Katie, myfyrwraig Coleg Caerdydd a'r Fro, yn ennill gwobr am ei Hymrwymiad Arbennig i'r Gymraeg

21 Mai 2021

Mae Katie Hill, myfyrwraig Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, wedi ennill Gwobr CAVC am ei Hymrwymiad Arbennig i'r Gymraeg.

Mae CAVC yn falch o'i dreftadaeth Gymreig a phenderfynwyd creu'r wobr arbennig hon i ddathlu'r Gymraeg a diwylliant Cymru a gwobrwyo dysgwyr sy'n dangos eu hymrwymiad iddynt. Noddir y wobr hon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dewiswyd Katie, sy'n 18 mlwydd oed ac o Hengoed, fel enillydd cyntaf y wobr am yr ymrwymiad arbennig i'r Gymraeg y mae wedi'i ddangos dros y flwyddyn ddiwethaf. Drwy ei hangerdd am y Gymraeg, dewiswyd yn Llysgennad Cymraeg CAVC.

Mae hefyd wedi gweithio'n ddiflino yn ystod y pandemig, gan greu clwb llesiant dwyieithog ar Microsoft Teams, lle mae myfyrwyr yn gallu cael y cyfle i drafod eu meddyliau, teimladau a phryderon yn eu dewis iaith, boed hynny yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Mae Katie hefyd wedi cyfrannu at gylchlythyrau a thrafodaethau adrannol CAVC a sefydlu cwis Cymraeg ar gyfer Dydd Miwsig Cymru i godi arian ar gyfer Felindre.

"Mae'n deimlad gwych ennill y wobr Ymrwymiad Arbennig i'r Gymraeg," dywedodd Katie. "Rwyf wedi fy synnu'n llwyr hefyd gan nad oeddwn yn gwybod bod y wobr hon yn bodoli.

"Ac rwy'n falch iawn ohonof a'r Coleg, nid yn unig ohonof fy hun am lwyddo i gyflawni'r wobr hon, ond o'r Coleg am gydnabod y dylid dathlu rhywbeth fel hyn."

Mae Katie, sy'n anaml iawn yn cael y cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg gyda theulu neu ffrindiau, yn credu bod cefnogaeth CAVC i ddwyieithrwydd yn hanfodol.

"Rwy'n credu ei bod yn hollbwysig bod y Coleg yn hyrwyddo'r Gymraeg," eglurodd. "Fel llysgennad Cymraeg, fy nghyfrifoldeb i yw ei gwthio ymlaen fel rhywbeth hwyliog.

"Ac fel rhywun a fynychodd ysgol gynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg, mae symud i rywle cyfrwng Saesneg yn frawychus iawn - rwy'n credu bod yr integreiddiad wedi bod yn wych yma yn y Coleg.

"Rwyf wrth fy modd yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn y Coleg. "Rwy'n credu ei fod yn lle gwych i allu ei defnyddio, gan y gallwn ei hyrwyddo at ddibenion academaidd a chymunedol.

"Rwy'n credu bod llawer o ddisgyblion, yn enwedig fy oed i, yn anghofio bod y Gymraeg yn fwy na rhywbeth rydych chi'n ei dysgu ar gyfer TGAU, mae'n rhywbeth y gallwch ei chael am weddill eich oes ac mae'r diwylliant sydd ynghlwm â hi yn arbennig."

Gan siarad am ei gwaith fel Llysgennad Cymraeg CAVC a sefydlu clwb llesiant i siaradwyr Cymraeg a Saesneg, dywedodd Katie:

"Rwy'n credu mai'r hyn rwyf wedi'i fwynhau fwyaf am fod yn y coleg yw'r gallu i hyrwyddo'r Gymraeg a dangos i fyfyrwyr y gellir ei hastudio ymhellach yn ogystal â'i defnyddio i gael hwyl, fel y cwis a gynhaliom ar gyfer Dydd Miwsig Cymru.

"Nid oes amheuaeth mai fy mhrif lwyddiant gyda'r Coleg yw creu'r clwb llesiant a sefydlais gyda chymorth y tîm llesiant a fy nghyd-lysgenhadon Cymraeg. Ei enw yw'r 'lle lles'. Ac mae gennym wasanaethau iechyd meddwl i siaradwyr Cymraeg a Saesneg fel y gall pawb fod mor gyfforddus ag sydd angen iddynt fod."

Mae Katie yn bwriadu cwblhau ei Safon Uwch a mynd ymlaen i'r brifysgol, a dod yn Ddoctor mewn Seicoleg yn y pen draw.

"Mae'r Coleg yn fy helpu i gyflawni fy nodau 100%," dywedodd. "Nid wyf erioed wedi bod mewn system addysgol sydd mor gefnogol o fy nyfodol, ac o fy mywyd presennol."

Dywedodd Dirprwy Bennaeth Coleg Caerdydd a'r Fro, Sharon James: "Da iawn Katie! Yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro rydym yn dathlu'r Gymraeg a diwylliant Cymru ac mae gwaith Katie yn ein helpu i wneud hynny wedi bod yn anhygoel dros y flwyddyn ddiwethaf.

"Rydym yn falch o fod yn Gymry a chredwn fod gan bawb yr hawl i gyfathrebu a dysgu gyda ni yn y Gymraeg. Dyna pam rydym mor falch o roi'r wobr hon i Katie am ei hymrwymiad arbennig - mae'n fodd o ddathlu aelodau o Deulu CAVC sydd wedi rhagori gyda'u sgiliau Cymraeg."