Coginio Proffesiynol

L2 Lefel 2
Llawn Amser
6 Tachwedd 2023 — 7 Mehefin 2024
Campws y Barri

Ynghylch y cwrs hwn

Bydd y Ddiploma Lefel 2 yn addas i chi os oes gennych ychydig o sgiliau a phrofiad sylfaenol fel cogydd, yn debygol mewn rôl lle rydych yn gweithio o dan oruchwyliaeth. Rydych eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a gwella eich sgiliau er mwyn i chi gael symud i swydd uwch.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar y cwrs hwn byddwch yn mynd i'r afael â phynciau megis:

 • Diogelwch Bwyd
 • Iechyd a diogelwch mewn arlwyo
 • Bwydydd mwy iach
 • Paratoi a choginio bwydydd gwahanol, llysiau, cawliau, pysgod, cig, dofednod, pasta, cynnyrch toes etc.

Fel arfer, asesir y cymwysterau hyn drwy ddefnyddio aseiniadau, tasgau ymarferol, arholiad a/neu brofion ar-lein.

Ar gyfer y cymwysterau hyn, byddwch yn cwblhau arddangosiadau ymarferol/arholiadau synoptig, aseiniadau a gwneud arholiad aml-ddewis.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Bydd gennych rywfaint o sgiliau sylfaenol a phrofiad fel pen-cogydd, mwy na thebyg o swydd lle roeddech yn gweithio dan oruchwyliaeth. Byddwch eisiau ennill cymhwyster ffurfiol a chynyddu eich sgiliau fel eich bod yn gallu ymgymryd â swydd uwch.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

6 Tachwedd 2023

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

14 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws y Barri
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCR2F15
L2

Cymhwyster

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae’r cwrs wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi – cyrhaeddais rownd gyn-derfynol Nestle Torgue d’Or ac enillais yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru a byddaf yn cystadlu yn WorldSkills UK. Oherwydd y cwrs hwn, rwyf wir yn edrych ymlaen at fy nyfodol.

Ruby Pile
Myfyriwr Rheolaeth Lletygarwch lefel 3

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn gallwch symud ymlaen i’r cwrs Lefel 3 yn CAVC neu gyflogaeth yn y diwydiant.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws y Barri
Campws y Barri

Coleg Caerdydd a'r Fro,

Campws y Barri,

Bro Morgannwg,

CF62 8YJ