Gofal Iechyd Cyflenwol (gyda Statws Ymarferydd)

L5 Lefel 5
Llawn Amser
14 Medi 2020 — 21 Mai 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r rhaglen hon wedi ei dylunio er mwyn galluogi myfyrwyr i raddio fel therapyddion wedi eu hachredu’n broffesiynol, hynod fedrus sy’n gallu defnyddio eu dadansoddiad beirniadol o’r sylfaen dystiolaeth i ddatblygu darpariaeth ac ymchwil gofal iechyd cyflenwol. Mae’r pwyslais cryf ar gyfleoedd dysgu yn seiliedig ar waith clinigol, entrepreneuriaeth, sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau addysg uwch craidd yn paratoi myfyrwyr i fynd ymlaen i astudio ar Lefel 6, hunangyflogaeth neu gyflogaeth mewn lleoliad gofal iechyd. Bydd hefyd yn gosod y sylfeini ar gyfer dysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaus.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd yr HND yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau therapi myfyrwyr ac yn caniatáu iddynt ennill dau gymhwyster Proffesiynol, mewn tylino cyfannol (MTI) ac aromatherapi clinigol (IFPA). Mae myfyrwyr hefyd yn datblygu eu sgiliau mewn adweitheg glinigol a thrwy ennill y cymhwyster HND, mae myfyrwyr yn gymwys i fod yn aelod o Gymdeithas yr Adweithegwyr (AoR).

Byddwch yn astudio’r modiwlau canlynol;

Blwyddyn 1:

 • Anatomi a ffisioleg y corff dynol
 • Cyflwyno ymchwil
 • Tylino holistaidd 1
 • Tylino holistaidd 2
 • Cyflwyniad i faetheg ddynol
 • Adweitheg glinigol
 • Ymarfer cydweithredol cyfoes
 • Sgiliau cyfathrebu a gwrando

Blwyddyn 2:

 • Pathoffisioleg afiechydon
 • Adweitheg glinigol 2
 • Dulliau ymchwil
 • Aromatherapi clinigol 1
 • Aromatherapi clinigol 2
 • Ymarfer proffesiynol a chlinigol

Bydd myfyrwyr yn astudio cymysgedd o theori ac ymarfer a ddarperir drwy ystod o ddulliau addysgu ar draws y rhaglen gan gynnwys darlithoedd, tiwtorialau, gweithdai, dosbarthiadau ymarferol, clinigau dan oruchwyliaeth, tasgau grŵp a chyflwyniadau.

Bydd yn rhaid i ddysgwyr dderbyn 10 triniaeth gan ymarferydd cymwys a thalu am Yswiriant Atebolrwydd Proffesiynol eu hunain.

Bydd Yswiriant Atebolrwydd Proffesiynol yn costio oddeutu £40 y flwyddyn.

Noder: Gallwch wneud cais am y cwrs hwn naill ai drwy UCAS neu’n uniongyrchol gyda’r Coleg.

Os ydych yn gwneud cais drwy UCAS defnyddiwch y manylion canlynol: Cod y Cwrs B303, Cod Prifysgol C20, Cod Campws =5, CAVC – Caerdydd.

Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei ddyfarnu a'i gymedroli trwy Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Cit Aromatherapi: £200.00

Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd : £44.00

Ffioedd Dysgu: £7,500.00

Ffi Gwisg: £70.00

Gofynion mynediad

Cymhwyster lefel 3 mewn Therapi Cyflenwol neu bwnc cysylltiedig. Ymhellach, dylai ymgeiswyr feddu ar bum TGAU gradd C neu uwch. Efallai hefyd y bydd yn ofynnol cynnal cyfweliad llwyddiannus yn dangos ymrwymiad i astudio a photensial academaidd.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

14 Medi 2020

Dyddiad gorffen

21 Mai 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

16 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBHE5F02
L5

Cymhwyster

HND in Complementary Healthcare

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE