HND Peirianneg Sifil

L4 Lefel 4
Rhan Amser
4 Medi 2023 — 16 Mai 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y cwrs HNC mewn Peirianneg Sifil yn rhoi dealltwriaeth lefel uchel i chi o ddyluniad, swyddogaeth, adeiladwaith a gofynion hanfodol adeiladau a strwythurau o bob math.

Mae’r Dystysgrif Genedlaethol Uwch yn gymhwyster uchel iawn ei barch yn y sector adeiladu. Mae'r cwrs Peirianneg Sifil wedi'i gynllunio i sicrhau eich bod yn gyflogadwy iawn ac yn ychwanegiad gwerthfawr at sefydliadau o fewn y diwydiant. Mae'r meysydd y byddwch yn eu hastudio yn cynnwys yr holl bynciau angenrheidiol i gwrdd â disgwyliadau cyflogwyr, gan eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sector heriol a gwerth chweil hwn.

Cynlluniwyd y cwrs i wella eich sgiliau seiliedig ar waith gyda'r bwriad o weithio tuag at swydd Uwch Dechnegydd.

Byddwch yn datblygu gwerthfawrogiad o egwyddorion peirianneg, TG a sgiliau personol, a'r gallu i'w cymhwyso trwy gyfrwng gwaith dylunio a phrosiect.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn, byddwch yn astudio’r 8 modiwl canlynol:

Uned 1: Prosiect Unigol (wedi’i osod gan y sefydliad dyfarnu)

Uned 3: Gwyddoniaeth a Deunyddiau

Uned 4: Yr Amgylchedd Adeiladu

Uned 7: Tirfesur, Mesur a Gosod Allan

Uned 8: Mathemateg ar gyfer Adeiladu

Uned 15: Egwyddorion Ynni Amgen

Uned 17: Technoleg Peirianneg Sifil

Uned 19: Egwyddorion Dylunio Strwythurol

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Dysgu: £1,920.00

Addysgu ac asesu

Bydd y rhaglen yn cael ei haddysgu gan ddefnyddio cyfuniad o ddarlithoedd, siaradwyr gwadd a thiwtorialau. Bydd y rhaglen yn cael ei hasesu drwy ddefnyddio cyfuniad o aseiniadau, asesiadau ymarferol ac arholiadau.

Gofynion mynediad

48 Pwynt Tariff UCAS o’r llwybrau a restrir isod: • Cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (neu bwnc perthnasol) • Proffil TAG Lefel Uwch sy’n arddangos perfformiad cryf mewn pwnc perthnasol neu berfformiad digonol mewn o leiaf 2 bwnc TAG; mae’r proffil hwn yn debygol o fod wedi’i ategu gan TGAU graddau A* i C a/neu 9 i 4 (neu gyfwerth) mewn pynciau fel mathemateg a Saesneg • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol eraill • Mynediad at Ddiploma Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan sefydliad addysg bellach cymeradwy • Cyfwerth rhyngwladol â’r uchod. Ymgeiswyr hŷn (21 oed a hŷn): Os nad ydych yn meddu ar y cymwysterau a restrir, ond yn meddu ar brofiad gwaith perthnasol, mae croeso i chi wneud cais. Bydd eich cais yn cael ei ystyried ar sail unigol. CDP/Offer sydd ei angen: Gliniadur, Esgidiau Diogelwch, Llyfr Nodiadau, Deunydd Ysgrifennu, Cof Bach.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

16 Mai 2025

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CPCC4P72
L4

Cymhwyster

Pearson BTEC Level 4 Higher National Certificate in Civil Engineering

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau’r cwrs HNC, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio HND mewn Peirianneg Sifil neu fynd yn uniongyrchol i gyflogaeth yn y sector adeiladu.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

CCTC,
Heol Dumballs,
Caerdydd,
CF10 5FE