Tystysgrif VTCT mewn IPL (triniaeth laser ar gyfer adfywio'r croen a thynnu blew) (CDP)

L4 Lefel 4
Rhan Amser
9 Hydref 2023 — 18 Rhagfyr 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r Dystysgrif Lefel 4 mewn Triniaethau Laser a Golau Pwls Dwys (IPL) yn gymhwyster sy'n gysylltiedig â galwedigaeth ac sy’n ffocysu ar leihau tyfiant gwallt ac adnewyddiad delwedd y croen gan ddefnyddio triniaethau golau a laser dwys.

Yn y cymhwyster hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth o reoli ymarferion gwaith diogel a sut i adnabod a rheoli peryglon. Byddwch hefyd yn dysgu sut i nodi cyflyrau gwallt a chroen ac adnabod y cleientiaid hynny sy'n addas ar gyfer triniaethau'r system golau a laser dwys.

Mae hyn yn cynnwys tiwnig, trywsus ac esgidiau gwastad caeedig.

Darperir y canlynol gan y coleg:

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch yn ei astudio?

 • Rheolaeth iechyd a diogelwch yn y salon.
 • Gofal a chyfathrebiad cleient mewn diwydiannau sydd yn ymwneud â harddwch. 
 • Triniaethau laser a golau ar gyfer gwaredu gwallt. 
 • Triniaethau laser a golau ar gyfer adnewyddu croen.
 • Uned Golau Pwls Dwys ar safle yn y clinig.
 • Cofid 19 - Cymhwyster Atal Haint

Asesiad parhaus yn cynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Mae angen cyflawni’r prosiectau theori a osodir a’r arsylwadau ymarferol yn llawn er mwyn gorffen y cwrs.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus gan gynnwys asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.

Gofynion mynediad

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gymhwyster Harddwch Lefel 3. Rhaid i hyn gynnwys yr uned  Triniaeth Wyneb Trydanol. Cyn y gellir cymeradwyo cofrestriad mae prawf o Dystysgrif yn angenrheidiol a bydd angen cyfweliad llwyddiannus a CV gyfredol. Addas i Therapyddion sydd oddi mewn i’r Diwydiant Harddwch ar hyn o bryd sy’n edrych ar ehangu  eu set sgiliau presennol neu fusnes.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Hydref 2023

Dyddiad gorffen

18 Rhagfyr 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

HBCC4P11
L4

Cymhwyster

VTCT Tystysgrif Lefel 4 mewn Triniaethau Laser a Golau Pwls Dwys (IPL)

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

"Rwy’n mwynhau fy nghwrs oherwydd mae’n cymryd lle mewn salon byd go iawn ac rwy’n cael profiad gwaith gyda ddigon o gyfleusterau.”

Freya Rees
Cyn-fyfyriwr Harddwch lefel 2 a 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE