Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch

Datblygwch sgiliau ar gyfer eich dyfodol, yn y brifysgol ac mewn cyflogaeth

O fis Medi 2023, bydd cymhwyster newydd, Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch, yn disodli’r Fagloriaeth Cymru bresennol.

Bydd pob myfyriwr Safon Uwch yn CAVC, ar wahân i’r rhai sy’n dilyn y Rhaglen Ysgolheigion, yn astudio Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch ochr yn ochr â’u pynciau Safon Uwch.

Mae’r cymhwyster newydd sbon hwn yn gyfwerth â chwrs Safon Uwch arall o ran maint a’r pwyntiau UCAS y mae modd ichi eu cyflawni wrth ei astudio. Mae’n datblygu eich sgiliau ehangach ar gyfer astudio mewn prifysgol ac ar gyfer cyflogaeth yn cynnwys sgiliau annatod mewn meddwl yn feirniadol a datrys problemau, creadigrwydd ac arloesedd, cynllunio a threfnu ac effeithiolrwydd personol.

Darperir y rhaglen gan ein tîm o staff arbenigol, a byddwch yn cydweithio a gweithio’n annibynnol ar dri phrosiect. Gyda’r nod cyffredinol o greu dinasyddion effeithiol, cyfrifol a gweithgar, bydd gennych ddewis o destunau a hyblygrwydd o ran sut y byddwch yn cynhyrchu pob prosiect.

Beth yw’r fagloriaeth sgiliau cymru uwch?

  • Cymhwyster cydnabyddedig i baratoi myfyrwyr ar gyfer astudio mewn prifysgol a chyflogaeth.
  • Ymgymryd â thri phrosiect – gyda dewis o ran pwnc a ddewisir a sut y cyflwynir eich tri phrosiect.
  • Cyfwerth â chwrs Safon Uwch llawn ychwanegol a gwerth hyd at 56 pwynt UCAS.
  • Ffordd wych o roi hwb i’ch pwyntiau UCAS wrth ddatblygu sgiliau ehangach ar gyfer y brifysgol, eich datganiad personol a’ch CV.

Yr hyn rwyf wedi ei fwynhau fwyaf tra yn y Coleg yw cymaint rwyf wedi datblygu. Rwyf wedi dysgu mwy na fuaswn wedi ei wneud yn unrhyw le arall. Rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd i roi cynnig ar bethau newydd ac rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd – mae wedi rhoi cymaint mwy o hyder i mi. Cyflawniad wnaeth sefyll allan i mi oedd bod yn rhan o Academi Newyddiaduraeth Jason Mohammad, fe wnes i bodlediadau, sioeau teledu a darllediadau radio yn Gymraeg a Saesneg. Doeddwn i ddim wedi meddwl am weithio yn y cyfyngau o’r blaen – rwyf wedi dod o hyd i angerdd na wyddwn oedd gen i.

Ffion Llewellyn
Safon Uwch (Busnes, Daearyddiaeth, Celf ynghyd â Bagloriaeth Cymru). Bellach ar brentisiaeth gyda BBC Cymru Wales.