Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth drylwyr i ddysgwyr o'r wybodaeth a sgiliau sydd eu hangen wrth weithio'n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchedd ysgol a choleg. Mae'n ymdrin â phob agwedd ar gefnogaeth arbenigol, gan gynnwys: cynllunio; gweithredu ac adolygu strategaethau asesu i gefnogi dysgu ochr yn ochr â'r athro/athrawes; cefnogaeth ddwyieithog; cefnogaeth anghenion arbennig; datblygiad personol ac ymarfer myfyriol.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn amrywiaeth o feysydd pwnc allweddol, gan gynnwys:

• diogelu lles plant a phobl ifanc 
• cynllunio a pharatoi ar gyfer gweithgareddau dysgu 
• defnyddio strategaethau asesu i hybu dysgu 
• creu amgylchedd cadarnhaol i gefnogi datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu plant a phobl ifanc 
• ymateb i ymddygiad heriol

Ochr yn ochr â hyn, bydd dysgwyr yn cwblhau cymhwyster ychwanegol gyda'r nod o gefnogi unigolion ag anghenion dysgu ychwanegol ag anghenion dysgu ychwanegol a 200 awr o leoliad gwaith mewn amgylchedd ysgol neu goleg.

Gofynion mynediad

TGAU gradd C neu gyfwerth mewn Iaith Saesneg.
TGAU Gradd D neu gyfwerth mewn Mathemateg.

Gwiriad manwl clir gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

TLCC3F01
L3

Cymhwyster

NCFE CACHE Diploma Lefel 3 mewn Cynorthwyo Addysgu a Dysgu

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

103,500

Ar hyn o bryd, mae bron i 103,500 o bobl yn cael eu cyflogi yn y sector hwn ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a disgwylir i’r niferoedd cyflogaeth gyrraedd 105,000 erbyn 2027 (Lightcast 2022).

Gall dysgwyr symud ymlaen i dystysgrif Lefel 4 ar gyfer yr Uwch Ymarferydd mewn Ysgolion a Cholegau, gradd sylfaen neu rolau arbennig o fewn y gweithlu.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE