Lletygarwch - Blaen y Tŷ

L3 Lefel 3
Llawn Amser
2 Medi 2024 — 20 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol, wedi’i leoli mewn amgylchedd gweithio realistig.  Mae’r rhaglen hon wedi’i seilio ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, sydd wedi’u hysgrifennu gan gyflogwyr ac arbenigwyr yn y diwydiant Lletygarwch. Mae hwn yn gymhwyster blaen y tŷ, lle bydd dysgwyr yn gweithio’n rhan amser yn y diwydiant lletygarwch ochr yn ochr â chwblhau'r cwrs. Yn astudio yn ein cyfleusterau pwrpasol, mae’r rhaglen hon yn addas ar gyfer unrhyw un sydd yn y gweithle eisoes ac eisiau datblygu eu gyrfa, neu unrhyw un sydd eisiau symud ymlaen i Oruchwyliaeth Lletygarwch ac yn chwilio am swydd â chyfrifoldeb.

Ar ôl ei gwblhau, bydd y cymhwyster hwn yn profi eich bod yn gallu gweithio at y safonau hynny, ac yn dangos eich bod â’r gallu i fod yn oruchwyliwr mewn busnes Lletygarwch, oherwydd byddwch wedi ennill y sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen i gyflawni'r rôl hon. Byddwch hefyd yn gweithio fel goruchwyliwr dan hyfforddiant yn y bwyty (y gegin, bwyty, bar ac ardal y dderbynfa), yn gweithio gyda dysgwyr lefel is, a'u cefnogi, i ennill y dystiolaeth ar gyfer y cymhwyster hwn.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Am Ddiploma lefel 3 llawn mewn Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch, rhaid i’r dysgwr gwblhau 5 uned orfodol yn llwyddiannus:

 • Gosod amcanion a darparu cymorth i aelodau'r tîm
 • Datblygu perthynas waith gyda chydweithwyr
 • Cyfrannu at reoli adnoddau
 • Cynnal iechyd, hylendid a diogelwch yr amgylchedd gweithio
 • Arwain tîm i wella gwasanaeth cwsmer  

Gofynion mynediad

5 TGAU A * - C gan gynnwys Iaith Saesneg a / neu Fathemateg neu Lefel 2 mewn Arlwyo. Cyfeirnod boddhaol gan diwtor y Cwrs yn nodi ymddygiad da, presenoldeb a chynnydd. Yn agored i ddysgwyr aeddfed sydd â phrofiad arlwyo.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2024

Dyddiad gorffen

20 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC3F14
L3

Cymhwyster

City & Guilds Diploma Lefel 3 mewn Goruchwylio Gwasanaethau Bwyd a Diod

Mwy...

Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Mae’r cwrs wedi rhoi llawer o gyfleoedd i mi – cyrhaeddais rownd gyn-derfynol Nestle Torgue d’Or ac enillais yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru a byddaf yn cystadlu yn WorldSkills UK. Oherwydd y cwrs hwn, rwyf wir yn edrych ymlaen at fy nyfodol.

Ruby Pile
Myfyriwr Rheolaeth Lletygarwch lefel 3
Fideos

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

78,000

Ar hyn o bryd, mae dros 78,000 o swyddi yn y Sector Lletygarwch ac Arlwyo, a rhagwelir y bydd hyn yn tyfu 6.3% erbyn 2025. (EMSI 2021).

Ar ôl cwblhau, efallai y byddwch yn gallu symud ymlaen at Brentisiaeth Lefel Uwch (4) mewn Lletygarwch, Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Lletygarwch, ymuno â rhaglen hyfforddiant gwesty neu ystyried sefydlu eich busnes eich hun.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE