Cyfrifon Dysgu Personol (PLA)

Rydym yn cynnig cyrsiau am ddim ar gyfer oedlion cyflogedig                                                                                                                     Gosed Cyfrif Dysgu Personol a chyrchu cymwysterau proffesiynol am ddim!

Mae Cyfrif Dysgu Personol (PLA) yn caniatáu'r rheiny sy'n bodloni'r meini prawf isod i fanteisio ar gyrsiau a chymwysterau proffesiynol AM DDIM sy'n gwella eich sgiliau a'ch helpu chi i ddatblygu neu newid eich gyrfa. 

Mae cyrsiau Cyfrif Dysgu Personol yn darparu'r sgiliau a'r cymwysterau y mae cyflogwyr lleol yn chwilio amdanynt. Maent yn canolbwyntio ar sectorau sy'n tyfu yn yr ardal hon a lle mae galw am bobl sy'n meddu ar y sgiliau hyn ar hyn o bryd. Wedi'i ddylunio i fod yn hyblyg ac i gyd-fynd â'ch bywyd a'ch ymrwymiadau, y nod ar ddiwedd y cwrs neu'r cyrsiau yw y bydd swyddi gwag â chyflogau da ar gael i chi ymgeisio amdanynt. 
 
Gwneud cais am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) 

Os ydych yn 19 neu’n hŷn (ar ddechrau’r cwrs hyfforddi), yn byw yng Nghymru a bod unrhyw un o’r canlynol yn berthnasol i chi, gallech fod yn gymwys: 

  • Yn ennill llai na'r incwm canolrifol o: £30,596* 
  • Yn gweithio ar gontract dim oriau 
  • Mewn perygl o golli'ch swydd 
  • Staff asiantaeth 
  • Gofalwyr llawn amser (cyflogedig neu ddi-dâl)  
  • Troseddwyr wedi'u rhyddhau am y dydd 

Os ydych yn enill dros £30,596, mae genym gyrsiau Digidol a "Net Zero" sy wedi'i ariannu heb cap tal. Gweler yma.  

Ni chewch Gyfrif Dysgu Personol (PLA) os ydych dan 19 oed (ar ddechrau’r cwrs hyfforddiant), yn byw y tu allan i Gymru, neu mewn addysg llawn amser, neu ar brentisiaeth neu’n ddi-waith neu’n derbyn Grant Dysgu Llywodraeth Cymru neu Lwfans Cynhaliaeth Addysg, neu’n wladolyn tramor anghymwys.  
Dim ond un cymhwyster y gallwch ei wneud ar y tro a rhaid cwblhau’r arholiad/asesiad cyn gwneud cais am gymwysterau pellach.

Yn credu eich bod yn gymwys am Gyfrif Dysgu Personol? Gwnewch gais am gwrs heddiw! 
Porwch drwy'r cyrsiau isod a gwnewch gais. Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, bydd un o'n hymgynghorwyr yn cysylltu â chi.