Economeg - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
30 Awst 2021 — 20 Mehefin 2022
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys cyfuniad o ficro-economeg a macro-economeg sy’n datblygu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau economaidd, drwy ystyried materion, problemau a sefydliadau economaidd cyfredol sy’n effeithio ar fywyd bob dydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn fyd-eang.

Mae Economeg U2 yn gwrs blwyddyn a dylid ei gymryd ochr yn ochr â dau neu dri o bynciau eraill a Bagloriaeth Cymru.

Efallai y byddai'n bosibl cymryd y cwrs hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Byddwch yn dysgu sut i ddefnyddio cysyniadau a damcaniaethau economaidd gan ddefnyddio amrywiaeth eang o gyd-destunau ac i sylweddoli eu gwerth a'u cyfyngiadau wrth esbonio ffenomena’r byd go iawn.  Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o natur gymhleth a rhyngberthynol economeg a sgiliau dadansoddol a meintiol wrth ddethol, dehongli a defnyddio data priodol o amrywiaeth o ffynonellau.

Mae yna gyfle i ddatblygu ymwybyddiaeth o faterion economaidd cyfoes perthnasol i economi Cymru a dealltwriaeth o hanes economaidd diweddar Cymru gan ddefnyddio gwybodaeth hygyrch i'r cyhoedd.  Byddwch yn astudio’r rôl mae marchnadoedd yn ei chwarae a'r ffordd y mae llywodraethau yn ceisio eu rheoli.

Ar ôl astudio unedau 1 a 2 ar lefel UG, mae'r cwrs U2 yn cynnwys:

U2 Uned 3:  Ymchwilio i Ymddygiad Economaidd

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr;  30% o’r cymhwyster 
Cwestiynau strwythuredig yn seiliedig ar gynnwys U2.  Un ymateb data gorfodol.  Yn cwmpasu'r holl gynnwys Safon Uwch. 

U2 Uned 4:  Gwerthuso Modelau a Pholisïau Economaidd

Arholiad ysgrifenedig:  2 awr 30 munud;  30% o’r cymhwyster Un traethawd ym mhob adran: 
Adran 1 - Microeconomeg 
Adran 2 - Macroeconomeg 
Adran 3 - Masnach a Datblygu. 
Yn cwmpasu'r holl gynnwys Safon Uwch.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

30 Awst 2021

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2022

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F43
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Economeg

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Penderfynais astudio yn y Coleg gan fy mod eisiau teithio a bod yn fwy annibynnol - mae’r campws mor fodern ac yn edrych yn wych. Ar ôl gweld y llyfrgell roedd y penderfyniad wedi’i wneud. Heb air o gelwydd, y llyfrgell oedd y prif atyniad i mi, roedd yna cymaint o lyfrau yna, roeddwn wrth fy modd. 
Daeth rhywun i siarad â ni am Ymddiriedolaeth Sutton, sy’n rhoi blas i fyfyrwyr o fywyd mewn prifysgolion Americanaidd. Gwnes gais i fod yn rhan o’r rhaglen - roedd yn gystadleuol iawn ond cefais fy newis i gymryd rhan. Roeddem yn ymweld â thalaith wahanol bob dydd, a
buom i lawer o wahanol golegau gan gynnwys Princeton a Harvard. Treuliais wythnos hefyd ym Mhrifysgol Warwick ac wythnos ym Mhrifysgol Nottingham. Roedd yn brofiad mor dda - roeddwn wrth fy modd. Rydych yn cael llawer o gefnogaeth yn y Coleg, yn enwedig gan y tîm Gyrfaoedd a Syniadau.
Rwy’n meddwl bod yna lawer mwy o gyfleoedd yma gan ei fod yn goleg mor fawr gyda chymaint o adnoddau.

Charlotte Hall
Yn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Llenyddiaeth Saesneg, Hanes, y Gyfraith, Seicoleg a Bagloriaeth Cymru

Angen gwybod

Ein Rhaglen Ysgolheigion Safon Uwch

Mae ein Rhaglen Ysgolheigion yn gyfle gwych i ennill y sgiliau, gwybodaeth a chymorth i lwyddo mewn prifysgolion blaenllaw.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE