Goruchwyliaeth Lletygarwch

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle ichi ddatblygu eich sgiliau ymhellach i ddod yn gogydd arbenigol.  Mae’r elfen coginio ymarferol yn cynnwys Pantri, saws, pysgod, cig, a theisennau a chrwst.  Ar ôl cael eich addysgu i gynhyrchu ystod o brydau bwyty safon uchel, byddwch yn archwilio taith nwyddau o’r fferm i’r fforc, ac astudio cynaliadwyedd, maeth, cynllunio bwydlen a chostau yn fanwl. 

Byddwch yn cynllunio, rheoli a threfnu digwyddiadau yn y Coleg yn ogystal ag ar gyfer digwyddiadau allanol. Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn lleoliadau profiad gwaith o safon uchel gyda chogyddion blaenllaw yn ein bwyty moethus ar y safle.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar gyfer Diploma Lefel 3 llawn mewn Coginio Proffesiynol, byddwch yn paratoi, coginio a gorffen ystod o eitemau cymhleth o gynnyrch cig, dofednod, pysgod, pasta, cawliau, sawsiau, llysiau, crwst, toes, pwdinau poeth ac oer, siocled, teisennau ayyb.

Gofynion mynediad

5 TGAU A * - C gan gynnwys Iaith Saesneg a / neu Fathemateg neu Lefel 2 mewn Arlwyo. Cyfeirnod boddhaol gan diwtor y Cwrs yn nodi ymddygiad da, presenoldeb a chynnydd. Yn agored i ddysgwyr aeddfed sydd â phrofiad arlwyo.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC3F04
L3

Cymhwyster

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

78,000

Ar hyn o bryd, mae dros 78,000 o swyddi yn y Sector Lletygarwch ac Arlwyo, a rhagwelir y bydd hyn yn tyfu 6.3% erbyn 2025. (EMSI 2021).

Ar ôl cwblhau, efallai y byddwch yn gallu symud ymlaen at Brentisiaeth Lefel Uwch (4) mewn Lletygarwch, Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Lletygarwch, ymuno â rhaglen hyfforddiant gwesty neu ystyried sefydlu eich busnes eich hun.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE