Ymwybyddiaeth o Gerbydau Hybrid

yn unig 2 o lefydd ar gael
L3 Lefel 3
Rhan Amser
12 Chwefror 2020 — 14 Chwefror 2020
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn wedi ei ddylunio ar gyfer y bobl hynny sy'n dod i gysylltiad â cherbydau hybrid/trydan o fewn gwaith cynnal a chadw rheolaidd. Mae hefyd yn cynnwys yr wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol i weithio'n ddiogel o amgylch cerbyd a all fod wedi cael difrod i'w system drydanol/ynni uchel.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

 • gweithio'n ddiogel ar gerbyd trydan/hybrid
 • defnyddio gwybodaeth i wneud tasg
 • gwneud gwaith atgyweirio ar systemau trydanol, ynni uchel
 • cofnodi gwybodaeth a gwneud argymhellion addas

O ganlyniad, bydd dysgwyr sy'n cwblhau'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn datblygu gwybodaeth a sgiliau sylfaenol sylweddol a'r gallu i dynnu ac ailosod cydrannau foltedd ynni uchel cerbydau hybrid/trydanol.

Addysgu ac Asesu

Bydd yr addysgu yn cael ei wneud yn yr ystafell ddosbarth ac yn y gweithdy masnachol cerbydau ysgafn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £595.00

Gofynion mynediad

Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd feddu ar brofiad perthnasol yn y diwydiant modurol (argymhellir 4 blynedd) a dylai fod wedi cwblhau Dyfarniad Lefel 2 mewn Cerbyd Hybrid.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Chwefror 2020

Dyddiad gorffen

14 Chwefror 2020

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

21 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

MVCC3P16
L3

Cymhwyster

IMI Level 3 Award in Hybrid Electric Veh

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwy'n gwybod o astudio yn y Coleg a rhoi'r sgiliau rwyf wedi'u dysgu ar waith yn fy swydd, fy mod i'n gwella bob dydd. Rwyf hyd yn oed yn mynd i gystadlu yng nghystadleuaeth paentio cyrff cerbydau modur World Skills.

Cory Maher
Prentis Ailorffennu Cerbydau Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Y Ganolfan Foduro, 
Campws Canol y Ddinas, 
Heol Dumballs, 
Caerdydd, 
CF10 5FE