Gwobrau

Rydym yn falch o fod wedi ein rhoi ar restrau byrion a’n dyfarnu â nifer o wobrau cenedlaethol am ein gwaith, a gwaith ein staff a’n myfyrwyr gwych.

2020/2021

Gwobrau’r Coleg

• Gwobrwywyd Pennaeth Grŵp CAVC, Kay Martin, gydag MBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Gwasanaethau i Addysg
• Cafodd CAVC ei gynnwys ar restr fer Gwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau ar gyfer Gwobr Llywodraethu Rhagorol AoC
• Enillodd y tîm Gyrfaoedd a Syniadau Wobr Gyrfa Cymru ar gyfer Datblygiad Gyrfaoedd (Ôl-orfodol)
• Enillodd y tîm Llesiant Arian yn y Wobr Iechyd Meddwl a Llesiant Cymru ar gyfer Effaith Eithriadol mewn Addysg
• Enillodd y Dosbarth y wobr Bwyty Rhamantus y Flwyddyn yng Ngwobrau Bwytai Cymru
• Enillodd CAVC Wobr Hyfforddiant y Dywysoges Frenhinol am Raglenni Hyfforddiant a Datblygu Sgiliau Rhagorol
• Roedd y Dosbarth yn un o’r tri bwyty gorau yng Nghystadleuaeth Bwyty Coleg y Flwyddyn AA

Gwobrau Myfyrwyr

• Enillodd Callum Patterson, Louis Rochon a Jack Mathews, dysgwyr lletygarwch, gystadleuaeth Trafnidiaeth Cymru i greu bwydlen ar gyfer ei bwydlen Blas dosbarth cyntaf
• Enillodd un o’n cyn-fyfyrwyr, Ewan Heppenstall, Wobr Dysgwr Ifanc y Flwyddyn Inspire!

2020/2021

Gwobrau'r Coleg

 • Cafodd Coleg Caerdydd a'r Fro ei enwi’n un o enillwyr Gwobrau Hyfforddiant Brenhinol y Tywysoges 2022, a hynny am ei ymrwymiad eithriadol i ddysgu a datblygu
 • Parhaodd CAVC i arwain y ffordd ym maes Dysgu Sy'n Cael Ei Wella gan Dechnoleg (TEL), gan ennill ailachrediad a pharhau i fod yr unig Goleg Arddangos Microsoft yng Nghymru
 • Mae CAVC wedi ennill y Wobr Llysgennad Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yng Ngwobrau EDI WorldSkills UK 
 • Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill Gwobr Arweinyddiaeth Gynhwysol y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth yng ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau ledled y DU


Gwobrau Myfyrwyr

 • Enillodd myfyrwyr CAVC 25 o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru – 10 aur, saith arian ac wyth efydd

 • Cai Pugh wedi ennill Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Parod am Yrfa  

 • Myfyriwr chwaraeon Will Hawker yn ennill arian yn 60m y Dynion ym Mhencampwriaethau Athletau Dan Do Dan 20 Cymru 

 • Enillodd y gyn-fyfyrwraig Shokhan Hasan Wobr Dysgwr y Flwyddyn Mynediad i Addysg Uwch Agored am ei hymroddiad i’w hastudiaethau yn y Coleg

 • Enillodd Claire Gurton Wobr Inspire! i ddysgwyr sy'n oedolion am ei hymrwymiad i weithio gyda rhaglen Teuluoedd yn Dysgu Gyda'i Gilydd y Coleg i helpu gyda chynnydd ei mab Mackenzie yn yr ysgol

 • Enillodd Academi Rygbi CAVC Rownd Derfynol Cwpan Ysgolion a Cholegau Cymru URC
 • Enillodd Chardonnay Palmer efydd yn Rowndiau Terfynol Trin Gwallt Sgiliau Cynhwysol y DU
 • Enillodd Rhydian Brown arian yn Rowndiau Terfynol Dylunio Gwefannau WorldSkills UK 
 • Yn Rowndiau Terfynol Atgyweirio Cerbydau Modur WorldSkills UK, enillodd Joel Windsor arian, ac enillodd Lewis Hastings efydd
 • Enillodd Callum Roberts arian ac enillodd Sion Lewis efydd yn Rowndiau Terfynol Ailorffen Cerbydau WorldSkills UK
 • Enillodd Academi Pêl Fasged y Coleg Bencampwriaethau Pêl Fasged Colegau Cymru
 • Enillodd y myfyrwyr Cyfryngau Creadigol Lloyd Todd a Jarred Sullivan yng Ngwobrau Ysgolion a Cholegau Cymru Ysgol Ffilm a Theledu PDC yn y categori Ffilm Naratif Orau (Ffilm Ddogfen)

2020/2021

Gwobrau'r Coleg

 • Coroni CAVC y gorau yn y DU yn y categori Cefnogaeth i Ddysgwyr yng Ngwobrau AB TES 2021

 • Symudodd CAVC i fyny o safle 12 i safle 2 yng Ngwobrau Tegwch, Parch, Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant ac Ymgysylltu (FREDIE) 2021 Mynegai 100 Uchaf y Gweithleoedd Mwyaf Cynhwysol gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth. Enillodd wobr Coleg AB y Flwyddyn hefyd. 

 • Mae CAVC wedi llwyddo i sicrhau ailachrediad i’w statws Arweinwyr mewn Amrywiaeth 

 • Mae CF10 - darparwyr arlwyo a manwerthu’r Coleg - wedi cael ei roi ar restr y Cwmnïau Gorau i Weithio Iddynt yn y DU

 • Hefyd cafodd y Coleg ei ailachredu ar gyfer y Dyfarniad Safon Ansawdd Matrix ar gyfer darpariaeth y coleg cyfan  

 • Derbyniodd CAVC Wobr Aur Ysgolion Seibr yn Gyntaf y Ganolfan Seibr Ddiogelwch Genedlaethol

 • Cafodd y Darlithydd ILS Chantelle Deek Ganmoliaeth Uchel yng Ngwobrau Amrywiaeth a Chynhwysiant WorldSkills, yn y Categori Amrywiaeth Cystadleuaeth


Gwobrau Myfyrwyr

 • Enillodd y myfyrwyr moduro ddeg gwobr diwydiant a sgiliau nodedig

 • Daeth myfyrwyr CAVC ag 14 o fedalau aur, saith medal arian a naw medal efydd adref o Gystadleuaeth Sgiliau Cymru - record o ran medalau aur i'r Coleg

 • Prentis Gosodiadau Electrodechnegol Kaiden Ashun wedi ennill cystadleuaeth Prentis Crefft Screwfix 2021 ledled y DU 

 • Cafodd Newyddiadurwr Iau y BBC/CAVC Jack Grey ei ganmol yn y categori Sgŵp Fawr yng Ngwobrau Rhagoriaeth y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr yn 2020

 • Daeth Shaun-Junior Bishop yn ail ac fe'i canmolwyd yn y Gwobrau Mynediad i AU Er Cof am Keith Fletcher yn y categori Ymrwymiad Eithriadol i Ddysgu

2019/2020

Dyfarniadau’r Coleg

 • CAVC yn dod yn un o'r colegau cyntaf i weithio gyda Chanolfan Ragoriaeth WorldSkills UK
 • Yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol cyntaf erioed Cymru, roedd y Darlithydd Ffilm a Chyfryngau Cristina Raad yn enillydd ar y cyd yng nghategori Tiwtor Creadigol y Flwyddyn Cymru
 • Symudodd CAVC o'r 15fed i'r 12fed safle ym Mynegai 100 Uchaf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth, ac enillodd y Coleg wobr y Ganolfan am ei ymrwymiad i degwch, parch, cydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant ac ymgysylltu (FREDIE)
 • Canmolwyd y Coleg am ei waith ar ymgysylltu â chyflogwyr yng Ngwobrau Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) ledled y DU. Hefyd canmolodd beirniaid Gwobrau Beacon CAVC am y profiad dysgu 'real, nid realistig' mae'n ei ddarparu


Dyfarniadau’r Myfyrwyr


 • Dioddefodd y myfyriwr Awyrofod Kierran James gwymp erchyll wrth wasanaethu yn Kenya a bu’n rhaid iddo oedi gyda’i yrfa yn y Fyddin ond yn 2020 enillodd Wobr Inspire! am ddysgu yn wyneb pob her
 • Cafodd gwaith y myfyriwr Celf Safon Uwch Jacob David sylw mewn Arddangosfa Haf ar-lein ar gyfer artistiaid ifanc gan yr Academi Frenhinol
 • Arwyddodd Jack Pascoe, Capten Academi Pêl Droed CAVC, ysgoloriaeth lawn gyda Choleg Casper yn UDA
 • Enillodd myfyrwyr o Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro fwy o fedalau yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru nag unrhyw Goleg arall yng Nghymru
 • Enillodd y dysgwr Moduro Naim Ahmed wobr Myfyriwr Llawn Amser y Flwyddyn a bwrsari gwerth £2,000 yng Ngwobrau Blynyddol Sefydliad y Diwydiant Moduron (IMI) ledled y DU
 • Arwyddodd Capten cyntaf Academi Rygbi CAVC, Ben Thomas, gontract lefel hŷn gyda Gleision Caerdydd ac arwyddwyd pedwar chwaraewr arall o'r Academi Rygbi ar gontractau D18
 • Aeth y myfyriwr lletygarwch Ieuan Jones allan i India ar gyfer Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc ac enillodd y fedal am Greu’r Pwdin Gorau
 • Yng Ngwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol cyntaf erioed Cymru, enillodd Megan O'Brien, dysgwr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn CAVC, wobr Myfyriwr Creadigol y Flwyddyn Cymru
 • Cystadlodd Coleg Caerdydd a'r Fro ac Academi Addysg a Chriced Clwb Criced Morgannwg yng nghystadleuaeth Criced 24 Colegau Cymru am y tro cyntaf ac ennill
 • Enillodd Kaiden Ashun, dysgwr Gosodiadau Trydan, rowndiau rhagbrofol Cymru cystadleuaeth Prentis Trydanol y Flwyddyn SPARKS
 • Cafodd y myfyriwr Moduro Will Davies ei goroni'n Brentis Panel y Flwyddyn Ford
 • Aeth saith myfyriwr i Rowndiau Terfynol WorldSkills UK a daethant yn ôl naill ai gyda chanmoliaeth uchel neu gyda medal – enillodd Morgan McNeil fedal arian ac enillodd Scott Roberts fedal efydd yn y gystadleuaeth Gweinyddwr Systemau Rhwydwaith
 • Dewiswyd myfyrwyr Academi Pêl Rwyd CAVC i chwarae dros Gymru, i dîm y Dreigiau Celtaidd yn yr Uwchgynghrair a thros Sir Caerdydd a'r Fro
 • Enillodd y Prentis Treftadaeth Ddiwylliannol Esta Lewis Wobr Talent Yfory yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru


2018/19

Dyfarniadau’r Coleg

 • CAVC oedd y Coleg Arddangos Microsoft cyntaf yng Nghymru
 • Dyfarnwyd Gwobr Safon Ansawdd Matrix i Goleg Caerdydd a'r Fro am ddarpariaeth y coleg cyfan – y cyntaf i goleg Addysg Bellach yng Nghymru
 • Daeth y Coleg yn 15fed ym Mynegai 100 Uchaf y DU 2018 y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth, gan symud i fyny o’i safle yn 23ain yn y flwyddyn flaenorol
 • Dewiswyd Pennaeth Pêl Rwyd CAVC, Kyra Jones, i gynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad
 • Mewn digwyddiad arbennig yn y Senedd, cyflwynwyd Gwobr Beacon ledled y DU i'r Coleg am ei raglen Prentisiaeth Iau arloesol sy'n cynnig mwy o lwybrau gyrfa galwedigaethol i bobl ifanc 14 i 16 oed
 • Dyfarnwyd achrediad arian i Goleg Caerdydd a'r Fro yn erbyn y Safon Buddsoddwyr mewn Pobl, gan ddangos ein hymrwymiad i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda
 • Dewiswyd Tracy Bird, Rheolwr Barod am Yrfa Coleg Caerdydd a'r Fro, gan Career Ready fel Hyrwyddwr Cyflogadwyedd Santander 2018 ar gyfer Cymru a Gorllewin a Chanolbarth Lloegr
 • Cyflawnodd y Coleg Nod Gyrfa Cymru, gwobr sydd wedi’i chynllunio i gydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliadau addysgol i fodloni gofynion Llywodraeth Cymru a nodir yn Gyrfaoedd a'r Byd Gwaith: fframwaith ar gyfer pobl ifanc 11 i 19 oed


Dyfarniadau’r Myfyrwyr

 • Roedd mwy o fyfyrwyr CAVC yn rowndiau terfynol WorldSkills UK nag unrhyw goleg arall yng Nghymru
 • Daeth Miri Hughes a Nikolett Kovacs yn gyntaf ac yn ail yng Ngwobrau Myfyrwyr Blynyddol Grŵp Celf y Bont-faen
 • Cystadlodd y prentis Gosodiadau Trydan Tom Lewis yn rowndiau terfynol EuroSkills yn Budapest – ac fe'i dewiswyd hefyd fel rhan o Dîm y DU ar gyfer Rowndiau Terfynol Rhyngwladol WorldSkills yn Rwsia! Hefyd dewiswyd Kyle Woodward, a raddiodd yn ddiweddar mewn Seibr-ddiogelwch, ar gyfer Rwsia
 • Enillodd y dysgwyr 4 medal aur, 5 arian a 3 efydd yn Rowndiau Terfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Enwyd Charlotte Ward yn Brentis Ford y Flwyddyn ar gyfer Atgyweirio a Phaentio Cerbydau
 • Dewiswyd chwaraewyr Academi Pêl Rwyd CAVC ar gyfer Cymru, sir Caerdydd a'r Fro a hefyd i gystadlu yng Ngornest Pêl Rwyd Chwaraeon Colegau Cymru
 • Aeth y myfyriwr lletygarwch Jasmine Jones allan i India i gystadlu yn Olympiad Rhyngwladol y Cogyddion Ifanc
 • Enillodd Bethan Greenslade, myfyrwraig Pobi Lefel 3, wobr aur yn rowndiau terfynol Patisserie a Melysion Uwch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a hefyd enillodd arian ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru
 • Daeth tîm o ddeg dysgwr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn drydydd yng Nghynhadledd Ffilm flynyddol y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Rheolwyr Gwasanaethau Myfyrwyr
 • Enillodd Whitney Phillips Wobr BTEC i Fyfyriwr Gofal Plant a Chymdeithasol y Flwyddyn i gydnabod ei chyflawniad yn ei phwnc


2017/2018

Gwobrau’r Coleg

 • Gwobr Beacon AoC am Bontio i Addysg Ôl 16 i Raglen Prentisiaethau Iau CCAF
 • Gwobr Beacon AoC am Ddarpariaeth Effeithiol o Brentisiaethau
 • Cadwodd y Coleg ei Safon Aur gan People 1st a daeth yn Ganolfan Ragoriaeth ar gyfer Gwasanaeth Bwyd a Diod a Patisserie a Melysion
 • Yn y 15fed Safle ar Fynegai 100 Uchaf y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Derbyniodd yr Adran ESOL, ABE a Learndirect Wobr Dysgu ar y Cyd mewn Prosiectau am ei gwaith gyda BT
 • Enillodd y Darlithydd Cyfrifeg Mike Webster Wobr Cyflawniad Oes gan AAT
 • Enillodd y Darlithydd Creadigol Kat Keeble-Buckle Wobr Tiwtor Inspire!
 • Enillodd y Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus Tom Jones wobr Hyfforddwr y Flwyddyn VQ am y ffordd mae’n hyrwyddo dysgu arbrofol
 • Enwyd y Rheolwr Career Ready Tracy Bird yn Hyrwyddwr Cyflogadwyedd y Flwyddyn Career Ready ar gyfer Cymru, y Gorllewin a Chanolbarth Lloegr
 • Enillodd yr Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru James Martin Bencampwriaethau Codi Pŵer y Byd yn y categori dan 90kg

Gwobrau’r Myfyrwyr

 • Cynrychiolodd y Prentis Gosodiadau Trydanol Tom Lewis Dîm y DU yn Euroskills yn Budapest
 • Bydd Tom a’i efaill Connor, sydd hefyd yn Brentis Gosodiadau Trydanol, yn teithio i Rwsia ar gyfer Rowndiau Terfynol WorldSkills yn 2019
 • Yn 2018, anfonodd CCAF fwy o ddysgwyr i Rowndiau Terfynol WorldSkills y DU nag unrhyw Goleg arall yng Nghymru. Enillodd James Ackland fedal arian yn y categori Teilsio Waliau a Lloriau, enillodd Henry Deane fedal efydd yn y categori Ailorffen Cerbydau ac enillodd Matuesz Kolacki fedal efydd yn y categori Seibr Ddiogelwch
 • Teithiodd Amy Hoskins (2017), Alex James (2018) a Jasmine Jones (2019) neu – yn achos Jasmine, bydd yn teithio – i India i gynrychioli Cymru yng ngornest ryngwladol yr Olympiad Cogyddion Ifanc
 • Enillodd Anthony Cox fedal aur yn y gystadleuaeth Hyfforddwr Personol Sgiliau Cynhwysol yng nghystadleuaeth ADY WorldSkills
 • Enillodd Henry Deane fedal aur yn rowndiau terfynol Paentio a Chyrff Moduron Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ac enillodd ei gydfyfyriwr Oscar Green fedal arian
 • Enillodd Hannah Needs fedal aur yng nghategori Marchnata Nwyddau’n Weledol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Enillodd James Ackland fedal efydd am Deilsio Waliau a Lloriau yn Rowndiau Terfynol WorldSkills UK 2017
 • Enillodd Camilla Dima fedal aur yn Rowndiau Terfynol Wyneb a Harddwch Uwch Cystadleuaeth Sgiliau Cymru – enillodd Soraia Sequira Gomes Rabaol fedal arian
 • Enillodd Sharna Byrne, Dasiy Dimond a Makenzi Webber fedal arian mewn cystadleuaeth Cyfryngau Sgiliau Cynhwysol Cymru
 • Enillodd Dion Mullins fedal arian mewn Trin Gwallt yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru
 • Cyflogwyd yr intern gyda Phrosiect SEARCH, Jade Smith – un o grŵp o interniaid ag Anghenion Dysgu Ychwanegol mae’r Coleg yn eu lleoli gyda Phrifysgol Caerdydd – yn llawn amser gan y Brifysgol
 • Enillodd y dysgwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3 Whitney Phillips wobr Dysgwr y Flwyddyn BTEC yn y Categori Plant, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Enillodd Caroline Turner ac Annette Howell wobr Dysgwr y Flwyddyn BTEC
 • Bydd y fyfyrwraig TG Lefel 3 Ellie Perkins yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaethau Pedair Gwlad Arbenigol Microsoft
 • Daeth y myfyrwyr Gradd Sylfaen mewn Ffilm yn drydydd yng Nghystadleuaeth Ffilm NAMSS 2018
 • Daeth y myfyriwr Gosod Brics Lefel 2 Sam Ashdown yn ail mewn cystadleuaeth wedi’i threfnu gan Persimmon Homes a chafodd gyfweliad am brentisiaeth
 • Enillodd pedwar dysgwr Wobrau Myfyrwyr y Flwyddyn CILEx
 • Enillodd Mateusz Kolacki fedal aur yn rowndiau terfynol rhanbarthol Seibr Ddiogelwch WorldSkills ac enillodd Kyle Woodward fedal arian. Hwn oedd y tro cyntaf i CCAF gymryd rhan yn y gystadleuaeth
 • Enillodd Morgan Whithear fedal aur a Tomek Pawelek fedal arian yng nghystadleuaeth Technegydd TG WorldSkills
 • Enillodd Fatoumata Makalo fedal efydd yng nghystadleuaeth Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes WorldSkills

  Ar restr fer/wedi’u henwebu
 • Tair Gwobr TES – Defnydd Effeithiol o TEL, Addysgu a Dysgu Galwedigaethol ac Arweinydd y Flwyddyn
 • Roedd Arweinydd y Cwrs CIPD Nick Carter ar y rhestr fer yn y categori Gweithiwr Proffesiynol AD Gorau – Sector Cyhoeddus/3ydd Sector yng Ngwobrau CIPD
 • Ar restr fer Gwobr Beacon AoC am Les
 • Roedd y Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus Tom Jones ar restr fer ar gyfer Athro AB y Flwyddyn TES
 • Roedd Angela Carreira ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr CIPD Cymru
 • Roedd myfyriwr Safon Uwch Michael Bonney ar restr fer Gwobr Addysg Prydain ledled y DU


2016

Gwobrau’r Coleg

 • Darparwr Addysg Bellach y Flwyddyn Cymru – Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Coleg y Flwyddyn - Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider Cymru
 • Effaith Economaidd – Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider Cymru
 • Dylunio Drwy Arloesi - RICS
 • Darparwr Hyfforddiant a Gyllidir y Flwyddyn – Gwobrau Cyflenwyr Canolfan Gyswllt
 • Gwobr Pensaernïaeth Cymru i Gampws Canol y Ddinas – Cymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru           

Gwobrau Myfyrwyr

 • Nadia Hadjali, Myfyriwr Trin Gwallt y Flwyddyn y DU – Y Cyngor Trin Gwallt
 • Lauretta Hughes, Myfyriwr Mynediad i Addysg Uwch y Flwyddyn Agored Cymru
 • Danielle Halford, Myfyriwr Career Ready y Flwyddyn y DU Syr Winfried Bischoff

Ar restr fer/enwebwyd

 • Gwobr Beacon Cymdeithas y Colegau (AoC) – Addysgu Ymarferol a Dysgu Ymarferol 
 • James Donaldson, Cyflogai AB y Flwyddyn - Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Amrywiaeth
 • Coleg AB y Flwyddyn – Gwobrau Addysg Bellach TES
 • Gwobrau Busnes a Phartneriaethau Insider Cymru – Gwobr Proses Newydd, Datblygu Pobl a Phartneriaeth       
 • Ymgyrch Hysbysebu Orau – Gwobrau Marchnata Cymru
 • Darparwr Hyfforddiant y Flwyddyn – Gwobrau Sgiliau Creadigol a Diwylliannol