Actio er Hyder

L3 Lefel 3
Rhan Amser
9 Tachwedd 2023 — 25 Ionawr 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae hwn yn gwrs dechreuol i bobl sydd eisiau deall a datblygu technegau actio ar gyfer perfformiadau byw. Yn ystod y cwrs, edrychir ar wahanol arddulliau theatr ac actio sydd o ddiddordeb i'r grŵp, yn ogystal â chyflwyno genres newydd a mwy anghyfarwydd. Mae'n gwrs diddorol, wedi'i ddylunio i ddarparu hanfodion technegau actio cyfoes i'r cyfranogwyr.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cwrs yn eich galluogi chi i gychwyn cael gafael ar sgiliau actio a ellir eu defnyddio yn y gweithle. Byddai unrhyw un sy'n siarad yn gyhoeddus o fewn eu swydd, megis Athrawon, Rheolwyr, Arweinwyr Grŵp yn elwa o'r cwrs hwn.

Byddai perfformwyr amatur hefyd yn elwa o fynd â'r sgiliau a ddysgwyd ar y cwrs hwn yn ôl i'w cymdeithasau perfformio i'w hymgorffori mewn prosiectau yn y dyfodol.

 • Datblygu presenoldeb ar y llwyfan
 • Creu cymeriad 'credadwy'
 • Perfformio gyda gonestrwydd
 • Ymarfer a datblygu technegau actio ar gyfer ystod o arddulliau actio

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Gofynion mynediad

Bydd ymgeiswyr dymunol yn gyfarwydd â nodweddion sylfaenol actio. Rhaid iddynt fod yn 18 oed o leiaf a rhaid cael cyfweliad boddhaol. 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

9 Tachwedd 2023

Dyddiad gorffen

25 Ionawr 2024

Amser o'r dydd

yn y nôs

Rhan Amser

2.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3P03
L3

Cymhwyster

CAVC Certificate

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant gan gynnwys y BBC, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Cymru a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ac i gymryd rhan mewn prosiectau proffil uchel.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i astudio cwrs 'Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau Perfformio'. Bydd y rhaglen hon yn datblygu sgil, gwybodaeth a dealltwriaeth a fydd yn paratoi'r dysgwr ar gyfer cyflogaeth yn y sector neu ar gyfer astudiaeth academaidd bellach.

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE