Astudiaethau Busnes BTEC - Tystysgrif

L3 Lefel 3
Llawn Amser
3 Medi 2024 — 14 Mehefin 2025
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae busnesau o’n cwmpas ym mhob man ac rydym yn eu hadnabod ar unwaith. Mae brandiau fel Coca Cola, Apple, Nike ac Amazon i’w gweld ledled y byd.  Ond sut mae busnesau fel hyn yn gweithio? Mae'r cwrs yn amrywiol iawn a byddwch yn dysgu sgiliau cyfrifyddu, pwysigrwydd pobl i fusnes a marchnata lle mae creadigrwydd ac ymchwil yn sicrhau y bydd cynnyrch yn gwerthu.  

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 1 - Archwilio Busnes (addysgir yn ystod Blwyddyn 1)
Byddwch yn astudio pwrpas gwahanol fusnesau a sut mae’n rhaid iddynt fod yn ddeinamig ac yn arloesol er mwyn goroesi.  Mae hyn yn cynnwys archwilio sut mae busnesau wedi’u trefnu a’r amgylchedd cystadleuol y maent yn gweithredu ynddo.

Uned 2 - Datblygu Ymgyrch Farchnata (addysgir yn ystod Blwyddyn 1)
Mae marchnata yn faes deinamig sy’n ganolog i lwyddiant unrhyw fusnes. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o sut mae ymgyrch farchnata yn cael ei datblygu ac yn archwilio gwahanol gamau o’r broses. 

Uned 3- Cyllid Personol a Busnes (a addysgir ym mlwyddyn 2)
Mae cyllid personol yn cynnwys deall sut y gall rheoli eich arian helpu i atal anawsterau ariannol yn y dyfodol. Mae’r agwedd cyllid busnes yn eich cyflwyno i bwysigrwydd cyfrifyddu a’r gwahanol ffynonellau cyllid. 

Uned 8 - Y Broses Recriwtio a Dewis (a addysgir ym Mlwyddyn 2)
Mae recriwtio’r bobl iawn yn hanfodol i lwyddiant busnes. Mae’n bwysig bod y prosesau a’r gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â recriwtio yn diwallu anghenion y busnes ac yn cydymffurfio â’r rheoliadau cyfredol.

Gofynion mynediad

Gofyniad Mynediad Unigol i’r Pwnc TGAU Mathemateg a Saesneg Gradd C

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

3 Medi 2024

Dyddiad gorffen

14 Mehefin 2025

Amser o'r dydd

Yn ystod y dydd

Llawn Amser

4.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

GECC3NF3
L3

Cymhwyster

Pearson BTEC Tystysgrif Genedlaethol Lefel 3 mewn Busnes

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

500

Llwybrau dilyniant gwych i’r brifysgol! Gyda channoedd o fyfyrwyr yn ennill lle i astudio yng Nghaergrawnt/Rhydychen, prifysgolion grwˆp Russell a phrifysgolion blaenllaw eraill. Yn wir, eleni llwyddodd dros 500 o fyfyrwyr i gael eu lle dewis cadarn neu yswiriant trwy UCAS, gyda bron 100 ohonynt yn brifysgolion Grwˆ p Russell!

Bydd astudio Busnes fel cwrs galwedigaethol yn rhoi sgiliau cyflogadwyedd cryf i chi ac mae nifer o’n myfyrwyr yn parhau i astudio yn y brifysgol neu symud ymlaen i swyddi prentisiaethau a swyddi rheoli hyfforddeion.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE