BE EPIC

Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro rydym eisiau rhoi i chi wybodaeth a sgiliau fydd yn eich helpu i gael eich gyrfa ddelfrydol. Byddwn yn eich cynorthwyo i ddatblygu dyfeisgarwch, creadigrwydd a hyder busnes a byddwn yn eich cefnogi drwy feithrin eich uchelgais, eich arloesedd a'ch meddylfryd entrepreneuraidd.

BE EPIC: Bod yn Gyflogadwy, Pwrpasol, Ysbrydoledig, Heriol

Entrepreneuriaeth

Rydyn ni yma i gefnogi'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid. Cewch eich sbarduno gan eraill, dysgu am fusnes, datblygu eich syniadau a gallwn eich helpu i gymryd y cam cyntaf at fod yn fos arnoch chi eich hun. Rydyn ni'n cael cefnogaeth gan Strategaeth Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru sy'n anelu at gynnig cyfleoedd i bob dysgwr ddatblygu ei sgiliau entrepreneuraidd. Ar ein Campws yng Nghanol y Ddinas mae gennym ofod i chi ddod i siarad gyda ni am eich syniadau busnes. Yr enw ar y gofod ydi Canolfan Syniadau; yma rydyn ni'n cynnig pecyn cefnogi sy'n cynnwys cyngor ar sut i ddechrau, mentora, gweithdai, gofod desg a mwy. Mwy o wybodaeth trwy fynd i: https://business.gov.wales/bigideas/

Cyfoethogi

Mae cyfoethogi'n gyfle i chi i gael hwyl tra rydych chi'n dysgu. Cewch gymryd rhan mewn llawer o weithgareddau amrywiol, fel y clwb dadlau, clwb cod, dawns, gweithgareddau awyr agored a llawer mwy. Rydyn ni hefyd yn trefnu llawer o weithgareddau fydd nid yn unig yn datblygu eich sgiliau cyflogaeth ond hefyd yn eich cyflwyno chi i arbenigwyr yn y diwydiant. Hefyd, gall myfyrwyr gael cefnogaeth i ffurfio clwb, cymdeithas neu brosiect. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi arwain clybiau Cymraeg, Iaith Arwyddion Prydain a Chlybiau Cod.

Cyflogadwyedd: y gallu i gael gwaith

Bydd Swyddogion Cynnydd a Chyflogadwyedd (EPO) CAVC yn eich cefnogi chi i feithrin y sgiliau hanfodol angenrheidiol i ddod o hyd i waith. Bydd y tim EPO yn gwneud y canlynol: *Eich cefnogi chi i sicrhau profiad gwaith e.e. Lleoliad profiad gwaith, ymweliadau â diwydiant, heriau diwydiant, gweithdai'n cael eu harwain gan gyflogwyr a gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â gwaith. *Eich cefnogi chi i ennill sgiliau cyflogadwyedd. *Bydd cefnogaeth yn cael ei chynnig ar lefel 1:1 a thrwy ymweliadau dosbarth/grŵp.

Newyddion

CAVC a Dow yn lansio rhaglen interniaeth ddiweddaraf Prosiect SEARCH

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi uno gyda Dow Silicones UK Ltd yn y Barri er mwyn lansio rhaglen newydd sy’n cynnig cyfleoedd datblygu gyrfa amhrisiadwy i bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
14 Hyd 2019

Newyddion

Y myfyriwr CIPD cyntaf gyda'r RAF yn graddion o Goleg Caerdydd a'r Fro

Y Corporal Carly Smith yw’r cyntaf o’r grŵp o Bersonél y Lluoedd Arfog i raddio o’i hastudiaethau Sefydliad Siartredig ar gyfer Datblygu Personél (CIPD) yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.
9 Hyd 2019

Newyddion

Mae gan Coleg Caerdydd a'r Fro gynlluniau cyffrous i gefnogi 'r diwydiant lletygarwch lleol ac eisiau eich barn chi

Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion cyffrous i gael gwesty hyfforddi ar gyfer Rhanbarth y Brifddinas - ac mae amser o hyd ichi gymryd rhan.
25 Medi 2019

Cysylltwch â ni!

E-bost: bepic@cavc.ac.uk Twitter: @CAVCBEPIC Facebook: CAVCBEPIC