Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Ein Hamcan

Mae ein rhaglen Ysgolheigion wedi’i dylunio ar gyfer dysgwyr sy’n rhagori’n academaidd ac eisiau ehangu eu dysgu y tu hwnt i ffiniau cwricwlwm traddodiadol Safon Uwch. Rydym yn darparu cymorth gyda phroses derbyniadau prifysgolion ac yn rhoi’r sgiliau, cyfleoedd a gwybodaeth i chi lwyddo mewn prifysgolion rhagorol ledled y byd.

Beth yw'r Rhaglen Ysgolheigion?

Mae ein rhaglen ysgolheigion yn gwahodd dysgwyr sy'n dymuno astudio cyrsiau Safon Uwch yn Coleg Caerdydd a'r Fro, sydd wedi arddangos rhagoriaeth academaidd yn eu canlyniadau TGAU (4+ gradd A). Bydd dysgwyr yn cwblhau'r cymhwyster Cyn Prifysgol Caergrawnt (cwrs hir) mewn Safbwyntiau Byd-eang gyfochr â'u hastudiaethau. Mae'r cymhwyster gyfwerth â chwrs Safon Uwch. Cwblheir y cwrs yn hytrach na chymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Beth yw'r cymhwyster Cyn Prifysgol Caergrawnt fyddwch chi'n ei astudio?

Rhaglen astudio lym yw rhaglen Cyn Prifysgol Caergrawnt, ac mae'n paratoi myfyrwyr gyda'r wybodaeth a'r sgiliau maent eu hangen yn y brifysgol. Mae'r holl gyrsiau wedi'u dylunio i ddatblygu gwybodaeth fanwl am bwnc, sgiliau ymchwil, a'r gallu i weithio'n annibynnol. 

Drwy gwblhau maes llafur Safbwyntiau Byd-eang Cyn Prifysgol Caergrawnt rydym yn gallu gosod arbenigedd academaidd dysgwr mewn cyd-destun ymarferol gwirioneddol, gan roi cyfle iddynt ymchwilio ac archwilio amrywiaeth o faterion sy'n herio pobl ar draws y byd, ar ffurf seminar. Gan ddatblygu sgiliau beirniadol/dadansoddol, ymchwil, a datrys problemau sy'n hanfodol ar gyfer addysg uwch, bydd myfyrwyr yn dysgu i osod eu safbwyntiau personol mewn cyd-destun byd-eang, gan ddod o hyd i ysbrydoliaeth a heriau newydd ar draws eu hastudiaethau Safon Uwch.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys testunau byd-eang mewn:

 • Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 • Diwylliant

 • Economeg

 • Yr Amgylchedd

 • Moesoldeb

 • Gwleidyddiaeth

Disgrifiad manwl o'r cwrs: 

Cydran

Pwysoliad

Papur Ysgrifenedig (1 awr a 30 munud)

Mae'r papur yn cynnwys cwestiynau wedi eu strwythuro, lle mae myfyrwyr yn dadansoddi a gwerthuso dadleuon, cwestiynu tystiolaeth a chymharu safbwyntiau sy'n canolbwyntio ar faterion byd-eang. Bydd hyn yn cael ei asesu'n allanol.

25%

Traethawd

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle cyffrous i ysgrifennu traethawd 2,000 o eiriau ar fater byd-eang o'u dewis, o'r pynciau a astudiwyd yn ystod y cwrs. Asesir y traethawd yn allanol.

30%

Cyflwyniad (15 munud)

Mae'r cyflwyniad yn seiliedig ar ddeunyddiau ysgogol sydd wedi eu rhyddhau ymlaen llaw a ddarperir gan Brifysgol Caergrawnt. Mae'r deunyddiau ysgogol yn cynnwys amrywiaeth o ffynonellau am faterion byd-eang sy'n cael eu gweld drwy nifer o safbwyntiau. Caiff y cyflwyniad ei recordio a'i asesu'n allanol.

45%

Ein Partneriaid

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Rhwydwaith Seren i ddarparu'r cymorth gorau i'n dysgwyr. 
Rhwydwaith a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw Rhwydwaith Seren, sy'n anelu i:

 • Ysbrydoli myfyrwyr am eu huchelgeisiau gyrfaol i'r dyfodol
 • Ymestyn a herio myfyrwyr yn y pynciau maen nhw'n eu mwynhau
 • Cysylltu myfyrwyr â phrifysgolion blaenllaw yn y DU, gan ddarparu gwybodaeth a chyngor
 • Darparu gwybodaeth am ysgolion haf, gweithdai a gweithgareddau eraill mewn prifysgolion ledled y DU 
 • Darparu cyngor ar gwblhau ceisiadau UCAS a chyfweliadau
 • Cefnogi ysgolion ac athrawon i ddarparu'r cyngor a gweithgareddau gorau ar gyfer eu myfyrwyr sy'n perfformio orau

Angen rhagor o wybodaeth? Cysylltwch â'n tiwtoriaid.

Emma Williams, Tiwtor UG Ysgolheigion - EWilliams@cavc.ac.uk

Matthew Eggerton, Tiwtor A2 Ysgolheigion - MEggerton@cavc.ac.uk

Sut ydw i'n astudio ar y rhaglen ysgolheigion?

I astudio'r rhaglen ysgolheigion mae angen i chi fod yn astudio cymhwyster Safon Uwch yn Coleg Caerdydd a'r Fro. Ar ôl i chi ymgeisio, byddwch yn derbyn dyddiad ar gyfer mynychu cyfweliad, fydd yn rhoi'r cyfle i chi ddangos eich diddordeb mewn astudio'r rhaglen ysgolheigion.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr Safon Uwch yn cyflawni hyd eithaf eu gallu, er bod llefydd cyfyngedig ar y rhaglen, felly sicrhewch eich bod yn dangos diddordeb cyn gynted ag yr hoffech ymgeisio.