Ymarfer Technegol a Chynhyrchu - Diploma Proffesiynol (Ffilm a Ffotograffiaeth)

L4 Lefel 4
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 21 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Drwy astudio'r diploma hwn am flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad manwl i grefft cynhyrchu cyfryngau yn seiliedig ar lens, a chipolwg ar y diwydiant cyfryngau. Bydd myfyrwyr yn meithrin sgiliau defnyddio camerâu a meddalwedd ôl-gynhyrchu gradd broffesiynol, gweithio ar friffiau a arweinir gan y diwydiant a chael cipolwg ar gwmnïau cyfryngau gwahanol, eu strwythur gweithredol ac yn dyfeisio ac yn datblygu eu prosiectau eu hunain yn seiliedig ar gyfryngau.  

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar friffiau a chanolbwyntio ar eu datblygiad proffesiynol personol, a'r meysydd sydd o ddiddordeb iddynt. Gall myfyrwyr ddewis llwybr penodol i ganolbwyntio arno h.y. Ffotograffiaeth neu Ffilm a Chynhyrchu Teledu.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 1: Sefydlu egwyddorion ymarfer technegol a chynhyrchu;

Uned 2: Ymarfer proffesiynol cymhwysol

Uned 3: Prosiect datblygiad proffesiynol. Mae'r asesiad yn seiliedig ar bortffolio.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy gyfres o weithdai ymarferol, darlithoedd gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant ac asesiadau'n seiliedig ar brosiect.

Yn dibynnu ar y llwybr y byddwch yn ei ddewis, cewch wneud hyfforddiant gyda'r isod:

Avid Media Composer*

Avid Pro Tools*

Adobe Creative Suite

Camerâu Blackmagic 4K URSA a 6K Pocket Cinema

Goleuo stiwdio

Recordio sain

Gweithio gyda'r diwydiant

Ysgrifennu sgript a datblygu stori

Ffotograffiaeth bortreadau

Camerâu Canon DSLR

Ffotograffiaeth ddogfennol a thechnegau ffilmio

Adobe Photoshop a Lightroom

* Gall myfyrwyr gwblhau cymhwyster proffesiynol gydag Avid Media Composer a Pro Tools, ond efallai y bydd cost ychwanegol er mwyn sefyll yr arholiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

Argymhellir bod gan ymgeiswyr 5 x TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg ac 1 x Safon Uwch neu gymhwyster Lefel 3 cyfatebol. Fodd bynnag, gellir derbyn ymgeiswyr ar sail cyfweliad a chyflwyniad portffolio yn ôl disgresiwn arweinydd y cwrs.  
Rhaid i chi fod yn 18+ oed.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18.75 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC4F01
L4

Cymhwyster

UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Arfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

16.0%

O fewn y diwydiannau Creadigol, rhagwelir bron i 3,000 o swyddi’n cael eu creu rhwng nawr a 2024 a thwf o 16.0% ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd (EMSI, 2018).

Drwy ddilyn y cwrs hwn, bydd dysgwyr yn cael portffolio o waith a fydd yn eu galluogi nhw i wneud cais i ddilyn cwrs prifysgol ar amrywiaeth o lwybrau, o gynhyrchu ffilmiau i ffotograffiaeth, astudiaethau cyfryngau a marchnata. Fel arall, bydd myfyrwyr yn meithrin y sgiliau i lunio gyrfa lawrydd, neu gael gwaith o fewn y diwydiant.  

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Uchafbwynt y cwrs i mi oedd dysgu sut i wnïo a gallu archwilio’r holl themâu roeddwn yn dymuno eu defnyddio a chynhyrchu prosiect cowboi cwˆl. Ar ôl gadael y coleg, fy mwriad yw mynd i Brifysgol Brighton i astudio dylunio ffasiwn ac astudiaethau busnes, gyda’r gobaith o fynd ymlaen i fod yn berchennog siop. Rhoddodd y cwrs gyfle i mi ddod o hyd i fy arbenigedd, a gyda chefnogaeth y tiwtoriaid, roeddwn yn gallu dysgu a mireinio fy sgiliau. 

Caitlin Rees
Cyn-fyfyriwr Celf a Dylunio lefel 3 a Chelf a Dylunio - Sylfaenol lefel 4.
Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE