Trin Gwallt - Llwybr Carlam

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Diploma NVQ Lefel 2 VTCT mewn Trin Gwallt ar gyfer dysgwyr sydd mewn rhaglen addysg Lefel 2 lawn amser ac yn dymuno dilyn gyrfa fel triniwr/steilydd gwallt iau cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Mae’r cymhwyster hwn yn ffurfio rhan o’r fframwaith prentisiaeth trin gwallt canolradd a gyflenwir yn y gweithle, ac yn seiliedig ar y safonau galwedigaethol cenedlaethol ar gyfer trin gwallt. Gan astudio yng nghyfleusterau pwrpasol y coleg, mae’r cwrs yn cwmpasu’r holl elfennau sy’n ofynnol i weithio’n effeithiol fel triniwr/steilydd gwallt iau.

Mae’n rhaid i ddysgwyr gyflawni pob uned orfodol sy’n cynnwys:

 • Cynghori ac ymgynghori â chleientiaid
 • Setio a thrin gwallt * Steilio a gorffen gwallt
 • Datblygu a chynnal eich effeithiolrwydd yn y gwaith
 • Torri gwallt gan ddefnyddio technegau sylfaenol
 • Lliwio a goleuo gwallt
 • Siampwio, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen

Beth fyddwch yn ei astudio?

Drwy gydol y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn datblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o anatomi a ffisioleg ac iechyd a diogelwch perthnasol. Byddant hefyd yn datblygu'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i gynghori ac ymgynghori â chleientiaid ac yna darparu gwasanaeth trin gwallt cyflawn sy'n cynnwys:

 • Rhoi siampŵ a chyflyrydd
 • Lliwio
 • Torri
 • Gosod a thrin
 • Steilio a gorffen y gwallt Ochr yn ochr, bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmer, eu hymwybyddiaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol a'u sgiliau masnachol, y mae pob un yn cael ei werthfawrogi'n fawr gan gyflogwyr. Bydd sgiliau datrys problemau ac ymchwil yn cael eu meithrin hefyd.

Yn ychwanegol i gwblhau unedau gorfodol, mae gofyn i ddysgwyr gwblhau naw credyd o unedau opsiynol sy'n cynnwys (nid yw'r rhestr hon yn un gynhwysfawr):

 • Tynnu estyniadau gwallt
 • Ystwytho'r gwallt
 • Pyrmio a niwtraleiddio'r gwallt
 • Plethu a throelli'r gwallt
 • Gosod gwallt dros dro i ychwanegu at y steil

Bydd myfyrwyr hefyd yn astudio:

 • Cymwysterau ESW ar Lefel 1 neu uwch (yn dibynnu ar gymwysterau blaenorol), gan gynnwys Cymhwyso Rhif a Chyfathrebu
 • TGAU Rhifedd / TGAU Saesneg (yn dibynnu ar gyrhaeddiad/sgiliau blaenorol)
 • Gweithgareddau profiad gwaith

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

Cyfweliad a geirda boddhaol gan diwtor yn dynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da. Bydd Dysgu Blaenorol a phrofiad gwaith yn cael eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad parhaus ac asesiadau ymarferol gan gynnwys arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy nyddiau gorau yn y coleg yw pan fyddwn ni'n dysgu technegau newydd, sy'n ein cadw'n gyfoes â'r diwydiant trin gwallt. Mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol hyfryd a chefnogol ac maen nhw'n eich helpu gymaint ag y gallant.

Jordan James
Yn astudio cwrs Trin Gwallt Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE