Coginio Proffesiynol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y Ddiploma Lefel 2 yn addas i chi os oes gennych ychydig o sgiliau a phrofiad sylfaenol fel cogydd, yn debygol mewn rôl lle rydych yn gweithio o dan oruchwyliaeth. Rydych eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a gwella eich sgiliau er mwyn i chi gael symud i swydd uwch.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn byddwch yn mynd i'r afael â phynciau megis:

 • Diogelwch Bwyd
 • Iechyd a diogelwch mewn arlwyo
 • Bwydydd mwy iach
 • Paratoi a choginio bwydydd gwahanol, llysiau, cawliau, pysgod, cig, dofednod, pasta, cynnyrch toes etc.

Fel arfer, asesir y cymwysterau hyn drwy ddefnyddio aseiniadau, tasgau ymarferol, arholiad a/neu brofion ar-lein.

Ar gyfer y cymwysterau hyn, byddwch yn cwblhau arddangosiadau ymarferol/arholiadau synoptig, aseiniadau a gwneud arholiad aml-ddewis.

Gofynion mynediad

Bydd gennych rywfaint o sgiliau sylfaenol a phrofiad fel pen-cogydd, mwy na thebyg o swydd lle roeddech yn gweithio dan oruchwyliaeth. Byddwch eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a chynyddu eich sgiliau fel eich bod yn gallu ymgymryd â swydd uwch.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCR2F15
L2

Cymhwyster

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae’r cwrs wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi – cyrhaeddais rownd gyn-derfynol Nestle Torgue d’Or ac enillais yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru a byddaf yn cystadlu yn WorldSkills UK. Oherwydd y cwrs hwn, rwyf wir yn edrych ymlaen at fy nyfodol.

Ruby Pile
Myfyriwr Rheolaeth Lletygarwch lefel 3

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

78,000

Ar hyn o bryd, mae dros 78,000 o swyddi yn y Sector Lletygarwch ac Arlwyo, a rhagwelir y bydd hyn yn tyfu 6.3% erbyn 2025. (EMSI 2021).

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3 yn CAVC neu gyflogaeth yn y diwydiant.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ