Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae ein cyrsiau yn eich paratoi ar gyfer byw'n annibynnol, gwaith neu astudiaeth bellach.

Am Baratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Mae cyrsiau Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu CAVC yn cynnig darpariaeth unigryw, sy’n galluogi pobl ifanc i oresgyn rhwystrau i gefnogi eu llwybrau dilyniant yn y dyfodol. Mae tri llwybr, ac mae bob un yn canolbwyntio ar ddatblygu’r sgiliau a rhinweddau sydd eu hangen i baratoi myfyrwyr ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu.

Paratoi ar gyfer Gwaith: Mae cyrsiau Sgiliau Gwaith ar gyfer pobl ifanc sy’n gweithio at gyflogaeth annibynnol neu wedi’i chefnogi. Bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn ystod o wersi yn yr ystafell ddosbarth, prosiectau grwˆp ymarferol a lleoliadau gwaith, a darperir y ddau yn y coleg a gyda chyflogwyr lleol. Mae’r ymagwedd amrywiol yn darparu ein dysgwyr gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i fod yn weithwyr hyderus a llwyddiannus, sy’n barod i wynebu’r farchnad swyddi. 

Paratoi ar gyfer Bywyd: Mae cyrsiau Sgiliau Bywyd yn Gyrsiau Dysgu Personol ar gyfer pobl ifanc sy’n gweithio at fywyd annibynnol, hapus ac actif ar ôl gorffen yn y coleg. Mae ein cyrsiau Dysgu Personol yn rhoi hyblygrwydd i ddysgwyr ganolbwyntio ar feysydd datblygu sydd yn bersonol iddyn nhw.  Bydd dysgwyr yn cael eu cefnogi i greu eu cynlluniau dysgu eu hunain, yn seiliedig ar eu diddordebau ac uchelgeisiau unigol.  Mae prosiectau wedi’u dylunio’n benodol i hwyluso cyfleoedd i ddysgwyr ddatblygu sgiliau mewn ystod o feysydd drwy ddarparu profiadau dysgu ystyrlon, annog hunaneiriolaeth a hyrwyddo annibyniaeth.  

Paratoi ar gyfer Dysgu: Mae’r cyrsiau Mynediad Galwedigaethol yn cynnwys ystod o weithgareddau ymarferol a gweithgareddau yn y dosbarth i roi’r sgiliau, rhinweddau a’r profiadau sydd eu hangen i ddysgwyr allu astudio ar lefel uwch. Yn ogystal â pharhau i wella eu sgiliau Mathemateg a Saesneg, bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiectau craidd sy’n datblygu gwaith annibynnol a sgiliau astudio, ac yn cymryd rhan mewn sesiynau tiwtorial sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae dysgwyr yn adeiladu eu cwricwlwm eu hunain drwy ddewis dau opsiwn o ystod o Lwybrau Galwedigaethol yn cynnwys Arlwyo, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Chwaraeon, Gwasanaethau Cyhoeddus, y Cyfryngau, Celf, TG, Mecaneg, Crefftau Adeiladu, Gwallt a Barbro, Harddwch, Gwasanaeth Cwsmeriaid, Busnes, Plymio a Thrydanol, y Celfyddydau Perfformio, a Cherddoriaeth. Ar ôl cwblhau’r cwrs Mynediad Galwedigaethol, bydd gan ddysgwyr amrywiaeth o sgiliau, ac yn hyderus i wneud dewisiadau priodol ar gyfer y camau nesaf.

Rydym hefyd yn cynnig cyrsiau wedi’u dylunio i ddarparu cyflwyniad graddol i fywyd coleg. Er enghraifft, mae ein cyrsiau Sgiliau a Chynnydd yn darparu amserlen fwy syml i ddysgwyr, gyda llai o symud o amgylch campysau’r coleg, dosbarthiadau llai a lle yn y cwricwlwm i dynnu sylw at rwystrau personol o ran gwneud cynnydd, ac yn gweithio fel pont at addysg bellach.

Eich CAVC

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ystod o sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector i ddarparu rhaglenni addysg a hyfforddiant pwrpasol yn y gymuned. Mae ymgysylltu, addysgu a dysgu a dilyniant pwrpasol yn allweddol i lwyddiant wrth baratoi pobl ifanc ar gyfer gwaith, bywyd a dysgu.

Prosiect Search

Un o’n cyfleoedd cynnydd yw’r cwrs cyffrous hwn mewn partneriaeth â sefydliadau sector preifat a sector cyhoeddus. Byddwch yn cael interniaeth o fewn ardal Caerdydd neu’r Fro tra byddwch yn cael cefnogaeth ar ddiwedd y flwyddyn.

Yr holl opsiynau Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu

Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Enw’r cwrs
Lefel
Lefel
Availability
Start dates available
Month
Year
Locations available
Mac on Track
L1 Llawn Amser 4 Hydref 2021
Mynediad galwedigaethol
L1 Llawn Amser 30 Awst 2021 4 Hydref 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Sgiliau Gwaith Mynediad Galwedigaethol
L1 Llawn Amser 30 Awst 2021 4 Hydref 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Astudiaethau Galwedigaethol
L2 Llawn Amser 30 Awst 2021 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd
Ministry of Life
L1 L2 Llawn Amser 20 Medi 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Tuag at Annibyniaeth
EL1 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Cyflogadwyedd a Sgiliau Bywyd
EL2 EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Cyflogadwyedd a Sgiliau Bywyd
EL3 Llawn Amser 21 Chwefror 2022 Neuadd Llanrhymni
Porth Mynediad Galwedigaethol
EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws Dwyrain Caerdydd Campws y Barri
Sgiliau ar gyfer Dilyniant yn y Coleg
EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd Campws y Barri
Ymgysylltu â Newid Interniaethau SEARCH
EL1 EL3 Llawn Amser 30 Awst 2021 Campws Canol y Ddinas, Caerdydd