Ffotograffiaeth - UG

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r rhaglen Ffotograffiaeth AS yn gwrs astudio dros flwyddyn a dylid ymgymryd â hi ynghyd â dau neu dri phwnc arall a Baglor Cymru. 

Wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall dysgwyr ymgymryd â'r cymhwyster hwn fel myfyrwyr rhan-amser. 

Ein nod yw eich cyfarparu â'r gallu i dynnu lluniau ac archwilio gwneud delweddau gydag amrywiaeth o gyfryngau digidol. Byddwch yn cael cipolwg ar yr agweddau cyd-destunol a chreadigol ar y pwnc, ynghyd â'r elfennau technegol o adeiladu delweddau, dysgu sut i ddefnyddio cyfarpar camera digidol a'r pecyn meddalwedd trin, Adobe Photoshop, i gynhyrchu delweddau ffotograffig o bortreadau, tirluniau, bywyd llonydd neu haniaethol. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau i olygu lluniau a dadansoddi delweddau.

Mae'r pwnc hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth, ffilm a chelf weledol. Mae'n ffordd wych o atgyfnerthu portffolio i fynd ymlaen i Addysg Uwch neu i'r rheiny sydd ag awydd pwnc ymarferol i gydbwyso pynciau academaidd eraill. Mae'r pwnc hwn yn bleserus iawn ond nid yw'n opsiwn rhwydd a rhaid i chi allu rheoli'ch amser yn effeithiol i dynnu ffotograffau yn rheolaidd. Mae myfyrwyr llwyddiannus yn tynnu lluniau yn gyson yn eu hamser eu hunain, drwy gydol pob prosiect.

Noder: Bydd angen i chi ddefnyddio eich camera digidol eich hun (Compact £100 - DSLR £400) a bydd gofyn i chi chwyddo delweddau terfynol mewn labordai argraffu masnachol drwy gydol y cwrs. Mae'n bosibl y cewch dreuliau ychwanegol ar gyfer ymweliadau addysgol, deunyddiau neu gostau argraffu.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Bydd yr unedau canlynol yn cael eu hastudio:

Uned 1: Portffolio Gwaith Cwrs 

Cyflwyniad cyffredinol i faes ffotograffiaeth yn y celfyddydau. Ei nod yw eich cyfarparu chi â'r gallu i dynnu ffotograffau gwych, defnyddio camerâu digidol a bod yn hyderus wrth ddefnyddio meddalwedd trin ar gyfrifiaduron i gynhyrchu delweddau yn seiliedig ar lens. Cewch gipolwg ar yr agweddau hanesyddol a damcaniaethol ar y pwnc, a datblygu dealltwriaeth drylwyr o gyfansoddiad, arddull a defnydd iaith weledol mewn ffotograffiaeth.

Asesiad:

 • Sesiynau beirniadaeth grŵp.
 • Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil digidol a delweddau terfynol.
 • Asesiad parhaus o waith cwrs ymarferol ac ysgrifenedig.
 • Dim arholiad terfynol

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Pwnc Unigol: Saesneg Iaith, o leiaf: B B mewn TGAU Celf neu Graffeg yn ddelfrydol

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ymarferol a gwaith cwrs

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ASCC3F16
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Gyfrannol Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i’n bendant yn credu bod y Coleg wedi fy helpu i gyflawni fy nodau. Mae wedi bod yn amgylchedd dysgu cefnogol a gwych. Rydw i wedi mwynhau astudio fy holl gyrsiau yn fawr. Rydw i'n credu ei fod yn amgylchedd braf iawn i astudio ynddo.”

Oscar Griffin
Astudio cyrsiau Safon Uwch yn y Clasuron, Llenyddiaeth Saesneg a Hanes

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Celf
 • Animeiddio
 • Busnes a Rheoli
 • Dylunio Graffeg
 • Astudiaethau Cyfryngau
 • Ffotograffiaeth

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE