Cerddoriaeth (Cynhyrchu)

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 21 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r diploma sylfaenol ac estynedig mewn Cerddoriaeth (Cynhyrchu) yn gwrs dwy flynedd llawn amser sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddatblygu gwybodaeth arbenigol a sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cefnogi eu dilyniant gyrfa yn y dyfodol mewn diwydiant cerddoriaeth deinamig. Bydd y cwrs hefyd yn paratoi dysgwyr ar gyfer astudiaethau Addysg Uwch mewn cyrsiau cysylltiedig â cherddoriaeth.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae’r cynnwys cwrs pwnc-benodol yn cynnwys:

 • Recordio mewn stiwdio
 • Creu deunydd cerddorol trwy gynhyrchu
 • Technoleg cerddoriaeth a digwyddiadau byw
 • Cynllunio gyrfa yn y diwydiant
 • Proffil Cerddoriaeth Bersonol
 • Prosiect Cerddoriaeth ar y Cyd

Bydd dysgwyr hefyd yn astudio Bagloriaeth Cymru fel rhan o'u rhaglen astudio, sydd hefyd yn cynnwys sesiynau tiwtorial a sesiynau e-tiwtorial wythnosol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Cyfleusterau

Yn CAVC mae gennym stiwdio recordio o’r radd flaenaf sy’n defnyddio meddalwedd sy’n arwain yn y diwydiant, gan gynnwys Pro Tools, Logic Pro X, Ableton Live a chyfres o ategion prosesydd o ansawdd stiwdio.

Mae gennym hefyd 2 ystafell gynhyrchu cerddoriaeth arbenigol gyda'r gweithfannau Apple Mac diweddaraf sydd hefyd yn defnyddio amrywiaeth o becynnau meddalwedd sy'n berthnasol i'r diwydiant.

Gofynion mynediad

5 TGAU A * - C gan gynnwys Iaith a Mathemateg Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 yn y ddisgyblaeth hon ar radd Teilyngdod neu'n uwch, ynghyd â TGAU Saesneg a Mathemateg ar radd C neu'n uwch. Rhaid i chi fynd i gyfweliad.

Addysgu ac Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau yn ystod y cwrs hwn. Yn hytrach, rydych chi’n cael eich asesu drwy gydol y flwyddyn ac mae’r canlyniadau’n seiliedig ar brosiectau ymarferol ac ysgrifenedig.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC3F06
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 3 National Foundation Diploma in Music

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Mwynheais y cwrs yn fawr, rwyf wedi cael bod yn greadigol a gweithio gydag artistiaid eraill. Mae wedi fy ngwneud yn hapus iawn!”

Matthew Williams
Myfyriwr Cerdd Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

£4.5 biliwn

Mae’r diwydiant cerddoriaeth werth £4.5 biliwn i economi’r DU ac mae wedi tyfu 2% er 2017 (UK Music 2018).

Mae'r cymhwyster yn cynnwys pwyntiau UCAS ac fe’i cydnabyddir gan ddarparwyr Addysg Uwch fel un sy’n cyfrannu at ofynion derbyn llawer o gyrsiau cerddoriaeth perthnasol.
O'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen yn fewnol yn CAVC i'n Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE) mewn Cynhyrchu Cerddoriaeth Electronig.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE