Astudiaethau Busnes - A2

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 7 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynglŷn â'r cwrs

Mae’r rhaglen Astudiaethau Busnes A2 yn gwrs astudio am un flwyddyn y dylid ei dilyn ar y cyd â dau neu dri phwnc arall a Bagloriaeth Cymru. Wedi ei leoli yn ein campws Canol y Ddinas yng Nghaerdydd, efallai y bydd dysgwyr yn gallu cymryd y cymhwyster hwn fel myfyriwr rhan-amser.

Beth fyddwch yn ei astudio?

Mae Astudiaethau Busnes A2 yn dilyn ymlaen o UG ac yn cwmpasu dwy uned:

 • Uned 3 Dadansoddiad Busnes a Strategaeth

Mae Uned 3 yn adeiladu ar y theori a gyflwynwyd yn Unedau 1 a 2, ac fel yr awgryma’r teitl, mae’r pwyslais yn yr uned hon ar ddeall a defnyddio technegau dadansoddol a datblygu strategaethau busnes priodol. Bydd myfyrwyr angen deall, adeiladu a dadansoddi amrywiaeth o fodelau i wneud penderfyniad a dulliau gwerthuso a ddefnyddir gan fusnesau i benderfynu ar eu strategaeth. Mae angen i ddysgwyr ddatblygu sgiliau dadansoddol i ymchwilio i gyfleoedd busnes a phroblemau mewn nifer o wahanol gyd-destunau a gwerthuso amrywiaeth o ddata meintiol ac ansoddol i awgrymu ymatebion strategol posibl gan fusnesau.

Bydd yr arholiad yn cael ei asesu yn defnyddio amrywiaeth o gwestiynau yn seiliedig ar senarios busnesau bach.

 • Uned 4: Busnes mewn Byd sy'n Newid

Bydd Uned 4 yn asesu'r cynnwys Safon Uwch llawn, ac yn ffocysu ar sut mae angen i fusnesau addasu i lwyddo mewn amgylchedd deinamig allanol. Bydd angen i fyfyrwyr ddeall nad yw’r byd busnes fyth yn sefyll yn ei unfan a bod cyfleoedd a bygythiadau parhaus i fusnesau o bob maint. Bydd hefyd angen i ddisgyblion werthfawrogi waeth beth yw ei faint, mae busnesau nawr yn gweithredu mewn marchnad fyd eang ac mae angen iddynt ystyried amrywiaeth eang o ffactorau allanol sy'n effeithio ar eu gweithgareddau, penderfyniadau a strategaeth o ddydd i ddydd.

Gofynnir i ddysgwyr integreiddio’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddatblygir yn y pedair uned i arddangos dealltwriaeth holistaidd o weithgaredd busnes a’r amgylchedd y maent yn gweithredu ynddi.

Bydd yr arholiad yn cael ei asesu yn defnyddio astudiaeth achos a dewis o draethodau.

Gofynion mynediad

Cwblhau rhaglen AS yn llwyddiannus gan gynnwys presenoldeb boddhaol ac argymhelliad gan diwtor.

Addysgu ac Asesu

 • Dau arholiad ysgrifenedig

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

7 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

A2CC3F01
L3

Cymhwyster

CBAC TAG Uwch Lefel 3 mewn Busnes

Mwy

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ddweud?

“Rwy'n edrych ymlaen at y cam nesaf a gwneud cais i astudio yn y brifysgol."

Michael Sung
Myfyriwr Safon Uwch

Rhagolygon Gyrfa ac Astudiaeth Bellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Ar ôl cwblhau’r rhaglen Lefel A, mae mwyafrif ein myfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion ledled y wlad a thu hwnt. Yn seiliedig ar y cwrs hwn, mae llawer o opsiynau ond isod mae rhai enghreifftiau o raglenni gradd y gallech fynd ymlaen i’w hastudio yn y brifysgol:

 • Cyfrifeg
 • Astudiaethau Busnes
 • Cyllid
 • Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth
 • Rheoli Adnoddau Dynol
 • Astudiaethau Rheolaeth
 • Marchnata
 • Trafnidiaeth

Angen gwybod

Rhaglen Ysgolheigion

Enillwch y sgiliau a’r cymorth i lwyddo yn y prifysgolion gorau.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE