Tystysgrif mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol o fewn y Sector Gwallt a Harddwch

L3 Lefel 3
Rhan Amser
7 Medi 2020 — 18 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae ein Tystysgrif Lefel 3 VTCR mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol (QFC) yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel asesydd galwedigaethol. Wedi ei leoli ar ein campws Canol Dinas yng Nghaerdydd, cynlluniwyd y cymhwyster ar gyfer dysgwyr 19 oed neu hŷn, a bydd yn eich cefnogi i ddod o hyd i waith fel asesydd galwedigaethol, gan bod yr unedau a gwmpesir trwy gydol y cwrs yn cwmpasu’r holl sgiliau a gwybodaeth sy’n ofynnol ar gyfer y rôl. Mae hwn yn gymhwyster ymarferol, sy’n anelu at werthuso cymhwysedd galwedigaethol yn yr amgylchedd gwaith, yn ogystal ag asesu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth galwedigaethol mewn amgylcheddau ar wahân i’r gweithle (h.y. gweithdai, ystafelloedd dosbarth neu amgylcheddau hyfforddiant eraill).

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae'r rhaglen hon yn ymdrin â nifer o unedau gan gynnwys egwyddorion ac ymarferion asesu, ac yn gwerthuso cymhwysedd dysgwyr yn y gweithle, yn ogystal ag asesu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth alwedigaethol o addysg a hyfforddiant. Y cymhwyster hwn yw'r unig dystysgrif Lefel 3 a gynigir gan VTCT mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £311.00

Ffi Arholiad : £69.00

Gofynion mynediad

Bydd rhaid i chi fod yn fedrus yn y maes pwnc galwedigaethol y byddwch yn ei asesu. Bydd rhaid cael mynediad at grŵp o ddysgwyr y gallwch gasglu tystiolaeth ganddynt drwy asesiad.

Addysgu ac Asesu

  • Nid oes unrhyw fanylion asesu wedi'u gosod.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr dan 18 oed
  • Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr ag anawsterau dysgu ac anableddau
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn ymrwymedig i gynhwysedd ac yn gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hyrwyddo cyfle cyfartal ac i drin pawb yn deg a chyda pharch
  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw
  • Mae'r holl gyrsiau'n gywir ar adeg eu lanlwytho neu eu hargraffu
  • Ni allwn redeg cyrsiau heb nifer digonol o fyfyrwyr
  • Sylwer: os dewiswch dri neu fwy o ddewisiadau cwrs, yna fe allech chi gael eich cyfeirio at apwyntiad gyrfaoedd yn gyntaf. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch neu TGAU.
Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

18 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

3 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

HBCC3P07
L3

Cymhwyster

VTCT Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesu Cyflawniad Galwedigaethol

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Rwyf wedi mwynhau gwneud gwallt a harddwch ers pan oeddwn i'n ifanc iawn. Drwy gysylltiadau un o fy nhiwtoriaid, cefais swydd yn gweithio mewn sba. Mae'r sgiliau ymarferol yr wyf wedi'u hennill wrth astudio yn CAVC wedi bod yn anhygoel.

Kelsey Bounds
Wedi astudio cwrs Harddwch a Therapi Sba Lefel 3

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE