Sylfaen Oedolion

L2 Lefel 2
Rhan Amser
2 Medi 2019 — 24 Mehefin 2021
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mae'r cwrs yma ar gael mewn lleoliadau gwahannol ac ar ddyddiadau/lefelau gwahannol.

Ynghylch y cwrs hwn

Mae ein llwybr Sylfaen Oedolion Lefel 2 yn gwrs dwy flynedd rhan amser ac yn anelu at ddysgu cymwysterau i fyfyrwyr a fydd yn gwella eu cyfleoedd am swydd neu'n eu paratoi ar gyfer astudio ar Lefel 3.

Mae'r rhaglen yma ar gyfer myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad o fywyd (o leiaf 3 blynedd allan o addysg lawn amser) a rhai cymwysterau blaenorol, a all fod ar raddau isel neu wedi eu sefyll amser maith yn ôl.

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Mae'r llwybr Sylfaen Oedolion yn gwrs dwy flynedd rhan amser, sy'n adeiladu ar sgiliau presennol. Byddwch yn astudio TGAU Saesneg a Mathemateg, ac fel rhan o Ddiploma Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Agored, byddwch hefyd yn astudio Gwyddoniaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Mathemateg, Saesneg, TG a Sgiliau Astudio. Cynhelir tiwtorialau i archwilio llwybrau dilyniant a'ch cefnogi drwy eich astudiaethau.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffi Cwrs: £35.00

Gofynion mynediad

Llythrennedd a Rhifedd Lefel 2 a aseswyd yn y cyfweliad a TGAU Gradd A * - C mewn Iaith Saesneg. Mae angen i ddysgwyr beidio â bod mewn addysg HP am dair blynedd cyn astudio'r Cwrs hwn.

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

2 Medi 2019

Dyddiad gorffen

24 Mehefin 2021

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Rhan Amser

7.5 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

ACCC2P01
L2

Cymhwyster

Agored Cymru Level 2 Certificate in Skil

Fe gefais i fy addysgu gartref o flwyddyn 7 ymlaen ac, o ganlyniad, 'chefais i ddim cymwysterau o gwbl. Roeddwn i'n gwybod bod rhaid i mi gael rhywbeth i gael swydd. Roedd fy nhiwtoriaid i i gyd yn gefnogol iawn ond rhaid i chi weld hyn drosoch chi eich hun, felly fe fyddwn i'n dweud wrthych chi am ddod draw i weld beth all y coleg yma ei wneud i chi.

Kulsum Salamut
Wedi astudio Sylfaen Oedolion

Angen gwybod

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Camau nesaf

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE