Peirianneg Awyrennau

L2 Lefel 2
Llawn Amser
5 Medi 2022 — 23 Mehefin 2023
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Ynghylch y cwrs hwn

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n gadael yr ysgol, gan roi cipolwg defnyddiol ar y byd hedfan, a darparu'r wybodaeth sylfaenol i'r rhai sydd am symud ymlaen i gyrsiau, cyflogaeth neu brentisiaethau lefel 3. 

Mae'r cwrs theori ac ymarferol hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu'r wybodaeth hanfodol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddod yn dechnegydd neu beiriannydd awyrofod.  Mae'r cymhwyster hwn yn rhan hanfodol o brentisiaeth ganolradd neu uwch yn y sector Awyrofod. 

Mae'r cymhwyster hwn wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth sylfaenol a hanfodol sydd ei hangen ar newydd-ddyfodiad i'r diwydiant hedfan fel rhan o'u hyfforddiant fel mecanig awyrennau didrwydded.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r unedau ar gyfer y cymhwyster hwn a fydd yn cael eu hastudio yn cynnwys:

 • Egwyddorion Mathemateg a Gwyddoniaeth
 • Ymwybyddiaeth o Amgylcheddol Peirianneg
 • Technegau Peirianneg Awyrofod
 • Systemau a Dyfeisiau Trydanol
 • Technegau Ffitio Dwylo Awyrofod
 • Dylunio Awyrofod gyda Chymorth Cyfrifiadur

Mae'r cwrs hwn yn cydbwyso theori ac astudiaeth ymarferol i ddarparu'r holl sgiliau sylfaenol i ddarpar fyfyrwyr ac mae’n cael ei gyflwyno ym mhob rhan o'n campws awyrofod gan gynnwys ystafelloedd dosbarth, awyrendy, labordai afionig a'n hystafell ddylunio CAD.

Asesir y cymhwyster gan gyfuniad o e-asesiadau (profion amlddewis ar-lein) ac aseiniadau a ddyfeisiwyd gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau sydd wedi’u nodi yng nghynnwys y cwrs.

Gall y cymhwyster hwn eich helpu i symud ymlaen ar gwrs lefel 3 a/neu osod y sylfeini i chi symud ymlaen mewn ystod eang o rolau peirianneg awyrofod, gan gynnwys:

 • Mecanig Awyrennau
 • Technegydd Awyrofod
 • Peiriannydd Awyrennau Trwyddedig

Mae’r cymhwyster hefyd yn cael ei gydnabod fel rhan o brentisiaeth ganolradd a byddai'n gweld cyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth yn y dyfodol yn dod yn hyfyw.

Asesir y cymhwyster gan gyfuniad o e-asesiadau (profion amlddewis ar-lein) ac aseiniadau a ddyfeisiwyd gan y ganolfan sy'n ymdrin â'r pynciau sydd wedi’u nodi yng nghynnwys y cwrs.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Gofrestru yn Daladwy wrth Gofrestru : £0.00

Gofynion mynediad

Ymgeiswyr sy'n dal neu'n rhagweld y byddant yn ennill 5 TGAU - i gynnwys gradd o leiaf D mewn mathemateg a Saesneg a thri TGAU sy'n weddill ar Radd A * - E. Rhaid i chi hefyd fod yn llythrennog ar gyfrifiadur ar beiriannau a chymwysiadau Windows PC. Bydd ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed a allai fod â diddordebau neu brofiad yn y diwydiant hefyd yn cael eu hystyried. Hefyd: - Yn awyddus ac yn llawn cymhelliant i weithio mewn amgylchedd peirianneg - Yn barod i ddilyn cwrs o hyfforddiant dwys - Wedi cwblhau profion mewn sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu sylfaenol a bod ag ymwybyddiaeth ofodol A fyddai'n gymwys i ymgeisio am y cwrs hwn.

Pwyntiau pwysig

 • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

 • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

 • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

 • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

 • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

 • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

 • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

5 Medi 2022

Dyddiad gorffen

23 Mehefin 2023

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

19.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

AERH2F02
L2

Cymhwyster

EAL Diploma Lefel 2 mewn Technolegau Peirianneg

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Gall y cymhwyster hwn eich helpu i symud ymlaen ar gwrs lefel 3 a/neu osod y sylfeini i chi symud ymlaen mewn ystod eang o rolau peirianneg awyrofod, gan gynnwys:

 • Mecanig Awyrennau
 • Technegydd Awyrofod
 • Peiriannydd Awyrennau Trwyddedig

Mae’r cymhwyster hefyd yn cael ei gydnabod fel rhan o brentisiaeth ganolradd a byddai'n gweld cyfleoedd cyflogaeth a phrentisiaeth yn y dyfodol yn dod yn hyfyw.

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod
Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Awyrofod

Y Ganolfan Ryngwladol ar gyfer Hyfforddiant Awyrofod (ICAT), 
Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd, 
Y Rhws, 
Bro Morgannwg, 
CF62 3DP