Trin Gwallt

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein cwrs Diploma VRQ Lefel 2 VTCT mewn Trin Gwallt (QFC) yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol ar gyfer dysgwyr sy’n ceisio gyrfa fel triniwr/steilydd gwallt iau cyflogedig a/neu hunangyflogedig. Wedi ei lleoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) Trin Gwallt Lefel 2, ac yn cael ei gydnabod gan brif gymdeithas broffesiynol trin gwallt y DU (Y Cyngor Trin Gwallt) fel bod yn addas i bwrpas ar gyfer paratoi dysgwyr ar gyfer gyrfa yn y sector. Gan astudio yng nghyfleusterau rhagorol y coleg (gan gynnwys ein salonau trin gwallt masnachol helaeth), mae’r rhaglen wedi ei saernïo i ddarparu dysgwyr gyda’r hyblygrwydd i ddatblygu’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer eu llwybr gyrfa dynodedig fel triniwr/steilydd gwallt.

Yn ogystal â'ch cwrs Trin Gwallt byddwch hefyd yn gweithio tuag at Dystysgrif NVQ Lefel 2 mewn Sgiliau Manwerthu. Bydd hyn yn eich darparu chi â'r sgiliau a'r wybodaeth i weithio yn y sector manwerthu, sy'n rhan sylweddol o'r diwydiant trin gwallt. Byddwch yn dysgu sut i weithio'n effeithiol fel tîm, sgiliau gwerthu, trefnu hysbysebion ac arddangosfeydd yn ogystal â rhoi argraff gadarnhaol ohonoch chi eich hunan a'ch sefydliad.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys yr holl elfennau sy'n ofynnol i weithio'n effeithiol fel triniwr/arddulliwr gwallt iau:

 • Iechyd a diogelwch
 • Ymgynghori â chleientiaid
 • Siampŵo a chyflyru gwallt
 • Torri
 • Sychu a gosod gwallt
 • Lliwio
 • Uned torri gwallt dynion

Mae'r unedau hyn i gyd yn orfodol.

Bydd dysgwyr hefyd yn datblygu eu dealltwriaeth a'u sgiliau trwy ddewis nifer o unedau arbenigol opsiynol gan gynnwys:

 • Pyrmio
 • Plethu a throelli gwallt
 • Dyletswyddau'r dderbynfa
 • Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau i gleientiaid

Mae meysydd eraill a ymdrinnir â hwy yn cynnwys Llythrennedd a Rhifedd Sgiliau Hanfodol.

Bydd gofyn i fyfyrwyr ymgymryd â phrofiad gwaith fel rhan o'u cymhwyster llawn amser, yn ogystal â chael cyfle i weithio mewn amgylchedd masnachol prysur er mwyn datblygu eu sgiliau a'u cymhwysedd galwedigaethol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Ffi Salon: £30.00

Gofynion mynediad

3 TGAU Graddau A* - D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiadau parhaus, asesiadau ymarferol ac arholiadau

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
 • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
 • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
 • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
 • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Trin Gwallt

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Fy nyddiau gorau yn y coleg yw pan fyddwn ni'n dysgu technegau newydd, sy'n ein cadw'n gyfoes â'r diwydiant trin gwallt. Mae'r tiwtoriaid yn wirioneddol hyfryd a chefnogol ac maen nhw'n eich helpu gymaint ag y gallant.

Jordan James
Yn astudio cwrs Trin Gwallt Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE