Ffotograffiaeth - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae'r rhaglen Ffotograffiaeth A2 yn ddilyniant i Ffotograffiaeth AS a dylid ymgymryd â hi ochr yn ochr â dau neu dri phwnc arall a Baglor Cymru. 

Wedi'i leoli ar ein Campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, gall dysgwyr ymgymryd â'r cymhwyster hwn fel myfyrwyr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Uned 2: Portffolio Gwaith Cwrs

Cewch eich annog i ddatblygu meysydd o ddiddordeb personol yn yr uned hon, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau a phrosesau. Gall hyn gynnwys cyfrwng digidol, ffilm 35mm neu unrhyw gyfrwng arall yn seiliedig ar lens. Gall themâu gynnwys ffasiwn, bywyd llonydd mewn stiwdio, tirluniau, dogfennol, celf gain neu bortreadaeth. Caiff yr holl waith datblygol ymarferol eu dangos mewn llyfr gwaith ymchwil neu lyfrau gwaith digidol, gan gynnwys dylanwadau cyd-destunol priodol eraill, gwybodaeth ynglŷn ag ymweliadau ag orielau a dadansoddiad ysgrifenedig.  

Asesiad:

 • Sesiynau beirniadaeth grŵp.
 • Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil digidol a delweddau terfynol.
 • Dadansoddiad ysgrifenedig 1000-3000 gair.

Uned 3: Aseiniad Allanol

Caiff themâu'r uned hon eu gosod bob blwyddyn gan y bwrdd arholi. Mae'r gwaith yr archwilir yn yr uned hon yn rhoi cyfleoedd i arbrofi gyda syniadau gweledol. Cewch eich annog i arbrofi gydag amrywiaeth o brosesau a deunyddiau i gynhyrchu delweddau llawn dychymyg a gwreiddiol. Cefnogir yr holl waith ymarferol drwy gynhyrchu llyfr gwaith ymchwil digidol yn siartio datblygiad creadigol a chyd-destunol.

Asesiad:

 • Sesiynau beirniadaeth grŵp.
 • Mae'r uned hon yn ymgorffori 15 awr o asesiad dan oruchwyliaeth.
 • Cyflwyno llyfr gwaith ymchwil digidol a delweddau terfynol.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Asesiad ac aseiniad ymarferol

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F13
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Celf a Dylunio

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rydw i’n bendant yn credu bod y Coleg wedi fy helpu i gyflawni fy nodau. Mae wedi bod yn amgylchedd dysgu cefnogol a gwych. Rydw i wedi mwynhau astudio fy holl gyrsiau yn fawr. Rydw i'n credu ei fod yn amgylchedd braf iawn i astudio ynddo.”

Oscar Griffin
Astudio cyrsiau Safon Uwch yn y Clasuron, Llenyddiaeth Saesneg a Hanes

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Celf
 • Animeiddio
 • Busnes a Rheoli
 • Dylunio Graffeg
 • Astudiaethau Cyfryngau
 • Ffotograffiaeth

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE