Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

L3 Lefel 3
Rhan Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cymhwyster Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion Lefel 3 yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio'n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig. Yn cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys datblygiad plant a phobl ifanc, gan ddiogelu eu lles a'u cyfathrebu. Mae'r Dystysgrif Lefel 3 hon yn addas i unrhyw un sy'n gweithio mewn rôl heb oruchwyliaeth sy'n cynorthwyo dysgu'r disgyblion.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae 32 credyd yn ofynnol ar gyfer y Dystysgrif hon ac fe'i hasesir gan eich tiwtor neu asesydd gan ddefnyddio ystod o ddulliau. Gallai hyn gynnwys arsylwi uniongyrchol yn y gweithle, portffolio o dystiolaeth, aseiniadau ysgrifenedig neu dasg. Bydd angen i ymgeiswyr fod yn gweithio, yn gwirfoddoli neu ar leoliad ymarferol gan fod angen i chi ddangos cymhwysedd yn y ddau: gwybodaeth a sgiliau. A fyddech cystal â nodi fod gofyn i fyfyrwyr / ymgeiswyr gynnal Gwiriad DBS (gwiriad heddlu) cyn dechrau unrhyw hyfforddiant galwedigaethol neu brofiad gwaith yn y Blynyddoedd Cynnar neu'r Maes Gofal. Cyfrifoldeb y myfyriwr fydd hyn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £90.00

Ffi Cofrestru rhan amser: £30.00

Ffi Cwrs: £680.00

Gofynion mynediad

Rhaid bod yn 18 oed neu'n hŷn. Tystysgrif Lefel 2 mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion. Lleiafswm o Lefel 1 mewn Llythrennedd a Rhifedd. Lleoliad addas a DBS boddhaol.

Addysgu ac Asesu

 • Dau aseiniad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

4 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau
£: Mae'r cwrs hwn yn rhad ac am ddim i oedolion di-waith neu oedolion sy'n derbyn budd-daliadau penodol. Os ydych chi'n gymwys, nid ydych yn talu'r 'Ffi cwrs' a restrir o dan 'Ffi cwrs flynyddol'. Gellir codi ffi gofrestru o £10-30. Bydd angen talu unrhyw ffi gofrestru broffesiynol / ffi arholiad / ffi arall a restrir. Gall cefnogaeth ariannol fod ar gael ar gyfer y costau hyn. I ddysgu mwy ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding

Cod y cwrs

TLCC3P10
L3

Cymhwyster

NCFE CACHE Tystysgrif Lefel 3 mewn Cynorthwyo Addysgu a Dysgu

Mwy

Fideos

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Cymorth Arbenigol ar gyfer Addysgu a Dysgu Mewn Ysgolion. Bydd llawer o fyfyrwyr hefyd yn dilyn cyfleoedd cyflogaeth amrywiol yn y diwydiant, gan gynnwys:

 • Uwch Gynorthwy-ydd Addysgu
 • Uwch Gynorthwy-ydd Cymorth Dysgu
 • Uwch Gynorthwy-ydd Anghenion Addysgol Arbennig

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE