Sbaen - TGAU

cwrs yn llawn
L2 Lefel 2
Rhan Amser
1 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r cwrs TGAU Sbaeneg hwn yn gwrs dwys un flwyddyn.  Mae wedi ei anelu at ddechreuwyr heb ddim neu fawr ddim dealltwriaeth o’r iaith.  Bydd myfyrwyr yn ymarfer y pedair sgil iaith o ysgrifennu, siarad, gwrando a darllen ac fe’i hanogir i ddefnyddio’r iaith darged ble bynnag fo’n bosibl. 

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y cynnwys a astudir yn cwmpasu'r cyd-destunau eang canlynol:

Bywyd Personol a Chymdeithasol

Y Gymuned Leol Byd Gwaith

Y Byd Ehangach    

Mae’r pwnc wedi ei rannu yn 4 uned:

Uned 1: Gwrando (20%)

Uned 2: Siarad (30%)

Uned 3: Darllen (20%)

Uned 4: Ysgrifennu (30%)

Asesir y sgiliau sgrifennu a siarad dan amodau a reolir yn ystod ysbeidiau rheolaidd trwy gydol y cwrs tra bod gwrando a darllen yn cael eu hasesu ar ddiwedd y cwrs.

Mae myfyrwyr yn cael eu cofnodi ar gyfer pob maes gallu ar yr haen fwyaf addas i'w lefel cymhwyster. Felly, gan ddechrau ar gryfderau a dewisiadau unigol, gallai unigolyn wneud gwrando lefel sylfaen gyda siarad a darllen lefel uwch er mwyn uchafu’r sgôr pwyntiau terfynol a gradd TGAU orau posibl.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Arholiad : £35.00

Ffi Cwrs: £375.00

Gofynion mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer dysgwyr sy'n oedolion. Dylai myfyrwyr llawn amser fod ag isafswm o 4 TGAU Gradd D.

Amseroedd cwrs

17:45 - 20:45 Dydd Llun

Addysgu ac Asesu

  • Asesiadau parhaus

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

1 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GCCC2E06
L2

Cymhwyster

WJEC Level 1/Level 2 GCSE in Spanish

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE