Ymarfer Technegol a Chynhyrchu - Diploma Proffesiynol (Ffilm a Ffotograffiaeth)

L4 Lefel 4
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Drwy astudio'r diploma hwn am flwyddyn, bydd myfyrwyr yn cael cyflwyniad manwl i grefft cynhyrchu cyfryngau yn seiliedig ar lens, a chipolwg ar y diwydiant cyfryngau. Bydd myfyrwyr yn meithrin sgiliau defnyddio camerâu a meddalwedd ôl-gynhyrchu gradd broffesiynol, gweithio ar friffiau a arweinir gan y diwydiant a chael cipolwg ar gwmnïau cyfryngau gwahanol, eu strwythur gweithredol ac yn dyfeisio ac yn datblygu eu prosiectau eu hunain yn seiliedig ar gyfryngau.  

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio ar friffiau a chanolbwyntio ar eu datblygiad proffesiynol personol, a'r meysydd sydd o ddiddordeb iddynt. Gall myfyrwyr ddewis llwybr penodol i ganolbwyntio arno h.y. Ffotograffiaeth neu Ffilm a Chynhyrchu Teledu.

Bydd angen i fyfyrwyr hunan-reoli eu prosiectau eu hunain, gweithio’n gydweithredol ac ymgysylltu â chleientiaid allanol a phersonél diwydiant.

Mae’r cwrs hwn werth 120 o gredydau Prifysgol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 1: Sefydlu egwyddorion ymarfer technegol a chynhyrchu;

Uned 2: Ymarfer proffesiynol cymhwysol

Uned 3: Prosiect datblygiad proffesiynol. Mae'r asesiad yn seiliedig ar bortffolio.

Bydd myfyrwyr yn dysgu drwy gyfres o weithdai ymarferol, darlithoedd gan weithwyr proffesiynol o'r diwydiant ac asesiadau'n seiliedig ar brosiect.

Yn dibynnu ar y llwybr y byddwch yn ei ddewis, cewch wneud hyfforddiant gyda'r isod:

Avid Media Composer*

Avid Pro Tools*

Adobe Creative Suite

Camerâu Blackmagic 4K URSA a 6K Pocket Cinema

Goleuo stiwdio

Recordio sain

Gweithio gyda'r diwydiant

Ysgrifennu sgript a datblygu stori

Ffotograffiaeth bortreadau

Camerâu Canon DSLR

Ffotograffiaeth ddogfennol a thechnegau ffilmio

Adobe Photoshop a Lightroom

* Gall myfyrwyr gwblhau cymhwyster proffesiynol gydag Avid Media Composer a Pro Tools, ond efallai y bydd cost ychwanegol er mwyn sefyll yr arholiad.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

Argymhellir y dylai ymgeiswyr fod â 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg, ac 1 Safon Uwch, neu gymhwyster Lefel 3 cyfwerth.

Bydd angen i ymgeiswyr basio cyfweliad a chyflwyno portffolio o waith naill ai ym maes ffotograffiaeth neu ddeunydd perthnasol yn ymwneud â ffilm.

Dylech fod yn oedran 18+.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CDCC4F01
L4

Cymhwyster

UAL Diploma Proffesiynol Lefel 4 mewn Arfer Technegol a Chynhyrchu ar gyfer y Diwydiannau Creadigol

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

56,000

Y diwydiannau Creadigol yw un o’r sectorau sy’n tyfu gyflymaf, gyda 56,000 o bobl mewn cyflogaeth yng Nghymru.

Drwy ddilyn y cwrs hwn, bydd dysgwyr yn cael portffolio o waith a fydd yn eu galluogi nhw i wneud cais i ddilyn cwrs prifysgol ar amrywiaeth o lwybrau, o gynhyrchu ffilmiau i ffotograffiaeth, astudiaethau cyfryngau a marchnata. Fel arall, bydd myfyrwyr yn meithrin y sgiliau i lunio gyrfa lawrydd, neu gael gwaith o fewn y diwydiant.  

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE