Pobydd, Patisserie a Melysion

L2 Lefel 2
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 16 Mehefin 2023
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Ein rhaglen bobi 1 flwyddyn yw'r cwrs delfrydol ar gyfer yr unigolion hynny sy'n ystyried dysgu pellach a symud ymlaen i addysg a hyfforddiant pobi, a bydd yn darparu sylfaen ar gyfer gyrfa yn y diwydiant pobi. Wedi ei leoli ar ein campws yng Nghanol Caerdydd, bydd y cymhwyster yma yn datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau ymarferol mewn bara a melysion, a fydd yn ofynnol i weithio ym mecos y coleg. Gan hyfforddi ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant, bydd myfyrwyr yn dysgu mewn cyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys ceginau hyfforddi anferth, cigfeydd, becosau a'n bwyty blaenllaw yng nghanol y ddinas, 'The Classroom'. Mae'r rhaglen hon un cynnig y cyfle i ddisgyblion ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferol canolradd mewn ystod eang o dechnegau gweithgynhyrchu becos.  

Mae'n rhaid gallu gweithio boreau cynnar yn ein becws mewnol, gwneud gwaith gyda myfyrwyr becws lefel tri a chystadlu mewn cystadlaethau.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Ar gyfer Diploma Lefel 2 llawn mewn Pobi Proffesiynol (FfCCh), rhaid i fyfyrwyr gwblhau 57 credyd yn llwyddiannus. Mae'r unedau yn cynnwys modiwlau megis:

 • Pethau Melys
 • Gwaith siocled a siwgr
 • Bara Cyfandirol
 • Crwst Denmarc
 • Teisennau dathlu
 • Peipio
 • Gwneud blodau

Bydd disgwyl i ddisgyblion ddangos y gallent weithio ar eu pen eu hunain ac fel rhan o dîm. Mae'n bosibl bydd cyfle i ddysgwyr ymweld â sioeau masnach megis Hotelympia a gwahanol sefydliadau perthnasol. Caiff y cwrs diploma ei asesu trwy gwestiynau atebion byr, asesiadau ymarferol ac aseiniadau a asesir yn allanol.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £30.00

Gofynion mynediad

4 TGAU Graddau A* i D gan gynnwys Saesneg Iaith (neu gyfatebol). Geirda boddhaol gan Diwtor Cwrs. Fel dewis arall, cyflawni Lefel 1 yn llwyddiannus a geirda boddhaol. Geirda boddhaol gan Ysgol neu Goleg i ddynodi ymddygiad, presenoldeb a chynnydd da.

Addysgu ac Asesu

Arholiad ysgrifenedig, arholiadau ymarferol ac aseiniadau gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

16 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

CTCC2F01
L2

Cymhwyster

FDQ Diploma Lefel 2 mewn Pobi Proffesiynol

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

Mae fy mhrofiad gwaith wedi cynnwys digwyddiadau lle oedd disgwyl i ni weini bwyd i gannoedd o bobl. Rwyf wedi rhoi bwyd ar blatiau, gweini gwin ac wedi profi bob agwedd ar y diwydiant. Rwyf wedi bod eisiau gyrfa mewn coginio erioed, ond ers gwneud cwrs Lletygarwch ac Arlwyo Lefel 2, rwyf wedi sylweddoli fy mod i’n hoffi’r agweddau blaen ty hefyd.

Joseph Taylor
Cyn-fyfyriwr Lletygarwch Lefel 2, bellach yn astudio cwrs Lefel 3

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gall ymgeiswyr llwyddiannus symud ymlaen i'r Diploma Lefel 3 mewn Pobi Proffesiynol. Bydd llawer o fyfyrwyr hefyd yn manteisio ar wahanol gyfleoedd gwaith yn y diwydiant.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE