Siarad Dysgu Byw

Bob blwyddyn rydym yn gwella’r cyfleoedd a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n dod o ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws y rhanbarth, i barhau i ddysgu’n ddwyieithog a thrwy gyfrwng y Gymraeg.

Bob blwyddyn rydym yn gwella’r cyfleoedd a’r gefnogaeth i fyfyrwyr sy’n dod o ysgolion cyfrwng Cymraeg ar draws y rhanbarth, i barhau i ddysgu’n ddwyieithog a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn cynyddu nifer y cyrsiau a modiwlau dwyieithog a gynigir gan sicrhau bod myfyrwyr ar unrhyw gwrs ar draws y Coleg yn gallu dewis cael eu hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Os ydych yn dod o ysgol cyfrwng Cymraeg byddwn yn cysylltu â chi yn ystod eich mis cyntaf yn y coleg i sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael. 

Siarad

Defnyddiwch y Gymraeg a pheidiwch â’i cholli! Os ydych chi’n siarad Cymraeg neu’n dod i’r Coleg o ysgol Gymraeg, rydym yn eich annog i ddefnyddio’ch Cymraeg i mewn ac allan o wersi. Mae yna lawer o gefnogaeth a gallwch ddewis cael eich asesu yn Gymraeg ym mha bynnag bwnc rydych yn astudio.

Mae dwyieithrwydd yn allweddol i’r gweithle, nid dim ond yng Nghymru, ond ym mhob cwr o’r byd. Bydd CAVC yn eich cefnogi chi ac yn rhoi cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau Cymraeg ar gyfer y byd gwaith – bydd hyn yn benodol i bwnc, gan roi gwell cyfleoedd cyflogaeth i chi.

Dysgu

Beth am fynd ati i ddysgu Cymraeg ac elwa o ran eich gyrfa, waeth beth ydych chi’n bwriadu ei wneud yn y dyfodol. Mae’r Gymraeg yn gallu agor drysau ar fwy o gyfleoedd a mwy o arian.

Rydym yn ehangu ein darpariaeth ddwyieithog bob blwyddyn mewn nifer o bynciau. Mae hwn yn golygu bod mwy o gyfleoedd i chi astudio yn ddwyieithog, yn y dosbarth a thrwy profiad gwaith. Os ceir angen cydnabyddedig a galw yn y diwydiant, rydym hefyd yn cynnig cyrsiau drwy gyfrwng y Gymraeg yn llwyr.

Byw

Rydyn ni’n Gymry ac yn falch o hynny! Efallai bod Cymru’n wlad fach, ond mae hi’n ddigon mawr! Rydyn ni’n croesawu Cymreictod yn ein cyrsiau ac yn yr holl bethau hwyliog eraill drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch gadw llygad i weld sut allwch chi gymryd rhan!

Mae gennym diwtoriaid cyfrwng Cymraeg sy’n ymroddedig i gyflwyno hyn. Am fwy o wybodaeth am gymorth ac astudiaethau cyfrwng Cymraeg: cymraeg@cavc.ac.uk

Gall myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd eisiau gwybodaeth fwy manwl am ein cyfleoedd a chefnogaeth iaith Gymraeg fynd i adran y Gymraeg ar y porth myfyrwyr.

Siarad

O dan Safonau yr Iaith Gymraeg, mae gan  yfyrwyr hawl i’r canlynol, ymhlith pethau eraill: Gohebiaeth yn y Gymraeg, Cyflwyno waith ysgrifenedig yn y Gymraeg, Cefnogaeth yn y Gymraeg. Gweler www.comisiynyddygymraeg.cymru/maegenihawl am fanylion llawn ynghylch pa hawliau sydd gennych chi.