Paratoi i weithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rheiny sy’n gweithio mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, neu sydd eisiau gwneud hynny. Mae’r cymhwyster yn datblygu cymhwysedd dysgwyr i gefnogi anghenion iechyd a gofal oedolion yn ymarferol mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae’r cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddatblygu ac arddangos eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth o fewn cyd-destun arfer iechyd a gofal cymdeithasol. Argymhellir dilyn y cwrs hwn ar ôl gorffen cwrs craidd lefel 2 mewn Iechyd a Gofal cymdeithasol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Drwy ddilyn y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Hyrwyddo iechyd a llesiant ym mhob cam o fywyd,
 • Iechyd a gofal cymdeithasol i gefnogi darpariaeth sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
 • Cefnogi arfer craidd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Cynnig gofal a chymorth i unigolion sy’n byw mewn cartrefi gofal neu breswyl
 • Cefnogi unigolion sy’n byw ag iechyd meddwl gwael
 • Cefnogi arfer diogelwch bwyd mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol
 • Cyflwyniad i fesuriadau seicolegol mewn oedolion

Cymorth cyntaf brys, codi a chario, hylendid bwyd sylfaenol, rheoli heintiau, Gweinyddu meddyginiaeth, sgiliau atal hunanladdiad

Addysgir rhwng y dosbarth ac mewn lleoliad gwaith.

Asesir drwy arholiadau, asesiadau ac asesiadau ymarferol

Mae’n rhaid i ddysgwyr gwblhau’r canlynol yn llwyddiannus hefyd:

 • cyfres o dasgau a osodir yn allanol sy'n cael eu marcio'n fewnol

 • portffolio o dystiolaeth

Gofynion mynediad

Hanfodol: 4 TGAU A* i C. Gan gynnwys gradd C mewn Saesneg Iaith neu Gymraeg Iaith a gradd D mewn Mathemateg (ni dderbynnir TGAU rhifedd, fodd bynnag, bydd dysgwyr sydd â chymhwyster Cymhwyso Rhif lefel 2 yn cael eu hystyried fel dewis amgen i y radd D mewn TGAU Mathemateg) Gwiriad DBS Manylach i'w gwblhau wrth Ymrestru. Dymunol: craidd Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CRCC2F13
L2

Cymhwyster

WJEC Level 2 Health and Social Care Principles and Contexts

Mwy...

Fideos
Dysgu Dwyieithog
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Ymchwiliais i golegau cyn dewis i le y byddwn yn mynd, ond roedd Coleg Caerdydd a'r Fro yn darparu'r wybodaeth cwrs yr oeddwn ei eisiau. Rydym wedi gwneud llawer o adroddiadau ac astudiaethau achos ond edrychasom hefyd ar sut mae'r ymennydd dynol yn gweithio, fel y gallwn ddeall sawl ffurf o anableddau, yn feddyliol a chorfforol. O'm hamser yn CAVC gallaf ddweud bod y staff yn hynod gyfeillgar, rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau ac wedi mwynhau fy amser yno yn gyffredinol.

Lori Mamo
Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

103,500

Ar hyn o bryd, mae bron i 103,500 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 105,000 erbyn 2027 (Lightcast 2022).

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i ddilyn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3, neu o fewn eich gweithle.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE