Y Gyfraith - AL

L3 Lefel 3
Rhan Amser
11 Medi 2023 — 28 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Os ydych chi'n awyddus i fynd ar drywydd gyrfa yn y Gyfraith, yna mae’r cwrs AL Rhan Amser yn y gyfraith hwn yn le da i gychwyn. Wedi ei leoli yn ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae rhan UG y rhaglen yn astudio'r amgylchedd cyfreithiol, tra bod y rhan A2 yn adeiladu ar hyn trwy archwilio maes o’r gyfraith. Mae'r cymhwyster hefyd yn trafod Hawliau Dynol yn y Deyrnas Unedig megis rhyddid i lefaru, grymoedd yr heddlu, sensoriaeth a gwahaniaethu. Mae’r gyfraith yn bwnc deinamig sy'n esblygu'n gyson gyda Deddfau Seneddol ac achosion pwysig yn aml yn ymwneud â materion dadleuol. Mae’r cwrs AL y Gyfraith hwn yn cwmpasu Cyfraith UG ac A2, felly mae’n bosibl i fyfyrwyr gael cymhwyster Safon Uwch llawn mewn blwyddyn.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae UG Cyfraith yn cwmpasu'r meysydd canlynol:

Uned 1: Deall Strwythurau a Phrosesau Cyfreithiol

 • Datblygiad y system gyfraith gyffredin a dylanwad sylfaenol rheolaeth cyfraith, hawliau dynol a moesoldeb ar ein cyfreithiau
 • Systemau'r llysoedd a sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd (yn cynnwys ymweliad i'r llysoedd)
 • Y broses droseddol yn cynnwys caniatáu mechnïaeth a threialon rheithgor
 • Y broses sifil yn cynnwys dewisiadau amgen i’r llysoedd a system y tribiwnlysoedd
 • Mynediad at gyfiawnder a’r angen am gymorth cyfreithiol

Mae yna un arholiad ysgrifenedig (1awr 30munud) yn Ionawr neu Fehefin, sy'n cynnwys ateb dau draethawd dwy ran


Uned 2: Deall rhesymeg gyfreithiol a phersonél

 • Mae hyn yn galw am astudio ffynonellau’r gyfraith ac edrych ar sut y’i defnyddir yn y llysoedd. Mae cynsail farnwrol yn gyfraith achos a benderfynir gan y barnwyr. Mae dehongliad statudol yn ymwneud â chyfraith a luniwyd gan y Senedd a sut mae barnwyr yn dehongli eu geiriau. Yn olaf, byddwn yn archwilio cyfreithiau Ewropeaidd a sut maent yn effeithio ar gyfraith Lloegr
 • Mae’r pwnc personél yn edrych ar ddethol a rolau cyfreithwyr, bargyfreithwyr, barnwyr ac ynadon

Ceir un arholiad ysgrifenedig (1awr 30munud) yn Ionawr neu Fehefin sy'n cynnwys dau gwestiwn cymhwyso gofynnol ble mae myfyrwyr yn defnyddio eu gwybodaeth o ffynonellau'r gyfraith i ddatrys senarios ffug.

Ar Safon A2 - Hawliau Dynol, edrychir mewn manylder ar y cysyniad o ryddid dan y gyfraith. Mae’r pynciau yn cynnwys:

 • Rôl y gyfraith o ran rheoleiddio rhyddid a gallu’r Llysoedd a'r Senedd i amddiffyn rhyddid ynghyd â rhwymedigaethau Ewropeaidd dan Gonfensiwn Ewrop ar Hawliau Dynol a’r Ddeddf Hawliau Dynol
 • Mae rhyddid i lefaru yn archwilio meysydd fel cyfrinachedd swyddogol, anlladrwydd, difenwi a rheoli arddangosiadau a phrotest
 • Mae rhyddid y person yn edrych ar bwerau'r heddlu i chwilio, arestio a chadw dinasyddion
 • Mae’r hawl i breifatrwydd yn cynnwys rôl gwasg rydd a gallu’r heddlu a gwasanaethau diogelwch i gynnal ymgyrchoedd cudd megis gwrando ar alwadau ffôn
 • Edrycha rhyddid crefyddol ar y broblem o ddilyn crefydd mewn Prydain fodern, amlddiwylliannol
 • Yn olaf byddwn yn edrych ar faes cynyddol cyfreithiau yn erbyn gwahaniaethu megis hil, rhyw, anabledd, rhywioldeb a chrefydd

Mae tri arholiad ym Mehefin. Yn LW4 mae myfyrwyr yn ateb dau gwestiwn am broblem o ddewis o bedwar, ble cyflwynir senario a rhaid i chi roi cyngor i gleient. Mae LW5 yn ddau draethawd o ddewis o chwech, ble gofynnir i chi ddadansoddi materion yn feirniadol. Mae LW6 yn gwestiwn synoptig sy'n gofyn i chi drafod maes pwysig o hawliau dynol gan gyfeirio at y gwaith a wnaed ar lefel UG.

Mae hwn yn gwrs dwys felly mae’n rhaid i chi fod yn sicr eich bod yn barod ar gyfer y gofynion academaidd a llwyth gwaith y cwrs.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £583.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Mercher

Addysgu ac Asesu

 • Pedwar arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

11 Medi 2023

Dyddiad gorffen

28 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

ALCC3E05
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 yn y Gyfraith

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Fe wnes i gyfarfod â llawer o bobl wych o gefndiroedd amrywiol; roeddwn i’n hoffi’r amrywiaeth yn y Coleg. Yn fy marn i, roedd y rhyddid oedd y Coleg yn ei roi i mi gyda fy astudiaethau yn rhoi i mi’r adnoddau oeddwn i eu hangen i fod yn weithiwr mwy annibynnol a bod â hyder i ddatblygu pethau ar fy mhen fy hun.”

Bianca Zerbini
Astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Celf a Mathemateg ac A mewn Ffiseg

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Rheoli Busnes
 • Y Gyfraith
 • Newyddiaduriaeth
 • Gwleidyddiaeth
 • Addysgu

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE