Cyn fyfyrwraig yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro Amanda yn graddio gyda Dosbarth Cyntaf

15 Meh 2020

Mae cyn fyfyrwraig Gradd Sylfaen yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Amanda Truman, newydd raddio gyda gradd lawn a Dosbarth Cyntaf – yr anrhydedd fwyaf bosib.  

Graddiodd Amanda – sydd “wedi gwirioni” gyda’i Dosbarth Cyntaf – gyda Gradd Sylfaen dwy flynedd mewn Gofal Ieuenctid a Chymdeithasol yn 2019, gydag anrhydedd cadarn. Penderfynodd barhau â phrifysgol partner y Coleg, Prifysgol De Cymru (PDC), ar gyfer blwyddyn ychwanegol er mwyn graddio gyda BSc (Anrh) llawn mewn Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid.

Ymunodd Amanda â CAVC fel myfyrwraig aeddfed gan fod gan ei mab Anghenion Dysgu Ychwanegol ac roedd eisiau dysgu mwy am y problemau yr oedd yn eu dangos.    

“Fe wnes i edrych ar wefan CAVC i ddechrau a gweld cwrs Gofal Ieuenctid a Chymdeithasol,” esboniodd. “Fe wnes i gais gan feddwl mai cwrs coleg oedd e ond, ar ôl derbyn, fe wnes i sylweddoli ei fod yn gwrs prifysgol.”

Mae Graddau Sylfaen yn cyfateb i dri chwarter gradd baglor anrhydedd llawn. Fel cymhwyster galwedigaethol Lefel 4 a Lefel 5, gall graddedigion symud ymlaen yn syth i rôl o’u dewis neu fynychu prifysgol am drydedd flwyddyn i ennill gradd lawn.                            

“Roeddwn i’n nerfus oherwydd doeddwn i ddim yn teimlo ’mod i ddigon da i brifysgol oherwydd roedd blynyddoedd lawer wedi mynd heibio er pan oeddwn i yn yr ysgol,” dywedodd Amanda. “Fe wnes i feddwl gadael, ond wedyn fe wnes i siarad ag arweinydd y cwrs, wnaeth gael gwared ar unrhyw bryderon oedd gen i a rhoi hyder i mi ddal ati.”

Ar ôl i’w hofnau ar y dechrau gilio, fe setlodd Amanda yn gyflym iawn.

“Fe wnes i fwynhau fy amser yn astudio yn CAVC yn fawr,” meddai. “Roedd y tiwtoriaid yn anhygoel ac roeddwn i’n teimlo ’mod i’n cael cefnogaeth dda, nid dim ond yn academaidd, ond yn bersonol hefyd.

“Fe wnes i fy lleoliad gwaith dwy flynedd yn CAVC hefyd, yn yr Adran Ehangu Cyfranogiad, yn ystod fy nghyfnod astudio o ddwy flynedd. Roedd yn grêt i ddangos i mi pa sgiliau sydd eu hangen i weithio gyda phobl ifanc.”

Aseiniad olaf Amanda ar gyfer y Radd Sylfaen oedd prosiect ymchwil bychan. Fe wnaeth hwn am ei lleoliad gwaith yn y Coleg.          

“Fe wnaeth arweinydd y cwrs fy ngwahodd i i gyflwyno’r canlyniadau yng Nghynhadledd Addysg Uwch flynyddol y Coleg,” meddai. “Er ’mod i’n nerfus, fe aeth y cyflwyniad yn dda ac roeddwn i’n ddiolchgar am y cyfle i ddatblygu fy sgiliau proffesiynol.”

Ar ôl graddio o CAVC y llynedd, penerfynodd Amanda y byddai’n derbyn y cynnig sy’n agored fel rheol i raddedigion Graddau Sylfaen – y cyfle i dreulio blwyddyn yn y brifysgol ac ychwanegu at ei gradd i ennill gradd lawn.

“Wrth symud ymlaen i flwyddyn ychwanegol ar gampws PDC, roeddwn i’n teimlo bod fy nghyfnod i yn CAVC wedi fy mharatoi i’n academaidd i ddal ati gyda fy astudiaethau,” meddai. “Er hynny, roedd yn amgylchedd cwbl wahanol ac fe gymerodd amser i ddod i arfer ag e.”

Yn debyg iawn i CAVC, fe setlodd Amanda yno’n fuan, gweithio’n galed ac roedd ar y llwybr at radd dosbarth cyntaf. Wedyn fe ddaeth y pandemig a bu’n rhaid iddi ddechrau dysgu o bell.

“Roeddwn i’n ei chael yn eithriadol anodd astudio gartref a doeddwn i ddim yn teimlo ’mod i’n gallu gwneud fy ngorau. Roeddwn i wedi dweud wrtha’ i fy hun bod dosbarth cyntaf yn amhosib,” meddai. “Ond fe gefais i ddosbarth cyntaf yn y radd o fy newis i, BSc (Anrh) Troseddeg, Cyfiawnder Troseddol a Chyfiawnder Ieuenctid, ac rydw i wedi gwirioni ac yn eithriadol falch o fy nghanlyniadau.”

Fe wnaeth Amanda ystyried aros i gwblhau cwrs Meistr ond mae wedi penderfynu yn erbyn hynny am y tro, ond nid yw wedi diystyru’r opsiwn yn llwyr. Mae’n gobeithio gweithio gyda phobl ifanc sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid ac mae’n credu’n gryf y bydd ei chyfnod yn CAVC a PDC yn ei helpu i gyrraedd y nod yma.

“Rydw i’n hynod ddiolchgar i fy nhiwtoriaid i yn CAVC, yn enwedig Victoria Macmillan ac Ali McSorley, am eu cefnogaeth a’u harweiniad cyson drwy gydol y cwrs,” dywedodd Amanda. “Yn olaf, fe hoffwn i dalu teyrnged hefyd i Lisa Bowditch, y tiwtor wnaeth gydysgrifennu’r radd sylfaen, a fu farw yn drist iawn yn ystod fy mlwyddyn gyntaf i. Hi roddodd yr hyder i mi i ddal ati.”