r dyfodol
  • Ymestyn a herio myfyrwyr yn y pynciau maen nhw'n eu mwynhau
  • Cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw yn y DU, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor
  • Darparu gwybodaeth am ysgolion haf, gweithdai a gweithgareddau eraill mewn prifysgolion ledled y DU 
  • Darparu cyngor ar gwblhau ceisiadau UCAS a chyfweliadau
  • Cefnogi ysgolion ac athrawon i ddarparu'r cyngor a gweithgareddau gorau ar gyfer eu myfyrwyr sy'n perfformio orau

Angen rhagor o wybodaeth? Cysylltwch â'n tiwtoriaid.

Emma Williams, Tiwtor UG Ysgolheigion - EWilliams@cavc.ac.uk

Matthew Eggerton, Tiwtor A2 Ysgolheigion - MEggerton@cavc.ac.uk

Sut ydw i'n astudio ar y rhaglen ysgolheigion?

I astudio'r rhaglen ysgolheigion mae angen i chi fod yn astudio cymhwyster Safon Uwch yn Coleg Caerdydd a'r Fro. Ar ôl i chi ymgeisio, byddwch yn derbyn dyddiad ar gyfer mynychu cyfweliad, fydd yn rhoi'r cyfle i chi ddangos eich diddordeb mewn astudio'r rhaglen ysgolheigion.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni hyd eithaf eu gallu, er bod llefydd cyfyngedig ar y rhaglen, felly sicrhewch eich bod yn dangos diddordeb cyn gynted ag yr hoffech ymgeisio.