Chwaraeon

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein cymhwyster Diploma BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon (QCF) wedi'i gynllunio'n benodol i roi dealltwriaeth eang i unigolion o Astudiaethau Chwaraeon, tra'n rhoi gwybodaeth fanwl am bwysigrwydd chwaraeon ac ymarfer corff yn y gymdeithas fodern. Bydd dysgwyr yn astudio yn ein Campws Chwaraeon Rhyngwladol yng Nghaerdydd, ac yn cael cyfle i roi eu sgiliau a'u gwybodaeth ar waith mewn lleoliad chwaraeon ymarferol tra'n gweithio tuag at gymwysterau ychwanegol eraill a fydd yn gwella eu rhagolygon gyrfa yn y diwydiant ymhellach.

Rydym yn cael defnyddio caeau 4G allanol, campfa dan do yn ogystal â chwrt dan do sy’n ein galluogi i gymryd rhan mewn chwaraeon fel pêl-fasged, pêl-rwyd, pêl-foli, badminton etc.

(Wrth ddefnyddio’r caeau 4G allanol, rhaid gwisgo esgidiau addas).

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys nifer o unedau, sy’n gymysgedd o waith theori ac ymarferol.                                                                                                   

Gallai unedau’r Diploma Lefel 2 gynnwys: 

 • Gwybodaeth am Ymarfer Corff a Ffitrwydd
 • Chwaraeon Ymarferol
 • Y Meddwl a Pherfformiad Chwaraeon
 • Perfformiwr Chwaraeon ar Waith
 • Hyfforddiant ar gyfer Ffitrwydd Personol
 • Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon
 • Anatomeg a Ffisioleg
 • Iechyd Ymarfer Corff a Ffordd o Fyw
 • Proffilio Perfformiad Chwaraeon
 • Cynllunio Rhaglenni Ymarfer Corff
 • Prosiect Ymchwil
 • Profiad Gwaith ym maes Chwaraeon                              

Bydd disgwyl i chi hefyd ymgymryd â naill ai Sgiliau Hanfodol (2 awr yr wythnos) neu ailsefyll TGAU, yn dibynnu ar raddau wrth gofrestru. Yn ogystal â hyn bydd disgwyl i chi gwblhau eich E-Diwtorial ar yr amserlen (1 awr yr wythnos).                                       

Mae ymgysylltu ymarferol yn orfodol. Mae'n bosib y cynhelir sesiynau profi ffitrwydd cyn cofrestru. 

Gofynion mynediad

4 TGAU Gradd A*-D. Saesneg Iaith a/ neu Fathemateg (neu gyfwerth ) yn ddymunol neu Ddiploma Lefel 1 perthnasol mewn Chwaraeon .

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SPCC2F40
L2

Cymhwyster

Sport

Mwy...

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Uchafbwynt y coleg i mi fu cwrdd â phobl sydd yr un mor frwd dros chwaraeon â mi, a’r cyfleusterau. Rwyf wir yn mwynhau sesiynau ymarferol y cwrs, gan gynnwys hyfforddi chwaraeon, dulliau ymchwil ac anatomeg ddynol.

Nicole Kells
Myfyriwr Chwaraeon presennol (Dwyieithog) cwrs lefel 3, blwyddyn 2.

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

8,000

Mae gan Alwedigaethau Chwaraeon weithlu cynyddol o dros 8,000 gydag amcangyfrif o 1,600 o swyddi ychwanegol erbyn 2026 ym Mhrifddinas Ranbarth Caerdydd. (Lightcast, 2022).

Bydd cwblhau Lefel 2 yn eich galluogi i symud ymlaen i BTEC Chwaraeon Lefel 3.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf:

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ