Ffotograffiaeth - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 25 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Ffotograffiaeth Safon UG yn gwrs astudio am un flwyddyn a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Ein nod yw i’ch darparu â’r gallu i dynnu lluniau gwych ac i archwilio llunio delweddau mewn amrywiaeth o gyfryngau digidol. Byddwch yn adeiladu dealltwriaeth o agweddau cyd-destunol a chreadigol y pwnc, ynghyd ag elfennau technegol adeiladu delwedd, dysgu sut i ddefnyddio offer camera digidol a’r pecyn meddalwedd trin Adobe Photoshop i gynhyrchu delweddau ffotograffig portread, tirlun, bywyd llonydd neu haniaethol. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau mewn golygu lluniau a dadansoddi delweddau.

Mae’r pwnc hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth, ffilm a chelfyddydau gweledol. Mae’n ffordd wych i ehangu portffolio ar gyfer mynediad i Addysg Uwch ar i'r rhai hynny a hoffai bwnc ymarferol i gydbwyso pynciau academaidd eraill. Mae’r cwrs hwn yn bleserus iawn, ond nid yw’n ddewis hawdd a rhaid i chi allu rheoli eich amser yn effeithiol i dynnu lluniau'n rheolaidd, gyda myfyrwyr llwyddiannus yn tynnu lluniau'n rheolaidd yn eu hamser eu hunain, trwy gydol pob prosiect.

Sylwer: Bydd angen i chi ddefnyddio eich camera digidol eich hun (Compact £100- DSLR £400) a bydd rhaid i chi allu chwyddo’r delweddau terfynol mewn labordai argraffu masnachol trwy gydol y cwrs. Efallai y bydd costau ychwanegol ar gyfer ymweliadau addysgol, deunyddiau neu gostau argraffu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Astudir yr unedau canlynol:

Uned 1: Portffolio Gwaith Cwrs (ARTF1)

Cyflwyniad cyffredinol i faes ffotograffiaeth yn y celfyddydau. Mae’n ceisio eich darparu â’r gallu i dynnu lluniau gwych, defnyddio camerâu digidol a defnyddio meddalwedd trin cyfrifiadurol yn hyderus i gynhyrchu delweddau lens. Byddwch yn cael dealltwriaeth o agweddau hanesyddol a damcaniaethol y pwnc, ac yn datblygu dealltwriaeth drylwyr o gyfansoddiad, arddull a defnydd o iaith weledol mewn ffotograffiaeth.

Asesiad:

Sesiynau beirniadaeth grŵp.

Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil a delweddau terfynol.

Uned 2: Aseiniad wedi ei osod yn allanol

Bydd pwyslais yr uned hon ar ddatblygiad syniadau gweledol, yn seiliedig ar themâu a osodwyd gan y bwrdd arholi. Byddwch yn cael cyfle i arbrofi gyda nifer o dechnegau a deunyddiau i gynhyrchu ffotograffau creadigol a gwreiddiol. Cefnogir yr holl waith ymarferol gyda chynhyrchu llyfr gwaith ymchwil sy'n olrhain sut mae’ch syniadau wedi datblygu, yn dangos pam eich bod wedi dewis deunyddiau penodol a sut y cyfrannodd pob sesiwn at eich ymateb terfynol.

Asesiad:

Mae'r uned hon yn cynnwys asesiad ymarferol dan oruchwyliaeth o 5 awr.

Sesiynau beirniadaeth grŵp.

Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil a delweddau terfynol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Cit/Deunyddiau : £0.00

Gofynion mynediad

Isafswm o 5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg. Cyfweliad. Efallai y bydd pynciau unigol yn gofyn am raddau uwch. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda thiwtor y pwnc.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad ymarferol a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

25 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F16
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE