Goruchwyliaeth Lletygarwch

L3 Lefel 3
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 14 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle ichi ddatblygu eich sgiliau ymhellach i ddod yn gogydd arbenigol.  Mae’r elfen coginio ymarferol yn cynnwys Pantri, saws, pysgod, cig, a theisennau a chrwst.  Ar ôl cael eich addysgu i gynhyrchu ystod o brydau bwyty safon uchel, byddwch yn archwilio taith nwyddau o’r fferm i’r fforc, ac astudio cynaliadwyedd, maeth, cynllunio bwydlen a chostau yn fanwl. 

Byddwch yn cynllunio, rheoli a threfnu digwyddiadau yn y Coleg yn ogystal ag ar gyfer digwyddiadau allanol. Byddwch yn gallu cymryd rhan mewn lleoliadau profiad gwaith o safon uchel gyda chogyddion blaenllaw yn ein bwyty moethus ar y safle.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Ar gyfer Diploma Lefel 3 llawn mewn Coginio Proffesiynol, byddwch yn paratoi, coginio a gorffen ystod o eitemau cymhleth o gynnyrch cig, dofednod, pysgod, pasta, cawliau, sawsiau, llysiau, crwst, toes, pwdinau poeth ac oer, siocled, teisennau ayyb.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

5 TGAU A * - C gan gynnwys Iaith Saesneg a / neu Fathemateg neu Lefel 2 mewn Arlwyo. Cyfeirnod boddhaol gan diwtor y Cwrs yn nodi ymddygiad da, presenoldeb a chynnydd. Yn agored i ddysgwyr aeddfed sydd â phrofiad arlwyo.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC3F04
L3

Cymhwyster

City & Guilds Diploma NVQ Lefel 3 mewn Coginio Proffesiynol

Mwy...

Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Ar ôl cwblhau, efallai y byddwch yn gallu symud ymlaen at Brentisiaeth Lefel Uwch (4) mewn Lletygarwch, Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Lletygarwch, ymuno â rhaglen hyfforddiant gwesty neu ystyried sefydlu eich busnes eich hun.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE