Mathemateg - TGAU

Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol. Dewiswch leoliad.

Ynglŷn â'r cwrs

Mae dosbarthiadau nos TGAU Mathemateg Canolradd (17.45 tan 20.45) ar gael ar unrhyw un o'r dyddiau canlynol: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Iau. Neu amrywiol adegau o'r dydd ar gyfer myfyrwyr llawn amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn ac yn cwmpasu pedwar prif faes mathemateg: algebra, geometreg a thebygolrwydd; rhifau; mesur ac ystadegau.

Mae’r TGAU yn un o ddau TGAU seiliedig ar fathemateg (y llall yw TGAU Mathemateg-Rhifedd) a gellir ei astudio gyda neu heb TGAU Mathemateg-Rhifedd. Mae gan y TGAU Mathemateg holl gynnwys TGAU Mathemateg-Rhifedd gyda chynnwys atodol ym meysydd algebra, geometreg a thebygolrwydd.

Dylai myfyrwyr llawn amser astudio’r pwnc hwn ar y cyd â thri neu bedwar pwnc arall yn rhan o’r rhaglen TGAU neu gwrs astudio llawn amser arall.

Mae yna ddau arholiad ym Mehefin, un gyda chyfrifiannell ac un heb.

Amseroedd cwrs

Campws Canol y Dinas:

 • 17:45-20:45 Dydd Llun
 • 17:45-20:45 Dydd Mawrth
 • 17:45-20:45 Mercher
 • 17:45-20:45 Dydd Iau

Campws y Barri:

 • 17:45-20:45 Dydd Mawrth Colcot

Ar-lein:

 • 17:45-20:45 Dydd Llun
 • 17:45-20:45 Dydd Iau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cofrestru rhan amser: £35.00

Ffi Cwrs: £380.00

Ffi Arholiad : £35.00

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Gofynion mynediad

Tystiolaeth o TGAU Mathemateg Gradd D neu Sgiliau Hanfodol - Defnydd o Rifau Lefel 2. Efallai y caiff dysgwyr aeddfed heb y cymwysterau hyn eu derbyn ar ôl cyfweliad gyda Thiwtor y Cwrs.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol
This course is presented in several different locations, please choose the one convenient for you above.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd
Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd

Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd,
Heol Lecwydd,
Caerdydd,
CF11 8AZ