BE EPIC

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro rydym eisiau rhoi i chi wybodaeth a sgiliau fydd yn eich helpu i gael eich gyrfa ddelfrydol. Byddwn yn eich cynorthwyo i ddatblygu dyfeisgarwch, creadigrwydd a hyder busnes a byddwn yn eich cefnogi drwy feithrin eich uchelgais, eich arloesedd a'ch meddylfryd entrepreneuraidd.

BE EPIC: Bod yn Gyflogadwy, Pwrpasol, Ysbrydoledig, Heriol

Entrepreneuriaeth

Rydyn ni yma i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid. Cewch eich sbarduno gan eraill, dysgu am fusnes, datblygu eich syniadau a gallwn eich helpu i gymryd y cam cyntaf at fod yn fos arnoch chi eich hun. Rydyn ni'n cael cefnogaeth gan Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru sy'n anelu at gynnig cyfleoedd i bob dysgwr ddatblygu ei sgiliau entrepreneuraidd. Ar ein Campws yng Nghanol y Ddinas mae gennym ofod i chi ddod i siarad gyda ni am eich syniadau busnes. Yr enw ar y gofod ydi Canolfan Syniadau; yma rydyn ni'n cynnig pecyn cefnogi sy'n cynnwys cyngor ar sut i ddechrau, mentora, gweithdai, gofod desg a mwy. Mwy o wybodaeth trwy fynd i: https://business.gov.wales/bigideas/

Cyfoethogi

Mae cyfoethogi'n gyfle i chi i gael hwyl tra rydych chi'n dysgu. Cewch gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau amrywiol, fel y clwb dadlau, clwb cod, dawns, gweithgareddau awyr agored a llawer mwy. Rydyn ni hefyd yn trefnu llawer o weithgareddau fydd nid yn unig yn datblygu eich sgiliau cyflogaeth ond hefyd yn eich cyflwyno chi i arbenigwyr yn y diwydiant. Hefyd, gall myfyrwyr gael cefnogaeth i ffurfio clwb, cymdeithas neu brosiect. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi arwain clybiau Cymraeg, Iaith Arwyddion Prydain a Chlybiau Cod.

Cyflogadwyedd: y gallu i gael gwaith

Bydd Swyddogion Cynnydd a Chyflogadwyedd (EPO) CAVC yn eich cefnogi chi i feithrin y sgiliau hanfodol angenrheidiol i ddod o hyd i waith. Bydd y tim EPO yn gwneud y canlynol: *Eich cefnogi chi i sicrhau profiad gwaith e.e. Lleoliad profiad gwaith, ymweliadau â diwydiant, heriau diwydiant, gweithdai'n cael eu harwain gan gyflogwyr a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â gwaith. *Eich cefnogi chi i ennill sgiliau cyflogadwyedd. *Bydd cefnogaeth yn cael ei chynnig ar lefel 1:1 a thrwy ymweliadau dosbarth/grŵp.

Newyddion

Ffocws ar chwaraeon – cyn fyfyriwr Jason Mohammad yn dychwelyd i CCAF i addysgu’r myfyrwyr am dechnegau cyfweliad

Mae’r darlledwr ar y teledu a’r radio, Jason Mohammad, wedi ymuno â Choleg Caerdydd a’r Fro i roi blas i bobl ifanc ar fywyd yn y byd go iawn mewn cynhyrchu newyddiaduraeth a chyfryngau creadigol.
27 Ion 2020

Newyddion

Cydnabod Coleg Caerdydd a’r Fro am ei waith arloesol gyda chyflogwyr y rhanbarth a thu hwnt

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cael ei gydnabod fel un o golegau gorau’r DU am ei waith arloesol gyda chyflogwyr ar draws y Brifddinas-Ranbarth a thu hwnt.
26 Ion 2020

Newyddion

Will, myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, yn trechu’r gwrthwynebwyr i ennill Prentis Panel y Flwyddyn Ford

Mae myfyriwr o Goleg Caerdydd a’r Fro, William Davies, wedi ennill teitl Pencampwr Panel y Flwyddyn Ford.
17 Ion 2020

Cysylltwch â ni!

E-bost: bepic@cavc.ac.uk Twitter: @CAVCBEPIC Facebook: CAVCBEPIC