HND mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

L5 Lefel 5
Rhan Amser
12 Medi 2022 — 17 Mai 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs HNC mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig yn rhaglen ran amser dwy flynedd o hyd sydd wedi’i dylunio ar gyfer myfyrwyr sydd â phrofiad o, neu sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu.
Bydd y cwrs yn eich helpu i feithrin eich sgiliau rheoli safle, contractau a rheolaeth a Modelu Gwybodaeth Adeiladu (CIM), cynaliadwyedd a rheolaeth adeiladau cymhleth. Bydd gan raddedigion ragolygon pellach ym maes disgyblaethau rheolaeth adeiladu, gan gynnwys Rheolaeth Safle, Rheolwyr Cyfleusterau a Rheoli Prosiect. Mae gan y cwrs hwn enw da ymysg cyflogwyr yn y diwydiant adeiladu.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Nod y rhaglen yw gweddnewid eich gwybodaeth a'ch profiad presennol yn gymhwyster cydnabyddedig a bydd yn eich darparu chi â'r sylfaen i adeiladu eich gyrfa ymhellach arno.

Mae'r rhaglen hon yn cwmpasu ystod eang o feysydd pwnc ac yn cynnwys nifer o unedau gorfodol ac opsiynol, gan gynnwys:

 1. Prosiect Grŵp Pearson
 2. Rheoli contractau
 3. Rheoli Prosiectau
 4. Dulliau Adeiladu Amgen
 5. Asesu a Monitro Amgylcheddol
 6. Uwch Fodelu Gwybodaeth Adeiladu
 7. Datblygiad Proffesiynol Personol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Gofynion mynediad

Cwblhau HNC yn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig 

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

12 Medi 2022

Dyddiad gorffen

17 Mai 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC5P62
L5

Cymhwyster

Pearson BTEC Lefel 5 Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn gall dysgwyr symud ymlaen i gwrs NVQ Lefel 6 mewn rheolaeth safle neu barhau â’u hastudiaethau gyda chymhwyster lefel gradd yn y brifysgol.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE