Diploma Proffesiynol Ymarfer Perfformiad

L4 Lefel 4
Llawn Amser
4 Medi 2023 — 21 Mehefin 2024
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Ynghylch y cwrs hwn

Mae Diploma Proffesiynol Lefel 4 Prifysgol y Celfyddydau Llundain (UAL) mewn Perfformio yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu a gwella eu sgiliau perfformio er mwyn paratoi ar gyfer astudiaeth bellach, neu waith yn y sector.

Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymestyn a chyfoethogi lefel eu sgiliau ymarferol wrth ddatblygu eu diddordebau personol a'u maes arbenigedd. 

Mae'r cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr sy'n bwriadu dilyn gyrfa yn y celfyddydau creadigol; eu galluogi nhw i ddeall mwy am eu creadigrwydd, ei ddatblygu a'i roi ar waith. Mae'r prosiectau a wneir yn ystod y cwrs yn ceisio diffinio uchelgeisiau artistig a chyfleoedd dilyniant yn ogystal â datblygu ymarfer proffesiynol. 

Beth fyddwch chi’n ei astudio

Uned 1 - Ymarfer Proffesiynol Cymhwysol: Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i wirioneddau lleoliad gwaith proffesiynol, a bydd yn rhoi iddynt y safonau ymddygiad ac ymarfer proffesiynol mewn ymarferion sy'n ofynnol o fewn y diwydiant. Bydd myfyrwyr yn meithrin dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o'r gofynion a roddir ar ysgwyddau'r perfformiwr mewn ystafell ymarfer (a thu allan iddi), a byddant yn dechrau cymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol eu hunain.                           

Uned 2 - Ymarfer Perfformio Arbenigol: Mae'r uned hon yn gyfle i fyfyrwyr daro golwg fanylach ar eu llwybrau arbenigol dewisol drwy eu caniatáu nhw i ddatblygu a chyfoethogi eu sgiliau perfformio technegol drwy gael eu rhoi mewn lleoliad gwaith proffesiynol. Yn y lleoliadau hyn, byddant yn dod i ddeall y ddisgyblaeth sy'n ofynnol mewn ymarfer proffesiynol.

Datblygir sgiliau ymarferol eang ac amrywiol, yn dibynnu ar gyd-destun y gwaith a wneir a'r tîm(au) cynhyrchu mae'r myfyriwr yn gweithio ag o/â nhw. Bydd y myfyriwr yn datblygu ei ymarfer proffesiynol drwy weithio gydag arddulliau a chyfnodau hanesyddol gwahanol, a thrwy greu gwaith ar gyfer 
cynulleidfaoedd penodol.                                                

Uned 3 - Prosiect Perfformio Arbenigol: Bydd cynnwys yr uned yn amrywio yn ôl gofynion penodol y prosiect y bydd y myfyriwr yn ei ddewis, sy'n cael ei drafod mewn trafodaeth â darlithwyr. Bydd gwaith monitro llym a pharhaus o'r prosiect yn holl bwysig os yw myfyriwr am fodloni gofynion yr uned hon yn llwyddiannus. Ymhlith y gweithgareddau arferol y bydd myfyrwyr yn eu gwneud, mae; ymarferion, gweithdai, ymchwil a datblygu, cynllunio, cyflwyniadau, cyfarfodydd cynhyrchu, drafftiau neu 'waith ar y gweill' a digwyddiadau perfformio.            

Gofynion mynediad

Cymhwyster Celfyddydau Perfformio UG/Sofon Uwch/L3 neu brofiad cyfwerth. Bydd disgwyl i fyfyrwyr Celfyddydau Pefformio gymryd rhan mewn clyweliad. Rydym hefyd yn argymell y dylai myfyrwyr fod ag o leiaf TGAU gradd 4 neu radd C (neu gymhwyster Lefel 2 cyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg.

Disgwylir i fyfyrwyr rhyngwladol allu dangos fod ganddynt lefel dda o Saesneg ysgrifenedig a llafar, ac argymhellir y dylai fod ganddynt sgôr IELTS (neu gyfwerth) o ddim llai na 5.0.

Bydd cyfweliad yn ofynnol er mwyn asesu addasrwydd ymgeiswyr.

Rhaid bod yn 18 oed neu hŷn.

Ffi'r cwrs fesul blwyddyn

Ffioedd Stiwdio: £65.00

Pwyntiau pwysig

  • Mae'r Coleg yn croesawu cyswllt â rhieni / gwarcheidwaid myfyrwyr sy'n iau na 18 oed.

  • Mae cefnogaeth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi ymrwymo i gynhwysiant ac mae'n gwerthfawrogi amrywiaeth. Rydym yn benderfynol o hybu cyfleoedd cyfartal a thrin pawb yn deg a gyda pharch.

  • Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn cadw'r hawl i wneud newidiadau i'r cwrs hwn heb rybudd ymlaen llaw.

  • Gall ffioedd cyrsiau newid. Cadarnheir eich ffi cyn ymrestru.

  • Mae pob cwrs yn fanwl gywir adeg uwchlwytho neu argraffu'r deunydd hwn.

  • Dim ond os oes niferoedd digonol y cynhelir y cyrsiau.

  • Sylwer, os byddwch yn dewis tri chwrs neu fwy, efallai y cewch eich cyfeirio i gael apwyntiad gyrfaoedd i ddechrau. Nid yw hyn yn berthnasol i ddewisiadau Safon Uwch na TGAU.

Gwybodaeth allweddol

Dyddiad dechrau

4 Medi 2023

Dyddiad gorffen

21 Mehefin 2024

Amser o'r dydd

Diwrnod/ Amser

Llawn Amser

18.75 awr yr wythnos

Lleoliad

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Mapiau a Chyfarwyddiadau

Cod y cwrs

PCCC4F01
L4

Cymhwyster

Lefel 4 Diploma Proffesiynol mewn Perfformio

Mwy...

Fideos
Beth mae ein myfyrwyr yn ei ddweud

“Gallai’r coleg gynnig popeth yr oeddwn ei angen o ran cyfleusterau, gyda’r theatr a’r goleuo, a stiwdios dawns. Mae’r gefnogaeth sydd i’w chael yn y coleg yn dda, maent yn cadw mewn cysylltiad â ni i sicrhau ein bod yn iawn ar y cwrs, ac rydym bob amser yn cael popeth sydd ei angen arnom.”

Bethan Simmons
Sy’n astudio’r Celfyddydau Perfformio Lefel 3 ar hyn o bryd, Blwyddyn 2

Rhagolygon gyrfa ac astudio pellach

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae gan y Coleg gysylltiadau cryf â diwydiant gan gynnwys y BBC, Theatr Genedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, ITV Cymru a Theatr y Sherman, gan ddarparu cyfleoedd ar gyfer profiad gwaith ac i gymryd rhan mewn prosiectau proffil uchel.

Bydd gan y myfyrwyr sydd wedi cwblhau Diploma Proffesiynol Lefel 4 UAL mewn Perfformio'r sgiliau a'r ddealltwriaeth hollbwysig i fynd ymlaen at Addysg Uwch, hyfforddiant pellach neu hyfforddiant mewn conservatoire, neu waith neu hunangyflogaeth yn y diwydiant.

Pam CAVC?

Un o'r colegau mwyaf yn y wlad gyda mwy na 30,000 o bobl yn dysgu gyda ni bob blwyddyn.

Cefnogaeth Dysgu

Mae ein timau cefnogi ymroddedig yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion dysgu ychwanegol, cyllid myfyrwyr a mwy.

Cyfleoedd

Mae CAVC yn cynnig llawer o gyfleoedd y tu hwnt i'ch astudiaethau gan gynnwys rhaglen gyfoethogi wych a chyfleoedd chwaraeon.

Mwy o wybodaeth

Lawrlwythwch ganllaw cyrsiau yn eich maes o ddiddordeb.

Nosweithiau agored

Ymwelwch â ni yn un o'n safleoedd, cewch sgwrs gyda'n tiwtoriaid ynglŷn â'r cwrs sy'n mynd â'ch bryd a gweld ein cyfleusterau arbennig trwy eich llygaid eich hunan.

Gwneud cais ar-lein

Mae'n hawdd gwneud cais i Goleg Caerdydd a'r Fro a gallwch wneud popeth ar-lein.

Lleoliadau

Campws Canol y Ddinas, Caerdydd
Campws Canol y Ddinas, Caerdydd

Campws Canol y Ddinas,

Heol Dumballs,

Caerdydd,

CF10 5FE