BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol

L3 Lefel 3
Llawn Amser
7 Medi 2020 — 11 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae Diploma Cenedlaethol Lefel 3 BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol yn gymhwyster ar gyfer dysgwyr ôl 16 sydd eisiau dal ati gyda’u haddysg gwyddoniaeth drwy ddysgu cymhwysol ac ymarferol ac sydd eisiau symud ymlaen i naill ai brifysgol neu gyflogaeth yn y sector gwyddoniaeth. Wedi’i lleoli ar ein campws yng Nghanol y Ddinas yng Nghaerdydd, mae’r rhaglen hon yn ddelfrydol ar gyfer dysgwyr sydd â diddordeb mewn bod yn dechnegwyr labordy, gweithio mewn gwyddoniaeth fforensig, dadansoddol neu feddygol, bod yn nyrs neu baramedig neu ar gyfer dysgwyr sydd eisiau astudio gwyddoniaeth gyffredinol/gymhwysol yn y Brifysgol. Dyma gwrs dwy flynedd gyda’r cymhwyster a enillir yn cyfateb i ddwy Lefel A.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd y dysgwyr yn astudio’r 6 uned orfodol ganlynol:

 • Egwyddorion a Defnydd o Wyddoniaeth I

 • Gweithdrefnau a Thechnegau Gwyddonol Ymarferol

 • Sgiliau Ymchwilio Gwyddonol

 • Technegau Labordy a’u Defnydd

 • Egwyddorion a Defnydd o Wyddoniaeth II

 • Prosiect Ymchwiliol

Hefyd 2 uned ychwanegol (o bosib):

 • Tystiolaeth fforensig, casglu a dadansoddi

 • Afiechydon a heintiau

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

5 TGAU Graddau A* i C gan gynnwys Saesneg Iaith, Mathemateg a Gwyddoniaeth Ddwbwl. Dylai Mathemateg a Gwyddoniaeth fod yn Radd B neu uwch.

Addysgu ac Asesu

 • Arholiadau ac aseiniadau ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

7 Medi 2020

Dyddiad gorffen

11 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

9 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

SCCC3F01
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Tystysgrif Estynedig Genedlaethol Lefel 3 mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol

Mwy

Fideos

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE