Ffotograffiaeth - A2

cwrs yn llawn
L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2019 — 12 Mehefin 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Ffotograffiaeth A2 yn dilyn ymlaen o Ffotograffiaeth UG a dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 3: Ymchwiliad Personol

Fe’ch anogir i ddatblygu meysydd sydd o ddiddordeb personol i chi yn yr uned hon, gan ddefnyddio ystod eang o ddeunyddiau ffynhonnell a phrosesau. Gallai hyn gynnwys cyfryngau digidol, ffilm 35mm neu unrhyw gyfrwng lens arall. Gallai themâu gynnwys ffasiwn, bywyd llonydd stiwdio, tirwedd, dogfennaeth, celfyddyd gain neu bortreadaeth. Mae’r holl weithiau datblygu ymarferol yn cael eu harddangos mewn llyfr gwaith ymchwil, yn cynnwys dylanwadau cyd-destunol priodol eraill, gwybodaeth ymweliad i oriel a dadansoddiad ysgrifenedig.

Asesiad:

Sesiynau beirniadaeth grŵp.
Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil a delweddau terfynol.
Adroddiad ysgrifenedig 1000-3000 gair.

Uned 4: Aseiniad wedi ei osod yn allanol

Mae’r uned hon yn darparu cyfle i archwilio syniadau gweledol, yn seiliedig ar themâu a osodwyd gan y bwrdd arholi. Byddwch yn cael eich annog i arbrofi gyda nifer o brosesau a deunyddiau i gynhyrchu delweddau llawn dychymyg a gwreiddiol. Cefnogir yr holl waith ymarferol trwy gynhyrchu llyfr gwaith ymchwil yn olrhain datblygiad creadigol a chyd-destunol.

Asesiad:

Sesiynau beirniadaeth grŵp.
Mae'r uned hon yn cynnwys asesiad ymarferol dan oruchwyliaeth o 15 awr.
Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil a delweddau terfynol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

  • Asesiad ac aseiniad ymarferol

Pwyntiau pwysig

  • Mae’r Coleg yn croesawu cyswllt gyda rhieni/gwarcheidwaid myfyrwyr sydd dan 18 oed
  • Mae cefnogaeth atodol ar gael i fyfyrwyr gydag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymroddedig i gynhwysiant ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol y byddwn hyrwyddo cydraddoldeb cyfle ac yn trin pawb yn deg a gyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r cwrs yma heb rybudd o flaen llaw
  • Mae’r cyrsiau i gyd yn gywir ar yr adeg y’i huwchlwythir neu wrth fynd i’r wasg
  • Dim ond os oes digon o niferoedd y gellir cynnal cyrsiau
  • Sylwer, os byddwch chi’n dewis tri neu fwy dewis o gwrs, efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio am apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

12 Mehefin 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F13
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fe benderfynais ddod i CAVC i astudio Safon Uwch a dyma’r peth gorau i mi ei wneud erioed. Wedi cwblhau Safon Uwch, dwi'n gobeithio mynd ymlaen i astudio Sŵoleg yn y brifysgol.

Kate Matthews
yn astudio Safon Uwch mewn Celf, Bagloriaeth Cymru, Bioleg a Chemeg

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE