Diploma mewn Datblygu Rhaglenni Gwe (CDP)

L5 Lefel 5
Rhan Amser
Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.
Ar-lein
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Code Institute yn cyflwyno'r rhaglen hon drwy ei blatfform dysgu digidol.
Mae'n llwybr delfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am ffordd hyblyg o feithrin sgiliau parod am swydd mewn datblygu meddalwedd.
Datblygwyd y cymhwyster i fodloni galw'r diwydiant am y nifer cynyddol o swyddi datblygu meddalwedd a rhaglenni gwe. Mae’n gymhwyster gyda ffocws ar yrfa sy'n cael ei ddyfarnu gan Gateway Qualifications a’i gynllunio gan ymgynghori â chyngor sy’n cynghori diwydiant o gwmnïau yn y sector technoleg.

Mae mwy na 90% o raddedigion yn cael eu cyflogi o fewn chwe mis i gymhwyso.
Nod y cymhwyster yw datblygu'r canlynol:

 • gwybodaeth a sgiliau dylunio, datblygu a phrofi datrysiadau cod i broblemau prosesu gwybodaeth
 • cymhwysedd wrth gymhwyso fframweithiau a llyfrgelloedd cod i optimeiddio cynhyrchu a phrofi datrysiadau cod
 • gwybodaeth a dealltwriaeth o systemau ar gyfer storio data a chaffael sgiliau o ran mynediad i ddata a'u hintegreiddio o ffynonellau amrywiol
 • gwybodaeth am nodweddion rhyngwynebau defnyddwyr a gweithredu datrysiadau sy'n diwallu gofynion defnyddwyr
 • cymhwysedd wrth ddefnyddio systemau gwybodaeth diogel ar y we
 • cymhwysedd wrth weithio mewn tîm rheoli prosiect i gyflwyno datrysiad codio.

Mae'r cwrs AM DDIM hwn ar gael i oedolion sy'n gymwys am Gyfrif Dysgu Personol (PLA) yn unig. Mae Cyfrifon Dysgu Personol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, ar gael i oedolion cyflogedig sy'n byw yng Nghymru sy'n dymuno gwella sgiliau er mwyn datblygu neu newid gyrfa. 
Canfyddwch a ydych yn gymwys heddiw.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Unedau:

 • Datblygiad Pen Blaen sy'n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr Mae’r dysgwyr yn adeiladu rhaglen gwe pen blaen. Maent yn deall egwyddorion dylunio ymatebol, dogfennaeth a llunwedd effeithiol i gynnwys
 • Pen Blaen Rhyngweithiol Maent yn datblygu rhaglen gwe pen blaen deinamig, rhyngweithiol ac yn deall mewnbwn a rheolaeth defnyddwyr wrth ryngweithio â rhaglen gwe. Maent hefyd yn dysgu egwyddorion profi a dadfygio. 
 • Datblygiad Pen Ôl Fel rhan o'r datblygiad gwe pen ôl mae’r dysgwyr yn dod i ddeall storio data, rheoli data a defnyddio cronfeydd data perthynol ac amherthynol.
 • Fframweithiau Stac Llawn gyda Django Mae’r dysgwyr yn defnyddio fframweithiau, APIs, profi awtomatig, storio parhaus, dilysu defnyddwyr ac ymarferoldeb e-fasnach i gwblhau'r gwaith adeiladu.

Cyflwynir ar-lein drwy blatfform dysgu
Cyflwynir y cwrs ar-lein gydag amserlen ddysgu hyblyg. Fodd bynnag, rhaid i chi allu ymrwymo i'r ymrwymiad wythnosol cyfartalog o 15 awr yr wythnos am hyd at flwyddyn ar gyfer cwblhau'n llwyddiannus.
Mae dysgwyr yn elwa ar ddyraniad hael o adnoddau a chymorth ar gyfer hyd y cwrs a thu hwnt. Mae platfform, cynnwys a chefnogaeth gymunedol ar gael bob awr o'r dydd i'r holl ddysgwyr. Mae cymorth tiwtoriaid ar gael ar-alw drwy'r llwyfan dysgu. Mae mentoriaid unigol hefyd yn darparu hyfforddiant ac arweiniad ar gyfer llwyddiant wrth ddatblygu prosiectau. 
Mae tîm gyrfaoedd y Code Institute yn capio'r profiad gyda sgiliau, mewnwelediadau ac atgyfeiriadau i helpu graddedigion i gael eu swydd datblygwr cyntaf.

Asesir drwy 4 Prosiect
Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar adeiladwaith ymarferol rhaglen ac mae'n cynnwys pedwar prosiect carreg filltir i asesu cynnydd y dysgwyr ar ddiwedd pob modiwl. Mae'r coleg yn gwerthuso'r gwaith prosiect. Rhaid i’r dysgwyr lwyddo ym mhob prosiect i ennill y dyfarniad terfynol

Gofynion mynediad

Cyn gwneud cais am y cwrs hwn, mae angen i chi gwblhau Her Codio Code Institute. Os ydych chi eisoes wedi'i chwblhau, nid oes angen i chi ei gymryd eto. Cliciwch yma i gychwyn eich Her Godio: https://codeinstitute.net/5-day-coding-challenge Bydd ymgeiswyr sy'n cwblhau'r her yn cyflwyno datganiad personol i Code Institute ac yn cynnal cyfweliad gyda'u tîm derbyn I penderfynnu addasrwydd ar gyfer cofrestru. Mae cam olaf y broses dderbyn yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos eu galluoedd gyda Javascript. Bydd eich cynghorydd derbyn yn rhoi arweiniad. Mae'r rhaglen astudio hon yn gofyn i ymgeiswyr gadw i fyny â'r rhaglen, gan fuddsoddi ~13 awr yr wythnos. Bydd tîm academaidd y Sefydliad Cod yn monitro cynnydd drwy gydol y cwrs ac efallai y bydd yn tynnu oddi ar y dysgwyr nad ydynt yn cadw i fyny â'r rhaglen astudio.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau.

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Rhan Amser

15 awr yr wythnos

Lleoliad

Ar-lein
Mapiau a Chyfarwyddiadau
PLA: Mae'r cwrs yn rhad ac am ddim i oedolion cyflogedig sy'n gymwys i gael Cyfrif Dysgu Personol (PLA). I weld a allech fod yn gymwys i gael PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PartTimeFunding - I gael rhestr lawn o gyrsiau PLA ewch i www.cavc.ac.uk/PLA

Cod y cwrs

CSWEB1CI
L5

Cymhwyster

Gateway Qualifications Level 5 Diploma in Web Application Development

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

28%

Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd glwstwr digidol llewyrchus gyda rhagamcanion o 6,000 o swyddi ychwanegol erbyn 2025, sy’n gyfanswm twf o 28% (EMSI 2019).

Lleoliadau

Ar-lein
Ar-lein