PgCE / ProfCE mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynghylch y cwrs hwn

Y Dystysgrif Addysg Broffesyniol (TA) hon a'r Dystysgrif Addysg Raddedig Broffesiynol (TAR)yw'r cymhwyster sy'n ofynnol i ddod yn ddarlithydd cymwys mewn coleg addysg bellach neu amgylchedd ôl-16 arall. Sicrhau lleoliad addysgu cyn y gallant ddechrau'r rhaglen. Bydd y dysgwyr hynny sydd â gradd yn cwblhau'r cwrs gyda chymhwyster Tystysgrif Addysg Raddedig TA TAR. Bydd pawb arall sy'n cwblhau'r rhaglen yn ennill Tystysgrif Addysg Broffesiyno TABroff TA. Mae'r ddau gymhwyster yn fodd i chi ddod yn athro neu ddarlithydd cymwysedig mewn addysg bellach neu amgylchedd addysg orfodol neu hyfforddiant arall.

Mae’r Dystysgrif Addysg Broffesiynol (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET) a’r Dystysgrif Raddedig Broffesiynol (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET) yn cael eu hadolygu gan Brifysgol De Cymru ar hyn o bryd, a dylid eu hail-ddilysu yn gynnar yn 2020. Bydd manylion pellach am bob cwrs ar gael yn fuan. Cysylltwch â thiwtor y cwrs, Dawn Latham DLatham@cavc.ac.uk am fanylion pellach.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs byddwch yn astudio cyrsiau'n cynnwys:

 • Datblygiad Proffesiynol
 • Paratoi i Addysgu
 • Cynllunio ac Asesu
 • Addysgu ac Addysgeg Pwnc
 • Arloesi mewn Dysgu ac Addysgu 
 • Addysgu Lefel Uwch ac Asesu
 • Sgiliau Hanfodol 
 • Astudiaeth Annibynnol (mae'n fodd i chi arbenigo mewn maes o'ch diddordeb eich hun)

Mae modd astudio Paratoi i Addysgu fel un modiwl annibynnol (gweler y cwrs cysylltiedig isod)

Cynhelir y Modiwl Paratoi i Addysgu ddwywaith trwy gydol y flwyddyn am oddeutu 12-14 wythnos ac mae'n gwrs blasu da, sydd â'r posibilrwydd o arwain ymlaen at y rhaglen lawn. Bydd angen i diwtoriaid sy'n gyflogedig yn y sector Addysg Bellach gwblhau'r rhaglen ddwy flynedd lawn.

Am wybodaeth am ffïoedd a chefnogaeth ariannol ar gyfer cyrsiau Addysg Uwch Rhan-amser cliciwch yma

Amseroedd cwrs

Caerdydd - Dydd Iau - 2.00pm - 7.30pm
Y Barri - Dydd Mawrth - 2.00pm - 7.30pm

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus yn cynnwys asesiadau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig

Gofynion mynediad

Cymhwyster Lefel 3 yn y pwnc y byddant yn ei addysgu. Mae’n hanfodol bod myfyrwyr yn sicrhau lleoliad addysgu cyn cychwyn y cwrs. Mae angen o leiaf 4 mlynedd o brofiad diwydiannol ar gyfer pynciau galwedigaethol. Mae’n rhaid i’r bobl hynny sydd â Saesneg fel iaith gyntaf feddu ar sgôr IELTS o 6.5 neu uwch. Mae angen pum mlynedd o brofiad diwydiannol/masnachol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Wnes i ddim mynd i’r brifysgol, ond dwi’n dal wedi cyrraedd fy nod mewn ffordd wahanol – dwi yn yr un cwch nawr ac mi allaf fynd ymlaen i ddysgu a gwneud beth ydw i wir eisiau ei wneud. 

Amy Andrews
Myfyriwraig Graddedig Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (ProfCE)
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ